О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Сливен, 30.11.2017 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

 

         Сливенският окръжен съд, граждански състав, в закрито заседание на тридесети ноември, през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРТИН САНДУЛОВ

ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

                                                                  СТЕФКА МИХАЙЛОВА

 

 

 

като разгледа докладваното от М.БЛЕЦОВА ч. гр. дело № 543 по описа за 2017 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Производството се движи по реда на чл.274 и сл. от ГПК.

 

Депозирана е частна жалба на 24.11.2017г. от адв.П. пълномощник на „Юробанк България“ АД със седалище и адрес на управление **********против разпореждане  № 20203/01.11.2017г. по ч.гр.д. № 5624/2017г. по описа на РС – Сливен, с което е отхвърлено заявлението на жалбоподателя за издаване на Заповед за незабавно изпълнение срещу длъжника П.А.К.. Твърди се, че обжалваното разпореждане е незаконосъобразно, необосновано и неправилно. Страната счита, че кредитополучателят П.К. е била редовно уведомена за обявената предсрочна изискуемост от страна на банката. Посочва се, че неправилно съдът се е позовал на разпоредбата на чл.44 ал.1 от ГПК въз основа на която е приел, че е налице нередовно уведомяване, тъй като тази разпоредба е неприложима в конкретната хипотеза. Оформянето на товарителниците и обратните разписки към тях се извършвало по реда на общите правила за условията за доставяне на пощенските пратки и пощенските колети, като в разпоредбата на чл.5 ал.2 от тези общи правила било посочено, че препоръчаните пощенски пратки може да се доставят и на членове на домакинството на адресата срещу подпис и без изискване за посочване на конкретното качество на лицето. Редът за връчване по правилата на чл.44 ал.1 от ГПК е приложим само при връчване на съдебни книжа, както и при връчване на книжа от съдебни изпълнители и нотариуси. С оглед на това обжалваното разпореждане се явявало незаконосъобразно. Страната посочва, че връчването на уведомлението е станало на адреса по договора, който страните са установили за адрес за кореспонденция. Моли се да се отмени обжалваното разпореждане и да се постанови определение, с което да се уважи заявлението на кредитора за описаните в него суми. Претендира се държавна такса за настоящото производство.

От събраните по делото доказателства съдът установи следната фактическа страна:

На 30.10.2017г. пред РС – Сливен е било депозирано заявление за издаване на Заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК от жалбоподателя против П.А.К.. По заявлението било образувано ч.гр.д. № 5624/20174г. по описа на РС – Сливен. Заявлението е било във връзка с непогасен кредит, отпуснат на К., съгласно договор за потребителски кредит с опция ФЛЕКСИ, сключен на 20.10.2014г.  Към заявлението били приложени извлечение от счетоводните книги на заявителя, договор за потребителски кредит с опция ФЛЕКСИ, сключен между „Юробанк България“ АД и П.К. на 20.10.2014г., ведно с приложение, както и уведомително писмо за настъпилата предсорчна изискуемост, отправено до длъжника с обратна разписка, съставена от Булпост. В договора за потребителски кредит за кредитополучател П.К. бил посочен настоящ и постоянен адрес ***. Съставената обратна разписка за връчване на уведомление за предсрочна изискуемост е било доставено на ********** за длъжника П.К.. Същото е било получено на 30.10.2017г. на посочения по-горе адрес от лицето А.К.. Същият се е подписал, че получава пратката без забележки.

На 01.11.2017г. РС – Сливен постановил разпореждане № 20203 с което приел, че от представената по делото справка-извлечение за дължимите суми се било установило ,че длъжникът П.К. не е била заплащала девет погасителни вноски. Съдът обаче приел, че е налице нередовност в удостоверяването на връчването на писмото на банката, с което тя е обявила кредита за предсрочно изискуем, тъй като посоченото в разписката за доставяне лице не било уточнено дали е роднина на длъжницата или има друго качество на пребиваващ в нейното жилище, както и че то не е посочило, че е съгласно да уведоми длъжницата за полученото съобщение. С оглед на това съдът отхвърлил искането за издаване на Заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист.

 Съобщението за постановеното разпореждане било връчено на жалбоподателя на 16.11.2017г. и 23.11.2017г. /п.к./ в рамките на законоустановения едноседмичен срок е била депозирана настоящата частна жалба.

Частната жалба се явява допустима, като депозирана в законния срок от лице с правен интерес да обжалва съдебния акт. Разгледана по същество същата се явява основателна, поради следните съображения:

Разпоредбата на чл.46 от ГПК касае реда по който се връчват съдебните съобщения. Връчването на писмото за настъпилата предсрочна изискуемост се извършва по извънсъдебните правила. В случая приложима е разпоредбата на чл.5 ал.2 от общите правила за условията за доставяне на пощенски пратки и пощенски колети. Пратката е била доставена на адреса, който длъжницата е била посочена като свой постоянен и настоящ адрес в сключения между страните договор за банков кредит. Тя е била получена от лице на този адрес и съдът не може да приеме, че длъжницата не е била редовно уведомена за настъпилата предсрочна изискуемост, тъй като кредиторът не е имал друг ред по който да я уведоми.

С оглед гореизложеното, съдът намира частната жалба за основателна, поради което обжалваното разпореждане следва да бъде отменено и делото да бъде изпратено на РС, който като съобрази настоящия съдебен акт и представените по делото доказателства да се издаде съответната Заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист.

На жалбоподателя не се дължат разноски за настоящата инстанция, тъй като противната страна не е станала причина за извършването им.

Ръководен от гореизложеното, съдът

 

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И:

 

 

 

ОТМЕНЯ разпореждане  № 20203/01.11.2017г. по ч.гр.д. № 5624/2017г. по описа на РС – Сливен, като НЕПРАВИЛНО и НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

 

ВРЪЩА делото на РС – Сливен, който като съобрази настоящия съдебен акт и представените по делото доказателства да издаде Заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

          ЧЛЕНОВЕ: