О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

 

гр.Сливен, 30.11.2017г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

           

Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на тридесети ноември през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                  

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:             МАРИЯ БЛЕЦОВА

                                                            ЧЛЕНОВЕ:    СТЕФКА МИХАЙЛОВА

мл.с. НИНА КОРИТАРОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Стефка Михайлова въззивно ч.гр.д.№541 по описа на съда за 2017г., за да се произнесе съобрази следното:

 

 

 

Производството се движи по реда на чл.577, ал.1, вр с чл. 274 и сл. от ГПК.

         Образувано е по частна жалба, подадена от Н.П. – помощник-нотариус по заместване на нотариус Я.В.П., рег.№183 с район на действие НЗРС и от Й.Х. против Определение №8 от 13.11.2017г. на съдия по вписванията при Новозагорски районен съд, с което е отказано вписване на саморъчно завещание с рег.№7080, том VІІ, акт 139, дело №2 от 13.11.2017г. на нотариус Я.В.П. с рег.№183, вх.№3220/13.11.2017г. по описа на Служба по вписванията гр.Нова Загора.

            Жалбоподателите намират атакувания отказ за вписване за незаконосъобразен и необоснован. Посочват, че съдията по вписванията е приел, че представеното саморъчно завещание е в съответствие с чл.4б от ПВ – е със законоустановената форма и е акт, подлежащ на вписване, но не били спазени други законови изисквания, като не било ясно кои са те. Посочени били чл.13 и чл.19 от ЗН, но не било посочено в какво се изразява противоречието с тях. Самото завещание отговаряло на всички изисквания на чл.25, ал.1 от ЗН относно формата и съдържанието на завещанието. Съдията по вписванията не е спазил разпоредбите на ПВ, както и не се е съобразила с Тълкувателно решение №7/2012г. от 25.04.2013г. на ОСГТК на ВКС относно предметния обхват на проверката, която извършва съгласно чл.32а от ПВ. Поради това, жалбоподателите молят съда да отмени обжалваното определение и да укаже на съдията по вписвания извършване на вписването.

            След преценка на приложените доказателства, съдът прие следното от фактическа страна:

            С молба вх.№3220/13.11.2017г. помощник-нотариус по заместване при нотариус Я.В.П., рег.№183, с район на действие НЗРС е представил в Служба по вписванията – гр. Нова Загора за вписване препис от саморъчно завещание с недвижим имот с рег.№7080, том VІІ, акт 139, дело №2 от 13.11.2017г.

С молбата са представени следните документи: заверен препис от саморъчното завещание, направено от Б.Е.Х. на 27.02.2017г. на английски език, обявено от нотариус Я.В.П. с отбелязан рег.№7080, том VІІ, акт 139, дело №2 от 13.11.2017г.; превод на завещанието от лицензиран преводач, от който е видно, че завещателят се разпорежда с движимо имущество и и недвижимо такова – къща, вписана на името на фирма „Брайръуз Пропъртис“ ООД; нотариално заверена декларация от страна на Й.Х., че й известно, че дружество „Брайръуз Пропъртис“ ООД притежава недвижим имот в с.Любимец, общ.нова Загора, подробно описан в декларацията; нотариален акт за покупко-продажба на имота и удостоверение за данъчна оценка на имота в с.Любимец, общ.Нова Загора.

            С обжалваното Определение №8/13.11.2017г., съдията по вписвания при НЗРС е отказал вписване на представеното саморъчно завещание, като е приел, че представеният акт противоречи на други законови разпоредби, като е цитирал чл.19 от ЗН, съгласно който заветът на една определена вещ е недействителен, ако завещателят не е неин собственик към момента на откриване на наследството.

            Определението е връчено на нотариус Я.В.П. чрез неин  служител на 20.11.2017г.

Частната жалба против определението е подадена от помощник нотариус по заместване на нотариус Я.В.П. и от Й.Х. чрез Служба по вписванията – Нова Загора на 23.11.2017г.

Въз основа на така приетото от фактическа страна съдът направи следните правни изводи:

            Съдът намира жалбата за процесуално допустима, като подадена от лице, имащо правен интерес от обжалването и в законоустановения срок.

            Разгледана по същество, жалбата е основателна.

Съгласно разпоредбата на чл.4, б.“к“ от Правилника за вписванията, се вписват преписи от обявените завещания с предмет недвижим имот и права върху недвижим имот; при универсално завещание наличието на недвижим имот в съответния съдебен район се удостоверява с декларация с нотариално удостоверен подпис от страна на ползващото се от завещанието лице, в която се посочват известните му недвижими имоти в съответния съдебен район; декларацията се представя заедно със завещанието пред съдията по вписванията, в чийто район се намира имотът.

Завещанието е едностранна правна сделка, с която едно лице се разпорежда с имуществото си за след смъртта си. То трябва да бъде съставено писмено и да съдържа определени реквизити, но в закона няма изискване документът да съдържа някакво конкретно описание на завещаните вещи. Напротив, валидно би било и общо завещание, с което наследодателят назначава за свой универсален правоприемник определено лице, без да посочи в документа нито един конкретен имот. Още повече, че към момента на съставяне на такова завещание кръгът на наследствената маса не е определен. След смъртта на наследодателя назначеното за негов универсален правоприемник лице ще придобие тези недвижими имоти, които са били в имуществото на завещателя към момента на смъртта, без оглед кога са придобити. Ето защо вписването има значение само за даване на публичност на завещанието. То не осигурява непротивопоставимост, тъй като касае сделка по повод на смърт – прехвърлителят не би могъл вече да се разпореди с имота в полза на друго лице, за да възникне хипотеза на конкуренция на права.

Актът подлежи на вписване на основание чл.4 б.”к” от ПВ и отказът на съдията по вписванията може да е основан единствено на съображения за нередовност на същия от външна страна. Правните последици от акта не могат да се проверяват, включително не може да се проверява дали в резултат на завещанието е настъпило правоприемство.  

Проверката, която съдията по вписванията извършва съгласно чл.32а, ал.1 от Правилника за вписванията относно това, дали представеният за вписване акт отговаря на изискванията на закона, се ограничава до това, дали актът подлежи на вписване, съставен ли е съобразно изискванията за форма и има ли предвиденото в Правилника за вписванията съдържание. Не се проверяват материалноправните предпоставки на акта, освен ако това е изрично предвидено в закон. В тази насока за задължителните указания, дадени с Тълкувателно решение №7/2012 на ОСГТК на ВКС в т.6 и т.7.

В случая съдията по вписвания е постановил отказ именно с оглед изследване на материалноправните предпоставки и последици на завещанието, като се е позовал на чл.19 от ЗН, който е материалноправна норма и с право на такава преценка съдията по вписвания не разполага. Самото представено за вписване саморъчно завещание е измежду подлежащите на вписване актове и със спазена от външна страна форма, обявено от нотариус по съответния ред. Поради това съдът намира, че е налице подлежащ на вписване акт, отговарящ на формалните изисквания на закона относно форма и съдържание.

Като е постановил отказ за вписване, съдията по вписвания е постановил един незаконосъобразен акт, който следва да се отмени и вместо него да се постанови извършване на вписването.

Ръководен от изложените съображения и на основание чл.278 от ГПК, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

ОТМЕНЯ Определение №8 от 13.11.2017г. на съдия по вписванията при Новозагорски районен съд, с което е отказано вписване на саморъчно завещание с рег.№7080, том VІІ, акт 139, дело №2 от 13.11.2017г. на нотариус Я.В.П. с рег.№183, вх.№3220/13.11.2017г. по описа на Служба по вписванията гр.Нова Загора., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

 

 

            ДА СЕ ИЗВЪРШИ ВПИСВАНЕ на представеното саморъчно завещание с рег.№7080, том VІІ, акт 139, дело №2 от 13.11.2017г. на нотариус Я.В.П. с рег.№183, вх.№3220/13.11.2017г. по описа на Служба по вписванията гр.Нова Загора.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                         ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                2.