О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Сливен, 25.01.2018 г.

 

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

 

         Сливенският окръжен съд, граждански състав, в закрито заседание на двадесет и пети януари, през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                  МАРИЯ БЛЕЦОВА

 

 

 

като разгледа докладваното от М.БЛЕЦОВА ч. гр. дело № 44 по описа за 2018 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството се движи по реда на чл.274 и сл. от ГПК.

 

         Образувано е по частна жалба, подадена от ст.юриск.С., в качеството и на пълномощник на ГДИН - София против определение № 2757/05.12.2017г. на Сливенския районен съд, постановено по гр.д.№5044/2017г. по описа на същия съд, с което е отхвърлено възражението на жалбоподателя за недопустимост на производството поделото, поради неоснователност. В жалбата се твърди, че определението на СлРС е неправилно и незаконосъобразно. Производството по делото следвало да бъде прекратено, тъй като между същите страни по същия спор е било образувано гр.д. № 2953/2016 г. по описа на СлРС, по което има влязло в сила съдебно решение. Моли се обжалваното определение да бъде отменено и да бъде постановено ново, с което да се прекрати производството по гр.д. № 5044/2017 г. на СлРС, като недопустимо.

         По делото е депозиран отговор то противната страна, чрез адв.П., пълномощник на С.Ж.П., ЕГН ********** ***, с който частната жалба е оспорена като неоснователна. Посочва се, че в случая не се касае за идентичност на предмета и страните между граждански дела № 5044/2017 г. по описа на СлРС и № 2953/2016 г. по описа на СлРС. Страната подробно е изложила съображения в подкрепа на твърдението си, че искът предявен п гр.д. № 2953/2016 г. на СлРС, е с правно основание чл. 187 ал.6 от ЗМВР, а искът предявен по настоящото гражданско дело № 5044/2017 г. по описа на СлРС е с правно основание чл. 48 ал.5 от Конституцията на РБ и съответно не е налице сила на пресъдено нещо по спора. Моли се да се отхвърли частната жалба.

От събраните по делото доказателства съдът установи следното от фактическа страна:

Пред РС – Сливен е било образувано гр.д. № 5044/2017г. с ищец С.Ж.П., ЕГН ********** против ГДИН – София. Предмет на спора е било осъждането на ответника да заплати възнаграждение за положен извънреден труд от страна на ищеца. С отговора на исковата молба ответникът ГДИН оспорил иска, като посочил на първо място, че депозираната искова молба е недопустима, тъй като между същите страни за същия спор, съдът вече се бил произнесъл със съдебно решение по гр.д. № 2953/2016 г. по описа на СлРС, което е влязло в сила и е налице сила на пресъдено нещо. В съдебно заседание на 05.12.2017 г. съдът отхвърлил възражението за недопустимост на производството, като неоснователно и продължил разглеждането на делото по същество. В определението си съдът посочил, че то подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му на ответника с частна жалба пред СлОС.

Обжалваното разпореждане е било съобщено на жалбоподателя на 08.18.2017г., а процесната частна жалба е била депозирана на 14.12.2017г. в законоопределения едноседмичен срок.

Частната жалба е не допустима поради следните съображения:

В разпоредбата на чл. 274 ал.1 от ГПК е посочено кога могат да бъдат обжалвани постановените от съда определения. Хипотезите са две. На първо място определението може да се обжалва, ако то прегражда по-нататъшното развитие на делото и на второ място, ако изрично това е посочено в закона. В случая не е налице нито една от двете хипотези. Няма законови изисквания да се обжалват определенията, с които не се прекратява производството, при твърдения за недопустимост на депозираната искова молба. Не е налице и постановено определение, което да препятства по-нататъшното развитие на делото. След като съдът не е прекратил производството по делото, а е продължил разглеждането му, ответната страна ще има възможност да изложи своите аргументи за недопустимост на депозираната искова молба във въззивната фаза на процеса.

Предвид изложеното частната жалба следва да бъде оставена без разглеждане като недопустима , а производството по делото следва да бъде прекратено.

 

С оглед на изложеното, съдът

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

 

         ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ депозираната от ГДИН - София жалба против определение № 2757/05.12.2017г. по гр.д.№5044/2017г. по описа на Сливенския районен съд, като недопустима.

 

 

         ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.гр.д. 44/2018 г. по описа на Сливенския окръжен съд.

 

 

 

 

Определението подлежи на обжалване в едномесечен срок от съобщаването му на страните пред БАС.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

          ЧЛЕНОВЕ: