О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  Гр.Сливен, 10.05.2018г

 

        СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение,  в закрито заседание на   десети май, двехиляди и  осемнадесета година,  в състав:

                                                       ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: ВАНЯ АНГЕЛОВА

                                                                                     

   като се запозна с докладваното  от съдията гр.дело №  568 по описа на съда за 2017г, за да се произнесе, съобрази следното:

 

  Съдът констатира, че с разпореждане от  22.12.2017г е оставил без движение производството по делото за отстраняване нередовностите на   молбата.

  Разпореждането е съобщено на молителя на 06.03.2018г, но указанията на съда не са изпълнени в рамките на дадения едноседмичен срок, който изтича на  14.03.2018г.

   С молба от 14.03.2018г е  поискано продължаване на този срок по реда на чл. 63 от ГПК с 1 месец, считано от получаване на съобщението.

   Съдът   продължи  срока за отстраняване недостатъците на молбата с 1-седмица, считано от 14.03.2018г, тъй като съгласно чл. 63 ал.2 ГПК, продължаването на срока тече от изтичане на първоначалния срок, а не от съобщаването./ 28.04.2018г/

   В молбата от 14.03.2018г, се сочат причините, поради които пълномощникът на молителя не може да изпълни дадените от съда указания преди 15.04.2018г.  Въпреки това, към датата на постановяване на настоящия съдебен акт- 10.05.2018г, указанията все още не са изпълнени, а съдът намира, че причините за това са ирелевантни.             

    Тъй като не са отстранени нередовностите на молбата в рамките на продължения срок, изтекъл на 21.03.2018г, на основание чл. 129 ал.3 от ГПК- производството по делото следва да бъде прекратено.

    Ето защо и на основание чл. 129 ал.3 от ГПК, съдът

 

 О П Р Е Д Е Л И:

 

    ПРЕКРАТЯВА производството по  гр.дело № 568/2017г по описа на СлОС, поради неотстраняване в срок нередовностите на  молбата.

         

    Определението  подлежи на обжалване с частна жалба пред Апелативен съд- Бургас, в 1-седмичен срок от съобщаването на  молителя. 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: