О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

гр.Сливен, 23.11.2017г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

         

          Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и трети ноември през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРТИН САНДУЛОВ 

                                                                 ЧЛЕНОВЕ: СТЕФКА МИХАЙЛОВА

                                                                              Мл.с. НИНА КОРИТАРОВА

като разгледа докладваното от съдия М. Сандулов въззивно ч.гр.д.№ 535 по описа на съда за 2017г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл. 423 от ГПК.

Постъпило е възражение от М.С.П. с ЕГН ********** и В.Д.К. с ЕГН **********, чрез пълномощника им адв. С.Р., против Заповед № 2778 за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК от 13.09.2017 г. Във възраженията се твърди, че за задължението длъжниците са разбрали на 05.10.2017 г.  след като били помолени от третия съдлъжник Н.В. да внесат нейно възражение в деловодството на Районен съд – Сливен. Твърдят, че призовките били получени от К.К.на 15.09.2017 г., който им е предал съобщенията на 05.10.2017 г. Твърдят още, че от началото на м. септември 2017 г. В.Д.К. е изпитвала силни болки и постоянно се е нуждаела от медицинска консултация и грижи, поради което двете живеели в ********. През периода на домашното лечение изцяло грижи за В.К. е полагала М.П.. Твърдят, че поради това не са могли да разберат за връчването на Заповедта и не са могли да подадат възражението, като са налице особени и непредвидени обстоятелства, а именно внезапното заболяване и хоспитализирането на В.К. и придружаването й до Александровска клиника по уроголия гр. София от М.П.. Иска се да бъде прието за установено, че са налице предпоставките на чл. 423 ал.1 т.3 т. 5 от ГПК и да бъде прието възражението. Заявяват, че не дължат изпълнение на вземането по издадената Заповед за изпълнение.

Постъпило е писмено становище  от заявителя в заповедното производство „Профи кредит България“ ЕОО чрез пълномощника юриск. Р.И. , в което се сочи, че според чл. 46 ал.1 и ал.2 ГПК съобщението на съда може да бъде връчено освен лично на получателя и на друго лице, което е съгласно да го приеме или което живее на адреса. Лицето, което получи съобщение носи отговорността да му го предаде и да го запознае с неговото съдържание. Непредвидените обстоятелствата настъпили за ответника не изключват отговорността на лицето прието съобщението. В крайна сметка се сочи, че съдебното съобщение е надлежно връчено, а възражението е неоснователно и недоказано като основание.

Настоящият състав намира за установено следното:

   Заповедта за изпълнение на парично задължение е издадена против двете длъжници на 13.09.2017 г., като съобщенията са връчени и на двете чрез лицето К.К.на 15.09.2017 г. От приложените към възражението писмени доказателствени средства безспорно се установява, че В.Д.К. е била в болнични от 18.09.2017 г. до 27.09.2017 г. същевременно на 26.09.2017г. е постъпила на лечение в Александровска клиника по уроголия гр. София, където й е  била извършена операция, като е била изписана на 28.09.2017 г., видно от приложената експертиза. Едновременно с това във връзка с лечението й е бил издаден болничен лист за периода от 26.09.2017 г. до 13.10.2017 г.

С оглед на приложените по делото доказателства и след тяхната преценка настоящия състав намира, че възражението на двете длъжници е основателно. Действително е на лице хипотезата на чл. 423 ал.3 и ал.4 ГПК, тъй като длъжниците не са могли да узнаят своевременно както за връчването поради особени, непредвидени обстоятелства, така и не са могли да подадат поради същите обстоятелства възраженията си. Особените, непредвидени обстоятелства в случая са свързани с наложилото се лечение в урологична клиника на втората от длъжниците, която е била придружавана от първата.

 

Ръководен от изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

Приема възражението на М.С.П. с ЕГН ********** и В.Д.К. с ЕГН **********, чрез пълномощника им адв. С.Р., срещу Заповед № 2778 за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК от 13.09.2017 г. на СлРС.

 

Връща делото на СлРС за продължаване на производството с указания по чл. 415 ал. 1 от ГПК.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: