О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Сливен, 23.01.2018г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

          Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и трети януари през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:   НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                              ЧЛЕНОВЕ:            МАРИЯ БЛЕЦОВА

СТЕФКА МИХАЙЛОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Ст. Михайлова въззивно частно гражданско дело №33 по описа за 2018 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

            Производството е по реда на чл. 423 от ГПК.

            Образувано е по възражение /нар. жалба/, подадено от Г.Г.С. – длъжник по заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК, издадена по ч.гр.д.№3281/2017г. по описа на СлРС.

Във възражението си длъжникът Г.С. посочва, че издадената против нея заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК не й е връчена по надлежен начин, като не са изпълнени правилата за връчване на съдебните книжа. Не били изпълнени указанията лицето да е търсено поне три пъти в рамките на пълен календарен месец  и в неприсъствени дни, в различно часово време. От данните по делото било видно, че адреса й бил посетен само един път на 13.07.2017г., като апартамента бил заключен и било залепено уведомление. Посочва, че действително заключва апартамента си, заради честите кражби, но тя си е била вътре и никой не е звънял, нито е имало залепено уведомление. Ако са били питали във входа, щели да им кажат, че тя живее там и е в апартамента. Научила за заповедта от свои близки и веднага пуснала молба на 23.11.2017г. до СлРС за получаване на документи. След като получила документите, подала настоящата молба. Моли въззивният съд да приеме, че не е уведомена по надлежен начин за заповедта, да приеме възражението й срещу нея и да обезсили заповедта и издадения изпълнителен лист.

Препис от възражението е връчен редовно на другата страна – кредитора „Топлофикация София“ ЕАД, гр.София, който в законоустановения срок не е депозирал отговор.

            След преценка на приложените доказателства, съдът прие следното от фактическа страна:

Производството по ч.гр.д.№3281/2017г. по описа на Сливенски районен съд е образувано по реда на чл. 410 от ГПК по заявление на „Топлофикация София“ ЕАД, гр.София срещу длъжника Г.Г.С.. Въз основа на заявлението е издадена Заповед №2190 от 06.07.2017г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК, с която е разпоредено длъжникът Г.Г.С. да заплати в полза на заявителя сумата от 1983,70лв., представляваща главница за доставена, но незаплатена топлинна енергия за топлоснабден имот, находящ се в *******, аб.№131893, ведно със законната лихва, считано от 26.05.2017г. до окончателното и изплащане; сумата от 379,79лв., представляваща лихва, изтекла към 15.05.2017г. и разноски в размер на 47,27лв.

Заповедта за изпълнение е връчена на адрес: *******/постоянен и настоящ адрес на длъжника С., видно от изготвената по делото справка/ по реда на чл. 47 ГПК. Адресът е бил посетен само веднъж от връчителя на 13.07.2017г., който е залепил уведомлението без да го поставя в пощенската кутия. В разписката на гърба на уведомлението и на съобщението същият посочва, че лицето не било открито, апартамента е постоянно заключен и залепил уведомление на вратата.

С разпореждане от 02.08.2017г., районният съдия е приел връчването за извършено по реда на чл.47, ал.5 от ГПК на 28.07.2017г. С разпореждане от 28.08.2017г., районният съд е разпоредил издаване на изпълнителен лист въз основа на влязлата в сила заповед за изпълнение.

На 28.08.2017г. въз основа на заповедта за изпълнение е издаден изпълнителен лист, неполучен от кредитора, приложен към делото.

На 23.11.2017г. длъжникът Г.Г.С. е подала молба до СлРС получаване на преписи от документите по ч.гр.д.№3281/2017г. Молбата е уважена и С. е получила преписите на 27.11.2017г.

Възражението по чл.423 от ГПК е подадено на 11.12.2017г.

            Въз основа на така приетото от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

            Възражението е подадено от надлежна страна, имаща правен интерес и в законово определения срок едномесечен срок от узнаването, поради което е допустимо.

            Разгледано по същество, възражението е основателно и като такова следва да се приеме от въззивния съд.

             Предвид така установеното от фактическа страна, се налага извода, че заповедта за изпълнение не е връчена надлежно на длъжника Г.Г.С.. Ненадлежното връчване по смисъла на чл.423, ал.1, т.1 от ГПК е свързано с нарушаване на процесуалните правила за връчване на съдебни книжа. В случая, връчването е извършено по реда на чл.47 от ГПК.

Отсъствието на всеки адресат от адреса за връчване се доказва с протокол на връчителя, който удостоверява посещенията си на адреса и констатираните обстоятелства при всяко посещение - не по-малко от три, в продължение на повече от един месец. При удостоверяване, че съобщението не е връчено, тъй като връчителят не намира адресата, без да има сведения, че същият е напуснал адреса или за продължителното му отсъствие, следва да има данни, че е посещавал адреса в рамките на повече от месец поне три пъти по различно време, включително в обичайното време за пребиваване на адреса. Връчителят е длъжен да отрази в съобщението всички действия във връзка с връчването, включително и релевантните за приложението на  чл. 47, ал. 1 ГПК обстоятелства - по сведения от кои лица или въз основа на какви наблюдения е направил констатация, че лицето не може да бъде намерено на посочения по делото адрес, както и че не се намира лице, което е съгласно да получи съобщението. /Решение № 14 от 20.04.2015 г. на ВКС по гр. д. № 5741/2014 г., I г. о., ГК/.

Действително, към момента на връчването на заповедта за изпълнение на длъжника С., разпоредбата на чл.47 от ГПК не е съдържала изрично въведените вече от законодателя изисквания за поне три посещения в различно време, с интервал от поне една седмица и в неприсъствени дни, но съдебната практика още към него момент е категорична и е наложила посоченото изискване. Съгласно практиката на ВКС, за да бъде редовна процедурата по чл. 47, ал.1 ГПК за връчване чрез залепване на уведомление, която съставлява „крайна мярка“ и за да може да се приложи презумпцията по чл. 47, ал. 5 ГПК, съответният връчител е следвало да удостовери надлежно отсъствието на страната от адреса, на който преди това са й били връчвани съдебните книжа в течение на повече от един месец. Адресът през това време е следвало да бъде посетен на три различни дати в рамките на най-малко един месец, като посещенията следва да бъдат осъществени в различни часове от денонощието.

В случая връчителят не е изпълнил тези изисквания, а е посетил еднократно адреса на 13.07.2017г. и е било залепено уведомлението по чл. 47 ГПК на същата дата.

С оглед на това съдът приема, че е налице нередовно връчване на заповедта за изпълнение, поради което длъжникът Г.Г.С. е била лишен от възможност да оспори вземането по реда на чл.414 от ГПК, поради ненадлежно връчване на заповедта за изпълнение.

Съобразно изложеното, настоящият съдебен състав приема, че е осъществен фактическият състав на чл. 423, ал.1, т.1 от ГПК, поради което на основание чл. 423, ал.3 и ал.4 от ГПК възражението следва да бъде прието, изпълнението да бъде спряно и делото да се върне на районния съд за продължаване на заповедното производство с указания по чл. 415, ал. 1 от ГПК.

Ръководен от изложеното и на основание чл. 423, ал.3 и ал.4 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА възражение, подадено от длъжника Г.Г.С. с ЕГН ********** срещу Заповед №2190 от 06.07.2017г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК, издадена по ч.гр.д. №3281/2017г. по описа на Сливенски районен съд.

 

СПИРА изпълнението на Заповед №2190 от 06.07.2017г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК, издадена по ч.гр. д. №3281/2017г. по описа на Сливенски районен съд.

 

ВРЪЩА делото на Сливенски районен съд за продължаване на заповедното производство с указания по чл. 415, ал. 1 от ГПК към заявителя.

 

 

Определението е окончателно.

 

 

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                          

 

 

                                                                      ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                            2.