ОПРЕДЕЛЕНИЕ

...21.02..2018 год.

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД ........................... гражданско, отделение...

в закрито заседание на.............. двадесет и първи февруари............ през...........................

две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КЪНЮ ЖЕКОВ

при секретаря.......................................... и с участието на .......................................................

прокурора............ изслуша докладваното от................... въззивно... гр.. дело № 40 по

описа за 2018 година, за да се произнесе съобрази:

След справка с делото, съдът констатира, че всички съдии от състав ана съда са се отвели от разглеждането на настоящото дело. Следва производството по настоящото дело да се прекрати и делото да се изпрати на Председателя на БАС за определяне на равен по степен съд, който да разгледа настоящото дело.

С оглед изложеното и на основание чл. 23 ал.З от ГПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д.№ 40/2018г. по описа на Окръжен съд -Сливен пред Окръжен съд -Сливен.

ИЗПРАЩА делото на Апелативен съд - Бургас, за определяне на компетентен съд за разглеждането му.

Определението не може да се обжалва.


 

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: