О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 26.01.2018 г.

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

 

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание в състав:                

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                          НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                                       МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                                                  МАРИЯ БЛЕЦОВА

като разгледа докладваното от  Надежда Янакиева въззивно ч. гр. д.  N 48 по описа за 2018  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството се движи по реда на чл.577, ал.1, вр с чл. 274 и сл. от ГПК, вр. чл. 32б от ПВп.

Образувано е по частна жалба, подадена от нотариус рег.№ 522 с район на действие района на СлРС против определение № 1 от 12.01.2018г. на съдия по вписванията при Сливенски районен съд, с което е отказано вписване на заличаване на договорна ипотека  по молба-съгласие от 09.01.2018г., образувана в преписка с вх. № 176/12.01.2018г. по описа на Служба по вписванията гр.Сливен.

 Жалбоподателят намира атакувания отказ за вписване за незаконосъобразен и немотивиран. Развива подробни аргументи  по повод всяко едно от посочените в мотивите на съдията по вписванията съображения да откаже да разпореди отбелязване на представеното заявление за заличаване на ипотека акт 21 т. І, рег. № 204/2018 по описа на нотариуса. Счита, че са налице всички законови изисквания за уважаване на молбата му, поради което моли съда да отмени изцяло, като незаконосъобразно, определение № 1 от 12.01.2018г. на съдия по вписванията и се произнесе по същество, като го задължи да разпореди отбелязването на заявлението в съответните книги.

След преценка на приложените доказателства, съдът прие следното от фактическа страна:

С молба-съгласие за заличаване на договорна ипотека, адресирана до съдията по вписванията при РС-Сливен, „ОББ“ АД, гр. София е заявило, че поради пълно изплащане на задълженията от страна на К.С.Д.по договор за оборотен кредит от 20.09.2017г., обезпечен с учредяване на договорна ипотека, обективирана в н.а.№ 138, т. V, рег.№ 8289/20.09.2017г. д. № 788/17г. на нотариус рег. № 128 на НК, вписана в СВп- Сливен с акт № 78, том ІІ, д. № 3527/2017г., дв.вх.рег.№ 6090/20.09.2017г., като кредитор дава съгласие учредената договорна ипотека върху имотите, подробно описани в два пункта в цитирания н.а, да бъде изцяло заличена.

Молбата е подадена от „ОББ“ АД, гр. София, чрез М.П.М.– директор на ОББ АД – Централен клон Сливен, упълномощен да представлява банката от двамата й изпълнителни директори и законни представители на търговеца – Т.В.М.и С.А.Г..

Пълномощното, овластяващо представителя е с нотариална заверка на подписите на изпълнителните директори на „ОББ“ АД, гр. София и на съдържанието, извършена от нотариус с рег. № 269 на НК и район на действие района на РС-София.

Молбата-съгласие на „ОББ“ АД, гр. София е с нотариална заверка на подписа на пълномощника от 09.01.2018г., извършена от нотариус рег.№ 522 с район на действие района на СлРС, който, съгласно чл. 8 ал. 1 от ПВп, е подал молбата, с която е поискал да се извърши от съдията по вписванията отбелязване на заявлението за заличаване на договорната ипотека с акт 21 т. І, рег. № 204/2018 по описа на нотариуса.

Представени са и документи за внесена държавна такса за вписването, пълномощно, два броя схеми, н.а. 138/20.09.17г. /ксерокопия/ и 6 еднообразни екземпляра от нотариално удостовереното съгласие за заличаване на ипотеката.

  С обжалваното пределение съдията по вписвания при СлРС е отказал да разпореди отбелязване в книгите на СВп при СлРС на представеното заявление за заличаване на договорната ипотека с акт 21 т. І, рег. № 204/2018 по описа на нотариуса, като се е мотивирал с това, че не са спазени всички законови изисквания. Посочил е, че всички, приложени в охранителното производство писмени документи, е необходимо да бъдат в оригинал или официален препис, а в случая пълномощното на представителя на банката е представено като ксерокопие. Освен това, съгласно същото, пълномощникът може да представлява банката при заличаване на договорни и законни ипотеки, учредени за обезпечаване на вземания на банката в размер до 1 000 000 лв. по единични кредитни сделки, но само след потвърждение от юрисконсулт на „ОББ“ АД, гр. София, изпратено до нотариуса, при който ще се заверява подписа на упълномощеното лице, а в случая такова потвърждение не е приложено и наличието му не е удостоверено.

Въз основа на така приетото от фактическа страна съдът направи следните правни изводи:

 Съдът намира жалбата за процесуално допустима, като подадена от лице, имащо правен интерес от обжалването и в законоустановения срок.

 Разгледана по същество, жалбата е основателна.

Съгласно разпоредбата на чл.19 ал. 1 от Правилника за вписванията, заличаване на вписването на ипотеката става въз основа на писменото съгласие на кредитора, дадено в нотариално заверена форма, или на влязъл в сила съдебен акт, с който се постановява заличаването.

Проверката, която съдията по вписванията извършва съгласно чл. 32а ал.1 от Правилника за вписванията относно това, дали представеният за вписване акт отговаря на изискванията на закона, се ограничава до това, дали актът подлежи на вписване, съставен ли е съобразно изискванията за форма и има ли предвиденото в Правилника за вписванията съдържание. Не се проверяват материалноправните предпоставки на акта, освен ако това е изрично предвидено в закон. /т.6 от Тълкувателно решение №7/2012 на ОСГТК на ВКС/.

Така е видно, че за извършване на заличаването на вписването на настоящата договорна ипотека е необходимо и достатъчно писменото съгласие на кредитора, дадено в нотариално заверена форма. Безспорно е, че такова е налице и на съдията по вписванията са предоставени шест еднообразни оригинални екземпляра от него. Представителната власт на лицето, което е положило подписа, заверен от нотариуса, е удостоверено с пълномощно. За учредената представителна власт обаче следи единствено нотариусът, не и съдията по вписванията. По тази причина не е необходимо на последния да се представи оригиналът от това пълномощно, тъй като то е от значение за нотариуса, който извършва заверката на подписа на пълномощника и е оторизиран в рамките на нотариалното производство да извърши преценка дали упълномощаването е надлежно, съответно – отговорността за допуснато в тази връзка нарушение, е негова.

Що се отнася до довода, касаещ неприлагането към молбата на потвърждение от юрисконсулт на „ОББ“ АД, гр. София, че ипотеката може да бъда заличена, той също е несъстоятелен. Както е посочил и органът по вписването – в текста на пълномощното изрично е записано, че това потвърждение следва да се изпрати до нотариуса, който ще завери подписа на упълномощеното лице върху съгласието за заличаване. Тоест – тази проверка не е включена в дискресионната власт на съдията по вписванията нито от правната норма /чл. 19 ПВп/, нито от едностранното волеизявление на упълномощителя. Единственото лице, което е длъжно да съобрази действията си с това условие, е нотариусът, поради което за него не съществува и задължение да уведомява за извършената от него предварителна познавателна дейност съдията по вписванията.

Изложените от последния в мотивировъчната част на атакуваното определение съображения са материалноправни. Правомощията му не се простират в никакъв случай до проверка и изследване на материалноправните отношения между страните по договора за учредяване на ипотеката, вписване заличаването на която се иска. Единственото негово задължение, регламентирано в ПВп, е да провери дали му е представен акт, подлежащ на вписване, и дали той от външна страна отговаря на изискванията за форма.

Всички материални възражения, които биха могли да се породят във връзка с упълномощителната сделка, обема на представителната власт, статута на задължението, са въпроси, които не могат да се разглеждат в това охранително производство – изясняването им може да е предмет на отделно, спорно, исково производство, и с оглед изхода му – да бъдат предприети последващи действия по вписването, които са само последица, оповестяваща осъществяването на един юридически факт, а не негова антиципация.

Това безспорно се установява в случая - и двете предпоставки са налице – дадено е писмено съгласие от кредитора, изявлението съдържа всички предвидени от закона реквизити и е спазена изискуемата от правната норма нотариално заверена форма.

Поради това съдът намира, че е налице подлежащ на вписване акт, отговарящ на формалните изисквания на закона относно форма и съдържание. Съдията по вписванията, след проверка по чл. 6 от ПВп, вр. чл. 19 ал. 1 и чл. 32а от ПВп, е следвало да извърши съответното действие в книгите по вписванията.

 

Като е отказал да го извърши, той е постановил един незаконосъобразен акт, който следва да се отмени и вместо него да се постанови извършване на поисканото заличаване на вписването на договорната ипотека.

Ръководен от изложените съображения и на основание чл.278 от ГПК, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ОТМЕНЯ определение № 1 от 12.01.2018г. на съдия по вписванията при Сливенски районен съд, с което е отказано вписване на заличаване на договорна ипотека  по молба-съгласие от 09.01.2018г., образувана в преписка с вх. № 176/12.01.2018г. по описа на Служба по вписванията гр.Сливен, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО и вместо него

 

 

ПОСТАНОВЯВА:

 

 

ДА СЕ ИЗВЪРШИ на основание чл. 19 ал. 1 от ПВп заличаване на вписването на договорна ипотека, обективирана в н.а.№ 138, т. V, рег.№ 8289/20.09.2017г. д. № 788/17г. на нотариус рег. № 128 на НК, акт 21 т. І, рег. № 204/09.01.2018г. по описа на нотариуса,  вписана в СВп - Сливен с акт № 78, том ІІ, д. № 3527/2017г., дв.вх.рег.№ 6090/20.09.2017г.  по молба-съгласие от 09.01.2018г. на кредитора „ОББ“ АД, гр. София, образувана в преписка с вх. № 176/12.01.2018г. по описа на Служба по вписванията гр.Сливен, чрез отбелязване в книгите на службата на представеното заявление за заличаване на ипотека акт 21 т. І, рег. № 204/2018 по описа на нотариуса.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

  

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                           ЧЛЕНОВЕ: