П Р О Т О К О Л

 

 

гр. Сливен, 24.01.2018г.

 

 

Сливенският окръжен съд, гражданско отделение в публично съдебно заседание на двадесет и четвърти януари, през две хиляди и осемнадесета година в  състав:

 

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

             ЧЛЕНОВЕ:     МАРТИН САНДУЛОВ

МАРИЯ БЛЕЦОВА

                                                                                   

 

в присъствието на секретар Елена Христова и прокурор …. сложи за разглеждане в.гр.д. № 604 по описа за 2017 година, докладвано от съдия М.Сандулов.

 

На поименното повикване в 09.55 часа се явиха:

 

Въззивникът, редовно призован се явява лично и с представител по пълномощие по чл.32 т.1 от ГПК – адв.С.С., редовно упълномощен от първата инстанция и приет от днес пред тази.

Въззиваемата страна, нередовно призована, се явява лично и с процесуален представител по пълномощие по реда на Закона за правната помощ адв.В.К.назначена с решение № 183/05.10.2017г. на Председателя на НБПП.

АДВ.С.: Не се противопоставяме да се даде ход на делото.

АДВ.К.: Да се даде ход на делото.

ВЪЗЗИВАЕМАТА А.: Искам да се даде ход на делото. Вчера получих призовката, нека да се гледа делото.

При условията на чл.142, ал.1 и чл.56, ал.2 от ГПК и поради липса на процесуални пречки за това съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД на делото и го докладва.

Производството е въззивно и се движи по реда на чл.258 и сл. от ГПК. Образувано е по жалба срещу решение № 925/24.10.2017г. по гр.д. № 3565/2017г. на СлРС, с което е прекратен с развод, сключения на 07.05.2015г. в гр.Шивачево, общ.Твърдица, граждански брак между К.Д.А. и П.Н.А.. Прието е, че вина за дълбокото и непоправимо разстройство на брачните отношения имат и двамата съпрузи. С решението е предоставено упражняването на родителските права, спрямо малолетните деца Д.К.Д. и Д.К.Д., да бъде на майката П.А. и е определено местоживеенето на децата на адрес в С.С., общ.Сливен. Определен е режим на лични контакти на бащата К.А. с малолетните деца всяка първа и трета събота от месеца от 09:00 часа на съботния ден до 18:00 часа на неделния ден и един месец през лятото, несъвпадащ с платения годишен отпуск на майката и е осъден бащата да заплаща месечна издръжка в размер на по 115 лева за всяко дете. Семейното жилище, находящо се в гр.Шивачево, е предоставено на бащата и е постановено след брака П.Н.А. да носи предбрачното си фамилно име Й..

С определение от з.з. от 02.01.2018г. съдът е изготвил доклад жалбата, което определение е връчено на страните. Със същото определение съдът се е произнесъл и по направените с въззивната жалба доказателствени искания, като е допуснал до разпит при режим на довеждане трима свидетели, които въззивникът да води в о.с.з.

 

АДВ.С.: Постигнали сме споразумение със съгласието на майката да бъдат предоставени на бащата. Ще има свободен режим на свиждане, съответно и издръжката както сме я поискали.

 

АДВ.К.: Има промяна в обстоятелствата в местоживеенето на моята доверителка, така че тя няма как да полага нормални грижи за девето, поради това, че не живее на адреса при постановяване на първоинстанционния съд. Двете страни постигнаха спогодба в интерес на децата и дадоха съгласието си същите да живеят при бащата, той да упражнява родителските права, като желанието и на двете страни е да бъде разширен режимът на лични контакти с майката.

 

 

 

Страните постигнаха следната спогодба:

 

1.Упражняването на родителските права спрямо малолетните деца Д.К.Д., роден на ***г. ЕГН ********** и Д.К.Д., роден на ***г. ЕГН ********** се предоставя на бащата К.Д.А. ЕГН **********.

 

2.Местоживеенето на малолетните деца Д. и Д. се определя при бащата К.Д.А.. / с настоящ адрес ***/.

 

3.На майката П.Н. Й. ЕГН ********** се определя режим на лични отношения с двете малолетни деца всяка първа и трета седмица от месеца, събота от 09:00 часа до неделя до 18:00 часа с преспиване, както и един месец през лятото, несъвпадащ с платения годишен отпуск на бащата, както и по всяко време по общо съгласие и на двамата родители.

 

4.П.Н. Й. ЕГН ********** се задължава да заплаща на малолетните деца Д.К.Д., роден на ***г. ЕГН ********** и Д.К.Д., роден на ***г. ЕГН **********, чрез техния баща и законен представител К.Д.А. ЕГН ********** месечна издръжка в размер на по 130,00 лева за всяко от децата, считано от влизане на определението, с което е одобрена спогодбата, в сила до настъпване на правоизменящи или правопрекратяващи я факти, заедно с обезщетение за забава в размер на законовата лихва върху всяка просрочена вноска до окончателното й изплащане.

 

 

С П О Г О Д И Л И   С Е:

 

 

П.Н. Й.: .........................

 

 

К.Д.А.:................................

 

 

Съдът констатира, че настоящото спогодба не противоречи на закона и на добрите нрави и е в интерес на двете малолетни деца, поради което и на основание чл.234 от ГПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигната между страните спогодба, както е изложена по-горе.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

          ЧЛЕНОВЕ:

 

 

Тъй като с постигнатата спогодба се изчерпва предмета на въззивното производство изцяло, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. № 604/2017г. по описа на Сливенския окръжен съд, поради постигане на съдебна спогодба.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от днес пред БАС.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

            ЧЛЕНОВЕ:

 

 

Тъй като съдебната спогодба има значението на влязло в сила решение и с нея се изчерпва предмета на въззивното обжалване, то първоинстанционното решение следва да бъде обезсилено в частите, които са били предмет на подадената въззивна жалба.

 

Ето защо, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЕЗСИЛВА първоинстанционно решение № 925/24.10.2017г. по гр.д. № 3565/2017г. на СлРС, В ЧАСТИТЕ с които е предоставено упражняването на родителските права, спрямо малолетните деца Д.К.Д. и Д.К.Д. на майката П.А. и е определено местоживеенето на децата на адрес в С.С., общ.Сливен, определен е режим на лични контакти на бащата К.А. с малолетните деца всяка първа и трета събота от месеца от 09:00 часа на съботния ден до 18:00 часа на неделния ден и един месец през лятото, несъвпадащ с платения годишен отпуск на майката и е осъден бащата да заплаща месечна издръжка в размер на по 115 лева за всяко дете.

ОТМЕНЯ първоинстанционно решение № 925/24.10.2017г. по гр.д. № 3565/2017г. на СлРС, В ЧАСТТА, с която е осъден К.Д.А. да заплати по сметка на СлРС д.т. в размер на 331, 20 лв. върху присъдената издръжка.

ОСЪЖДА П.Н. Й. да заплати по сметка на СлОС д.т. върху определената издръжка в размер на 187, 20 лв.

 

Определението подлежи на касационно обжалване пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от днес.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

            ЧЛЕНОВЕ:

 

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието по делото се закри в 10:20 часа.

 

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                             СЕКРЕТАР: