О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Сливен, 13.12.2017 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

 

         Сливенският окръжен съд, граждански състав, в закрито заседание на тринадесети декември, през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

                                                                  СТЕФКА МИХАЙЛОВА

 

 

 

като разгледа докладваното от М.БЛЕЦОВА ч. гр. дело № 562 по описа за 2017 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Производството се движи по реда на чл.274 и сл. от ГПК.

 

Депозирана е частна жалба на 13.11.2017г. от адв.Д. пълномощник на ГППИМП „Медик Биг“ООД със седалище и адрес на управление ********против определение  № 2390/27.10.2017г. по ч.гр.д. № 3358/2017г. по описа на РС – Сливен, с което е прекратено производството по делото като неподсъдно. Твърди се, че обжалваното разпореждане е незаконосъобразно, необосновано и постановено при нарушение на съдопроизводствените правила. Страната счита, че в конкретния случай няма спор по отношение изпълнението на договора сключен между нея и НЗОК, а се касае за неизпълнение на договорно задължение за заплащане на сума по фактура № 0000000385/14.06.2017 г. в размер на 6794.04 лв. Съгласно разпоредбата на чл. 79 ал. 1 от ЗЗД , ако длъжникът не изпълни точно задължението си , кредиторът има право да иска изпълнението заедно с обезщетение за забава. Моли се да се отмени обжалваното определение.

По депозираната частна жалба е постъпил отговор от ответната страна представлявана от д-р А. В., с който жалбата е оспорена като неоснователна. Посочено е , че съгласно разпоредбата на чл. 128 ал. 3 от АПК подсъдни на административните съдилища са изпълненията на административните договори какъвто в случая се явявал договорът сключен между страните. Моли се да се потвърди обжалваното определение и делото да се изпрати по компетентност на СлАС.

От събраните по делото доказателства съдът установи следната фактическа страна:

На 14.07.2017г. пред РС – Сливен е била депозирана искова молба от ГППИМП „Медик Биг“ООД със седалище и адрес на управление ********против НЗОК представлявана от Директора на РЗОК – Сливен с цена на иска 6820.78 лв. за изпълнение на договорно задължение, произтичащо от договор № 200459/02.05.2017 г.за оказване на първична извънболнична медицинска помощ. По исковата молба било образувано гр.д. № 3358/2017 г. по описа на Сливенския районен съд. На 27.10.2017 г. с определение № 2390, производството по делото било прекратено поради неподсъдност на спора. В мотивите си СлРС приел, че се касае за административен договор сключен между неравноправни страни, споровете по чието изпълнение са подсъдни на Административния съд на основание чл. 128 ал. 1 т. 3 от АПК.

Определението е било съобщено на жалбоподателя на 02.11.2017 г. и в рамките на законоопределения едноседмичен срок - на 13.11.2017 г. е била депозирана настоящата частна жалба.

Частната жалба се явява допустима, като депозирана в законния срок от лице с правен интерес да обжалва съдебния акт. Разгледана по същество същата се явява основателна, поради следните съображения:

Договорът между страните по делото е административен по смисъла на чл. 19а АПК, тъй като се касае за спор относно изпълнение на същия договор, съгласно  чл. 128, ал.1, т.3 от АПК/ нова-ДВ бр.74/20.09.2016г/, делото е подведомствено на административен съд като първа инстанция.

С приемането на новата разпоредба на АПК - ДВ бр.74/20.09.2016 г. е въведено понятието "административен договор", който се сключва в производство пред административните органи по въпроси от значим обществен интерес, когато е предвидено в закон. Съгласно  чл. 128, ал.1, т.3 от АПК делата по искания за изпълнение на такъв договор, доколкото не е предвидено друго в специален закон, са подведомствени на административните съдилища. Практиката на тези съдилища се ориентира към разбирането, че страните по сключените между НЗОК/РЗОК и изпълнителите на медицинска помощ договори не са равнопоставени по отношение на създадените права и задължения, тъй като при възникването на тези правоотношения НЗОК действа в качеството на административен орган, а не като субект на гражданското право и има право да извършва проверки, да налага предвидените санкции за констатираните нарушения на изпълнителя, както и да претендира връщане на неоснователно получени суми. Изпълнителят на медицинска помощ от своя страна има право да бъде финансиран от НЗОК и е длъжен да се съобразява с указанията му или да упражни правото си да прекрати едностранно правоотношението, като понесе и евентуално наложените му до прекратяването санкции. Ето защо тези договори имат характера на административен договор по смисъла на чл. 19а от АПК.

С новия текст на  чл. 128, ал.1, т.3 от АПК, е предвидена възможност административните съдилища да разглеждат дела по искания за изпълнение на административен договор, доколкото не е предвидено друго в специален закон.

Преди въвеждането на тази норма, подобни спорове се разглеждаха и решаваха от гражданските съдилища, но тъй като разпоредбата на  чл. 128, ал.1, т.3 АПК е действаща към момента на завеждане на исковата молба в СлРС, делото следва да се разгледа и реши от административния, а не от гражданския съд.

Обжалваното определение е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Ръководен от гореизложеното, съдът

 

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И:

 

 

 

ПОТВЪРЖДАВА  определение  № 2390/27.10.2017г. по ч.гр.д. № 3358/2017г. по описа на РС – Сливен, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

          ЧЛЕНОВЕ: