ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр. Сливен, 19.03.2018г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД гражданско отделение, в закрито заседание на деветнадесети март през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНА МАРЕВА,

 

като се запозна с докладваното гр.д. № 3 по описа на съда за 2018г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по искова, подадена от М.С.М., Л.С.В. – М., В.Й.Р., П.С.Р. и М.П.С., с която предявяват иск против НЧ „ПРОБУДА – 1907“ за установяване незаконосъобразността на прието решение от 09.02.2016г. и 11.03.2017г., с което е постановен отказ - мотивиран с обидни и клеветнически твърдения, както и незаконосъобразността на решение от 11.03.2017г.

От правна страна ищците се позовават на чл. 124, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 15, ал. 2 и ал. 4 и чл. 16, ал. 1 и ал. 3 от ЗНЧ.

Твърдят че на 11.12.2015г. са подали заявление за членство в ответното читалище, във връзка с което с решение 5/09.02.2016г. на „Ръководството“ е гласуван отказ „за действително членство. Този отказ на настоятелството бил обжалван (по подробно изложени в исковата молба съображения) пред Общото събрание, на което в заседание от 11.03.2016г. жалбите били отхвърлени.

В отговора на исковата молба в срока по чл. 131, ал. 1 ГПК е направено възражение за недопустимост на предявените искове, както поради липса на активна легитимация за ищците, така и поради „просрочие“ при предявяването им. Твърди се, че ищците не са били членове на НЧ „ПРОБУДА – 1907“ вито към датата на приемане на процесните решения, нито към момента на подаване на исковата молба и понастоящем, като при всички случаи исковете следва да са предявени в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от приемането им.

Съдът намира, че възраженията за недопустимост на предявените искове са основателни.

Съгласно чл. 124, ал. 1 ГПК – всеки може да предяви иск, за да възстанови правото си, когато то е нарушено, или за да установи съществуването или несъществуването на едно свое право или правно отношение, когато има интерес от това.

Несъмнено, наличието на интерес, е абсолютна предпоставка за допустимост на предявения иск, като в съдържанието на това понятие се включва наличието на признат и защитен от закона интерес – правен интерес.

Исковете, които предявяват ищците, са за отмяна на решения на органи на читалището. Както съгласно общите разпоредби на ЗЮЛНЦ – чл. 25, ал. 4 и ал. 5, така и разпоредбите на специалния закон – чл. 15, ал. 5ЗНЧ, установяват в защита на правата и интересите на членовете на сдруженията право на иск, за отмяна на решенията на техните органи,, доколкото такива съществуват с оглед качеството им на членове на сдружението и членствените им права. Извън този кръг и с оглед суверенитета на съответното сдружение, законът не допуска възможност трети лица – освен прокурора, да предявят иск по отношение на решенията на общото събрание и органите на сдружението, когато са приети в нарушение на устава или закона.

Освен от субективна страна, законът поставя от обективна страна, поради необходимостта от правна сигурност, ограничението на възможността за предявяване на иск във времето – едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението (чл. 25, ал. 6 ЗЮЛНЦ и чл. 15, ал. 6 ЗНЧ).

Предвид горното, предявените искове за отмяна на решение на органите и на общото събрание на НЧ „ПРОБУДА – 1907“, относно отказа за приемане на ищците като членове на сдружението, са недопустими. Исковете са предявени извън преклузивните срокове по чл. 25, ал. 6 ЗЮЛН и чл. 15, ал. 6 ЗНЧ и са предявени от лица, които не разполагат с активна правна легитимация. Последното обстоятелство – липсата качество на ищците като членове на сдружението, следва от естеството на гласуваните решения, чиято отмяна се иска, а именно – за приемането им като членове. Суверенно право на сдружението с нестопанска цел, като юридическо лице с типично персонален характер е да извърши преценка по отношение на лицата, с които да установи членствени правоотношения, която преценка не подлежи на съдебен контрол.

Водим от гореизложеното, на основание чл. 130 от ГПК съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА  производството по гр.д. № 3 по описа за 2018г. на ОС – Сливен, образувано по предявените от М.С.М. ЕГН********** и Л.С.В. – М., ЕГН **********, двамата с адрес: ***, В.Й.Р., ЕГН ********** И П.С.Р., ЕГН **********, двамата с адрес: *** и от М.П.С., ЕГН ********** против НЧ „ПРОБУДА – 1907“, ЕИК 000583581 с адрес: ********, за установяване приемането в противоречие със закона на решения на органите на НЧ „ПРОБУДА – 1907“ и общото събрание, съответно от 09.02.2016г. и 11.03.2017г., като НЕДОПУСТИМО.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му пред Апелативен съд – гр. Бургас.

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: