О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

гр.Сливен, 22.12.2017 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

         Сливенският окръжен съд, граждански състав, в закрито заседание на двадесет и втори декември, през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРТИН САНДУЛОВ

ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

                                                                  СТЕФКА МИХАЙЛОВА

 

 

като разгледа докладваното от М.БЛЕЦОВА ч. гр. дело № 583 по описа за 2017 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството се движи по реда на чл.274 и сл. от ГПК.

 

Делото е по повдигнат спор за подсъдност между Районен съд – Сливен и Районен съд – Димитровград.

На 10.11.2017 г. пред РС – Димитровград е била депозирана молба за даване на разрешение за сключване на граждански брак от Д.И.А., ЕГН**********,***. По молбата е било образувано ч.гр.д.1819/2017 г. по описа на ДРС. С определение № 860 / 10.11.2017 г.докладчикът по делото прекратил производството по него и го изпратил по подсъдност на СлРС. В мотивите си съдът приел, че разпоредбата на чл. 6 ал. 2 от СК е императивна по своя характер, поради което съдът е длъжен да следи служебно за местната подсъдност.

Пред СлРС е било образувано ч.гр.д.6537/2017 г. С определение № 2892/18.12.2017 г., съдът прекратил делото пред себе си и повдигнал препирня за подсъдност. В мотивите си съдът посочил , че производството по чл. 6 ал. 2 от СК е охранително по характер , поради което съдът не следи за подсъдността служебно, поради което актът на Димитровградския РС е неправилен.

Настоящият състав приема за компетентен да се произнесе по искането РС-Димитровград. Производството за предоставяне на разрешение е охранително и се движи по реда на чл. 530 и сл. от ГПК. За подсъдността по  чл. 6, ал. 2 от СК, която е местна по своя характер съдът не следи служебно. Спазването й не е императивна предпоставка за издаване на съответния акт, а е посочена с цел улеснение на молителя. Поради охранителния характер на производството, тъй като не се решава правен спор, а молителя получава съдействие от съда за постигане на определени последици, следва да се приложи чл. 540 ГПК, според който в охранителните производства намират приложение разпоредбите на общия исков процес с изключение на чл. 207-266 и чл. 303-388 ГПК. Ето защо и като се съобрази, че абсолютна процесуална предпоставка по смисъла на исковото производство е само родовата подсъдност, докато местната е относителна и се обсъжда само при позоваване на другата страна на нея настоящият състав счита, че за местната подсъдност не може да се следи служебно, а зависи от волята на молителя, който единствен може да прецени кой съд му е удобен за получаване на необходимото съдействие. Още повече, че в охранителното производство съгл. чл. 533 ГПК районния съд действа служебно само относно проверка на условията за издаване на искания акт, събиране на доказателства и вземане предвид факти, непосочени от молителя. Поради изложеното за компетентен да се произнесе по молбата по  чл. 6, ал. 2 СК определя РС-Димитровград. За изчерпателност само следва да се посочи , че в този смисъл е и трайната съдебна практика - Определение № 4500 от 1.09.2016 г. на ОС - Благоевград по в. ч. гр. д. № 645/2016 г., Определение № 157/03.08.2017 г. на ОС – Видин по възз.ч.гр.д. № 255/2017 г., Определение № 187 от 16.04.2009 г. на ВКС по ч. гр. д. № 197/2009 г., III г. о., ГК, докладчик съдията Мария Иванова.

Ръководен от гореизложеното, съдът

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И:

 

ПО ПОВДИГНАТИЯ СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ между Районен съд – Димитровград и Районен съд – Сливен определя за компетентен Районен съд – Димитровград.

ИЗПРАЩА делото на РС – Димитровград за провеждане на съдопроизводствени действия по него.

Копие от определението да се изпрати на РС – Сливен за сведение.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          ЧЛЕНОВЕ: