О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Сливен, 26.01.2018 г.

 

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

         Сливенският окръжен съд, граждански състав, в закрито заседание на двадесет и шести януари, през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                   МАРИЯ БЛЕЦОВА

 

 

като разгледа докладваното от М.БЛЕЦОВА ч. гр. дело № 45 по описа за 2018 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството се движи по реда на чл.274 и сл. от ГПК.

 

         Образувано е по частна жалба, подадена от адв. К., в качеството му на пълномощник на Д.Ц.Ц. ЕГН **********,*** против Разпореждане № 21959/29.11.2017г. на Сливенския районен съд, постановено по гр.д.№4058/2017г. по описа на същия съд, с което е върната като просрочена въззивна жалба № 23061/28.11.2017 г. против решение № 1010/13.11.2017 г. по гр.д. № 4058/2017 г. по описа на РС – Сливен. В жалбата е посочено, че действително в обжалваното решение е изписан срок на издаването му 13.11.2017 г. и че срокът за обжалване започва да тече от тази дата, но адв. К. бил получил решението на 15.11.2017 г. и тогава бил приел, че срока на обжалване тече от тази дата, съответно, че изтича на 29.11.2017 г. Така в разултат на неговата небрежност е пропуснал да подаде въззивната жалба своевременно. Моли се да се отмени обжалваното разпореждане.

         По делото е депозиран отговор от адв. К., в качеството му на процесуален представител на З.П.И., ЕГН ********** ***, действаща като майка и законна представителка на малолетните деца Ц. и С.. С отговора е оспорена частната жалба като неоснователна.  Страната посочва, че поначало производството по делото се е движило по реда на чл. 310 и сл. от ГПК, т.е. по реда на бързото производство и това изрично било посочено в разпореждането от 09.10.2017 г. на съда. В съдебно заседание на 30.10.2017 г. съдът изрично уведомил страните, че ще обяви решението си в 14 дневен срок – на 13.11.2017 г. и изрично в решението си бил посочил, че то подлежи на обжалване в двуседмичен срок, считано от 13.11.2017 г. При това положение, съдът бил направил всичко възможно да уведоми ответника и процесуалния му представител за приложимостта на разпоредбата на бързото производство и откога текат сроковете за обжалване. Посочва, че в закона липсва основание, даващо право на съда да отмени обжалвания пред него съдебен акт.

От събраните по делото доказателства съдът установи следното от фактическа страна:

Пред РС – Сливен е било образувано гр.д. № 4058/2017г. Бил предявен иск за издръжка от З.И. като майка и законен представител на малолетните деца Ц. и С., против жалбоподателя Ц.. С разпореждане № 18003/09.10.2017 г. районният съдия извършил доклад по делото, като изрично посочил, че производството са движи по реда на л. 312 ал.1 от ГПК /бързо производство/. На 30.10.2017 г. било проведено съдебно заседание, в което бил даден ход на делото по същество и съдът обявил на страните, че ще се произнесе с решение на 13.11.2017 г. В съдебно заседание присъствали както страните по делото, така и процесуалните им представители. За ответника Ц. се явил адв. К.. Съдът своевременно постановил съдебния си акт – решение № 1010/13.11.2017г. Изрично в решението било посочено, че то подлежи на обжалване в двуседмичен срок от 13.11.2017 г. Решението  било връчено на ответната страна чрез процесуалния му представител адв. К. на 15.11.2017 г. На 28.11.2017 г. била депозирана въззивна жалба против решението от адв. К., представител на ответника Ц.. С разпореждане № 21959/29.11.2017 г. съдът върнал въззивната жалба като просрочена.

Обжалваното разпореждане е било съобщено на жалбоподателя на 04.12.2017 г., а процесната частна жалба е била депозирана на 05.12.2017г.  в законоопределения едноседмичен срок.

Частната жалба е допустима като депозирана в законния срок от лице с правен интерес от обжалване на съдебния акт. Разгледана по същество същата се явява неоснователна.

Производството по гр.д. № 4058/2017 г. на СлРС се е движило по реда на бързото производство, което е регламентирано в разпоредбите на чл. 310 и сл. от ГПК. В разпоредбата на чл. 315 ал.2, във връзка с ал.1 от ГПК е посочено, че в заседанието, в което се приключва делото съдът посочва деня, в който ще обяви решението си, от който ден тече срока за обжалването му. При тълкуването на текста следва изводът, че съдът е длъжен в последното съдебно заседание да посочи деня, в който ще обяви решението си. Той не е длъжен да посочи, че от този ден нататък започва да тече срока за обжалването му. Тази последица е законово регламентирана  и не е необходимо съдът изрично да я посочва. В настоящият случай докладчикът по делото, още с насрочването му е посочил, че то се движи по реда на „бързото производство“. В съдебно заседание на 30.10.2017 г. изрично е уточнил, че решението ще бъде обявено на 13.11.2017 г., съгласно изискванията на чл. 315 ал.2 от ГПК. В самото решение № 1010/13.11.2017 г. /което е своевременно постановено на посочената от съда дата/ отново изрично е посочено, че решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от 13.11.2017 г. По този начин жалбоподателят няколко пъти изрично е бил уведомяван, че срокът му на обжалване на съдебното решение ще започне да тече от 13.11.2017 г. Обстоятелството, че въззивната жалба не е била депозирана своевременно е порочно процесуално действие, което въззивният съд не може да поправи.

Като взе предвид казаното по-горе съдът намира, че обжалваното разпореждане следва да бъде потвърдено, а жалбата да бъде оставена без уважение.

С оглед на изложеното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

         ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ депозираната от адв. К., в качеството му на пълномощник на Д.Ц.Ц. ЕГН **********,*** частна жалба против Разпореждане № 21959/29.11.2017г. по гр.д. № 4058/2017 г.  по описа на Сливенския районен съд, като неоснователна.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

          ЧЛЕНОВЕ: