О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Сливен, 08.12.2017г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

           

 

Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на осми декември през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                                 ЧЛЕНОВЕ:           МАРИЯ БЛЕЦОВА

СТЕФКА МИХАЙЛОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Стефка Михайлова въззивно гр. дело №556 по описа на съда за 2017 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

            Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 258 и сл. от ГПК.

Образувано е по две въззивни жалби против Решение №932/25.10.2017г. по гр.д.№1565/2017г. на Сливенски районен съд, с което е отхвърлена като неоснователна претенцията на Г.И.Г. против Т.Ж.Г. с правно основание чл.59, ал.9 от СК за изменение на постановените с решение по гр.д.№7498/2011г. на СлРС мерки относно упражняване на родителските права спрямо малолетното дете Иван Г., роден на ***г., чрез предоставянето им за упражняване на бащата и за определяне местоживеенето на детето при него. С решението са присъдени разноски на ответницата Т.Г. в размер на 400лв.

Първата въззивна жалба вх.№21652/09.11.2017г. по входящия регистър на СлРС е подадена от ответницата в първоинстанционното производство Т.Г. чрез пълномощник адв.Х. и с се обжалва посоченото първоинстанционно решение само в частта относно разноските и е направено искане за изменението му в тази част и присъждане на направените от нея в първа инстанция разноски в пълен размер от 2082лв. Изложени са съображения за фактическа и правна сложност на делото, поради което следва да се присъдят разноските за адвокатско възнаграждение в пълен размер и съображения относно дължимостта на направените разноски за преводи на документи и осигуряване явяването на майката и детето за изслушване пред районния съд.

По тази въззивна жалба е депозирано становище от другата страна.

Втората въззивна жалба, вх.№21768/10.11.2017г. по входящия регистър на СлРС е подадена от ищеца в първоинстанционното производство Г.Г. чрез адв.А.С. и с нея се обжалва първоинстанционното решение изцяло.

 

             

            При извършване на проверката за редовност и допустимост на подадените две въззивни жалби по реда на чл.267, ал.1 от ГПК, констатира, че жалбата, подадена от Т.Г. е недопустима.

            Предмет на въззивна жалба вх.№21652/09.11.2017г. е единствено и само частта за разноски на първоинстанционното решение. Въззивницата Г. не атакува произнасянето на съда по съществото на спора, а и следва само да се посочи, че с оглед изхода на спора пред районния съд, то тя и няма правен интерес от такова. За разлика от отменения ГПК, то новия процесуален закон е предвидил изрично отделен, самостоятелен ред, по който следва да се преразгледа /измени/, респ. допълни постановения съдебен акт в частта относно разноските – чл.248 от ГПК. Не е предвидена процесуална възможност решението на съда да се обжалва по реда на въззивното производство единствено и само в частта на разноските, извън произнасянето по съществото на спора. Поради това, въззивната жалба, подадена от Т.Г., имаща за предмет единствено произнасянето на районния съд по въпроса за разноските в производството, се явява недопустима и като такава следва да се остави без разглеждане.

Тъй като тази жалба, с оглед изложените в нея съображения и направеното искане, се явява по същество искане за изменение на постановеното първоинстанционно решение в частта относно разноските в първоинстанционното производство, то като такова искане следва да се разгледа от компетентния за това съд – Сливенски районен съд по установения за това ред – чл.248 от ГПК. Следва да се отбележи, че по искането има постъпило становище от другата страна, съдържащо се в отговора на въззивната жалба вх.№22977/27.11.2017г. Поради това въззивният съд следва да изпрати тази жалба, имаща характера на искане по чл.248 от ГПК за разглеждане и произнасяне от първоинстанционния съд.

С оглед наличието на втора въззивна жалба по съществото на спора, подадена от другата страна и необходимостта от разглеждането на евентуалната жалба против акта на СлРС по чл.248 от ГПК по изпратеното му за разглеждане и произнасяне искане, съдържащо се въз въззивната жалба на Т.Г., ведно, т.е. в едно въззивно производство с въззивната жалба на другата страна /чл.80, ал.4 от Правилника за администрацията в съдилищата/, то с оглед необходимостта първо да се произнесе СлРС по искането по чл.248 от ГПК, следва въззивното производство да се прекрати и делото да се върне на СлРС за това произнасяне, за последващо администриране на евентуална жалба против акта по чл.248 от ГПК и изпращане на тази евентуална жалба, ведно с въззивната жалба на Г.Г. и цялото първоинстанционно производство за последващо разглеждане и произнасяне от въззивната инстанция.

Ръководен от изложеното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

           

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ въззивна жалба, вх.№21652/09.11.2017г. по входящия регистър на СлРС, подадена от Т.Ж.Г. чрез пълномощник адв.Х. против Решение №932/25.10.2017г. по гр.д.№1565/2017г. на Сливенски районен съд, като НЕДОПУСТИМА.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по въззивно гр. дело №556/2017г. по описа на Сливенски окръжен съд.

 

            ВРЪЩА гр.д.№1565/2017г. по описа на СлРС на СЛИВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД за разглеждане и произнасяне по искането за изменение на Решение №932/25.10.2017г. по гр.д.№1565/2017г. на СлРС в частта относно разноските, съдържащо се в жалбата на Т.Ж.Г., подадена чрез адв.Х., вх..№21652/09.11.2017г. на СлРС, по реда на чл.248 от ГПК.

 

 

УКАЗВА на Сливенски районен съд след разглеждане и произнасяне по искането на Т.Г. по чл.248 от ГПК и надлежно администриране на евентуална жалба против акта по чл.248 от ГПК, ДА ИЗПРАТИ отново делото на Сливенски окръжен съд за разглеждане на подадената от Г.Г. чрез адв.С. въззивна жалба, вх.№21768/10.11.2017г., ведно с евентуално постъпила жалба против акта по чл.248 от ГПК.

 

 

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред АС – Бургас в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                              

           

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                

 

 

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                             

                                                                                     

                                                                                          2.