О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 27.11.2017год.

 

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

 

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,   гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:     

          

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:  МАРТИН САНДУЛОВ

                                 Мл.с. НИНА КОРИТАРОВА

 

като разгледа докладваното от  М. Сандулов въззивно ч. гр. д. N 537  по описа за 2017  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е образувано по частна жалба срещу разпореждане, с което е отхвърлено заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение по чл.417 от ГПК и изпълнителен лист на парично задължение.  В жалбата се твърди, че разпореждането е неправилно и незаконосъобразно.

 

С разпореждане № 18538/03.10.2017г. е отхвърлено искането на „Общинска банка“ АД да й бъдат издадени заповед за незабавно изпълнени и изпълнителен лист въз основа на документ по чл.417 от ГПК – извлечение от счетоводната сметка срещу длъжниците И.С.М.ЕГН ********** и наследниците му Л.И.П. ЕГН ********** и С.И.М. ЕГН **********. В частната жалба се сочи, че необосновани са изводите на съда, че кредиторът следва да търси от всеки наследник част от задължението, съответстващо на частта, която е придобил като наследник по закон. Съдът не е анализирал представените доказателства, от които е видно, че банката се е снабдила с удостоверение за наследници, както и със справка за адресна регистрация и на основание на чл.84 ал.1 от ЗЗД банката е поканила наследниците на кредитополучателя да погасят доброволно в срок от 7 дни от получаване на поканата просрочените задължения, като поканите са приложени към заявлението. Към датата на подаване на заявлението задължението на наследодателя е било изцяло изискуемо, определено по размер и дължимо. В чл.12 ал.2 от Договора изрично е регламентирано, че вземането на кредитора по отношение кредитополучателя, респ. неговите наследници е неделимо по смисъла на чл.128 от ЗЗД, като в този случай всеки от наследниците отговаря за целия дълг. сочи се, че са представени доказателства в подкрепа на тези твърдения. така необосновани са изводите на съда, че кредиторът следва да търси от всеки наследник част от задължението съответстваща на частта, която е придобил като наследник по закон. на второ място неправилно в мотивите РС е приел, че документът, въз основа на който банката е поискала издаване на Заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист не е редовен от външна страна. Представеното извлечение изцяло съответства на изискванията на чл.412 т.6 от ГПК, като се развиват подробни съображения в тази насока. Представеното извлечение от счетоводните книги отговаря на изискванията на закона за редовност от външна страна и от страна на заявителя са представени достатъчно данни за настъпване падежа на вземането. Поради това се иска да бъде отменено разпореждането и вместо това да се постанови издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист.

Настоящият състав след като се запозна с жалбата и ч.гр.д. № 4719/2017г. на СлРС намира следното:

На 28.09.2017г. „Общинска банка“ АД ЕИК 121086224, със седалище и адрес на управление гр.София, ул.Врабча № 6, чрез пълномощника С.П.Б., е подала заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу наследниците на длъжника И.С.М., а именно Л.И.П. и С.И.М.. В заявлението подробно е описано вземането, което се претендира и основанието от което произтича, а именно Договор за банков кредит и анекси към него. Приложено е и извлечение от счетоводните книги с информация за приключен счетоводен ден 28.09.2017г., пълномощно за пълномощника, договорът и анексите към него, удостоверение за наследници на И.С.М.и покани за доброволно изпълнение и обявяване на кредита за предсрочно изискуем до наследниците с доказателства за връчването им.

С Разпореждане № 18538/03.10.2017г. по ч.гр.д. № 4719/2017г. на СлРС, съдът е отхвърлил искането, кат ов мотивите е посочил, че заявлението е правилно адресирано до наследниците на кредитополучателя, но документът не е редовен от външна страна. В извлечението по сметка като длъжници трябва да бъдат посочени наследниците на кредитополучател, както и да бъде направено разграничение на сумите, които дължи всеки един от тях. Това се налагало от изискването на чл.412 т.6 от ГПК за съдържанието на заповедта за изпълнение, също и защото отговорността на наследниците за задълженията на наследодателя не е солидарна, а съответна на наследствените права на всеки от тях. В заповедта за изпълнение съдът трябва да посочи длъжника и задължението, което трябва да изпълни, а това не би могло да стане ако документът – извлечение от сметка ,не посочва наследниците и сумите, които те дължат спрямо наследствените си права.

Настоящият състав намира жалбата за основателна, поради следните съображения:

Съгласно дадените задължителни за съдилищата постановки в ТР № 4/18.06.2014г. по т.д. № 4/2013г. на ОСГТК в хипотезата на универсално право приемство няма основание да се откаже издаването на заповед за незабавно изпълнение по заявление срещу универсален правоприемник на посочения в документа по чл.417 от ГПК длъжник. В случая банката правилно е поискала издаването на заповед за незабавно изпълнение срещу наследниците на починалия кредитополучател, като те са посочени и до тях са били изпратени покани за доброволно изпълнение. Съгласно договора за предоставяне на овърдрафт по разплащателна сметка поетите ангажименти от банката за представяне на средства от овърдрафт се прекратяват и погасяват, а ползваният овърдрафт ведно с дължимите лихви и разноски в пълен размер става по преценка на банката предсрочно и изцяло изискуем при смърт на клиента, както и при поставянето му под пълно или ограничено запрещение. При смърт на клиента остават солидарно задължени неговите наследници – чл.12 ал.2 от договора. Така в случая с оглед настъпилата смърт на кредитополучателя длъжници са неговите наследници и то при условията на солидарност. В случая следва да бъде съобразена и разпоредбата на чл.128 от ЗЗД доколкото от тълкуването на договора е ясно, че такова е било намерението на договарящите се. Представеното извлечение от счетоводните книги отговаря на законовите изисквания, тъй като в него е посочена непогасената главница в размер на 210 лева, непогасената договорна възнаградителна лихва върху редовна главница в размер на 2,25 лева, обезщетението за забава за предсрочни плащания в общ размер на 12,39 лева, договорената лихва за забава върху просрочена главница в размер на 11,93 лева, неустойките в размер на 0,46 лв. и другите разходи. Съобразявайки заявлението и представените към него писмени доказателства съдът е направил неправилен и незаконосъобразен извод, че заявлението следва да бъде отхвърлено, вместо да постанови издаването на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист. Поради това разпореждането следва да бъде отменено, като неправилно и незаконосъобразно и делото да бъде върнато на РС за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист.

Ръководен от изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

      ОТМЕНЯ разпореждане № 18538/03.10.2017г. на Сливенски районен съд, с което е отхвърлено заявление вх. № 18267/29.09.2017 г. на за издаване на заповед за незабавно изпълнение по чл. 417 от ГПК и изпълнителен лист на парично задължение на „Общинска банка“ АД въз основа на документ по чл.417 от ГПК – извлечение от счетоводната сметка срещу длъжниците И.С.М.ЕГН ********** и наследниците му Л.И.П. ЕГН ********** и С.И.М. ЕГН **********.

     

ВРЪЩА делото на СлРС за ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД и ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ, съгласно мотивите.

 

Определението е окончателно

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                 

 

         ЧЛЕНОВЕ: