О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

 

гр.Сливен, 29.01.2018г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

           

Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и девети януари през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                  

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:    НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                            ЧЛЕНОВЕ:       МАРТИН САНДУЛОВ

  СТЕФКА МИХАЙЛОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Стефка Михайлова въззивно ч.гр.д.№49 по описа на съда за 2018г., за да се произнесе съобрази следното:

 

 

Производството се движи по реда на чл.577, ал.1, вр с чл. 274 и сл. от ГПК.

Образувано е по частна жалба, подадена от „Тирбул“ ЕАД, гр.Сливен против Определение №2 от 19.01.2018г. на съдия по вписванията при Сливенски районен съд, с което е отказано вписване на ипотека вх.№318/19.01.2018г.  по описа на Служба по вписванията - гр. Сливен.

Жалбоподателят намира атакувания отказ за вписване за незаконосъобразен, неправилен и необоснован. На първо място излага съображения по допустимостта на частната жалба, а след това се излага съображения  по правилността на постановеното определение. Твърди, че непосочване на Булстат № на ипотекарните кредитори не нарушава изискването на чл. 6, ал.1 б.а от Правилника по вписванията, тъй като кредиторите са международни финансови институции, учредени по силата на международни спогодби и към датата на постановяване на определението не са били регистрирани в регистър Булстат, както и че не са били налице основания за вписването им в този регистър, съгласно чл.3 ал. 1 т.5 от Закона за регистър Булстат. Идентификацията на кредиторите в нотариалния акт е направена в съответствие с изискванията на правилника, касаещи чуждестранни юридически лица, които нямат съдебна регистрация в РБ. На второ място твърди, че с определението съдията по вписванията е нарушил нормата на чл.32 от Правилника, като е  нарушил правомощията си, установени в същия и е разгледал по същество материално-правните отношения предмет на договорната ипотека, като е обосновал отказа за вписване на процесния акт с аргументи от договорите предмет на ипотеката. Излагат се подборни съображения вя тази насока и аргументи относно неправилността на  атакуваното определение. С оглед изложеното, жалбоподателят моли съда да отмени обжалваното определение и да укаже на съдията по вписвания извършване на вписването. Претендира присъждане на разноски.

След преценка на приложените доказателства, съдът прие следното от фактическа страна:

Със заявление, вх.№318/19.01.2018г. нотариус Н.К., рег.№514, с район на действие СлРС е представил в Служба по вписванията – гр. Сливен за вписване нотариален акт №18, том І, нот. дело №14/2018г. за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот, собственост на „Тирбул“ ЕАД, гр.Сливен.

С молбата са представени следните документи: нотариалния акт за учредена договорна ипотека; скица, издадена от СГКК – Сливен; удостоверение за данъчна оценка; декларация по чл.264, ал.1 от ДОПК и документ за платена държавна такса.

С обжалваното определение №2/19.01.2018г. съдията по вписвания при РС – Сливен е отказал вписването на Акта за учредяване на договорна ипотека като е приел, че представения нотариален акт е изготвен в изискуемата от закона форма, но не отговаря на изискванията за съдържание, а именно липсват основни реквизити, изискуеми съгласно закона.  На първо място е посочил, че съгласно чл. 6, ал.1, б.“а“ от Правилника за вписванията се изисква посочване на фирмата, седалището и кодът Булстат включително и за чуждестранни юридически лица без съдебна регистрация в РБ, но в подадения за вписване нотариален акт за учредяване на договорна ипотека липсват посочените кодове по Булстат на кредиторите.  На второ място е посочено, че относно обезпеченото вземане са посочени няколко вземания, които ипотеката би трябвало да обезпечи, като липсвало яснота и конкретност на обезпеченото вземане и така акта не отговарял на изискванията на чл.167 от ЗЗД. Описани били четири отделни кредитни правоотношения между различни страни в един акт и нямало яснота относно поредността на обезпечаване на кредиторите. Различието на страните и липсата на консолидация на кредитните правоотношения водели до неопределяемост на обезпеченото вземане по отношение на всеки договор. 

Определението е връчено на изп. директор на „Тирбул“ ЕАД на 23.01.2018г.

Частната жалба против определението е подадена на 25.01.2018г.

Въз основа на така приетото от фактическа страна съдът направи следните правни изводи:

Съдът намира жалбата за процесуално допустима, като подадена от лице, имащо правен интерес от обжалването и в законоустановения срок.

Разгледана по същество, жалбата е основателна.

Безспорно, се касае до акт, подлежащ на вписване, съгласно разпоредбите на чл.4 от Правилника за вписванията.

Безспорно, кредиторите по учредената с въпросния акт договорна ипотека, са чуждестранни юридически лица.

В регистър Булстат се вписват чуждестранни юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в страната, включително и чрез място на стопанска дейност или определена база или обект, или чието ефективно управление е на територията на страната, или които притежават недвижимо имущество в страната. В случая не е установено, кредиторите да отговарят на някое от трите, изчерпателно посочени изисквания на чл.3, ал.1, т.5 от Закона за регистър Булстат, за да бъдат регистрирани в регистъра и да притежават код по Булстат. Съгласно задължителните указания  дадени с ТР № 7 от 25.04.2013 г. по тълк.д. № 7/2012 г. на ОСГТК на ВКС на РБ не може да бъде отказано вписване на чуждестранно юридическо лице, което няма съдебна регистрация в РБ, защото в акта не е посочен код по Булстат - чл. 6, ал. 1, б. „а“, предложение последно от Правилника за вписванията.  Съображенията за това са, че в тази част ПВ противоречи на правилото на чл.3 ал.1 т.5 б.в от Закона за регистър Булстат. Това правило допуска вписване в регистър Булстат само на това чуждестранно лице, което вече е придобило недвижим имот в страната.  Преди придобиване на първи недвижим имот чуждестранното юридическо лице без съдебна регистрация в страната по закон не би могло да има код по Булстат, поради което съдията по вписванията няма право да откаже извършване на вписването на основание липсата на такъв код. В случая е установено, че кредиторите не осъществяват стопанска дейност в страната и тяхното ефективно управление не е на територията на страната. Така  в противоречия с даденото тълкувание съдията по вписванията е отказал вписване на представения акт на това основание.

На следващо място, в определението са изложени съображения, които са в противоречие с приетото в посоченото по-горе тълкувателно решение и по-конкретно в неговата т.6. Съгласно задължителните указания, дадени от ВКС, проверката, която съдията по вписванията извършва съгласно чл.32а, ал.1 от Правилника за вписванията относно това, дали представеният за вписване акт отговаря на изискванията на закона, се ограничава до това, дали актът подлежи на вписване, съставен ли е съобразно изискванията за форма и има ли предвиденото в Правилника за вписванията съдържание. Не се проверяват материалноправните предпоставки на акта, освен ако това е изрично предвидено в закон. Това е така, тъй като вписването е едностранно охранително производство, в чийто рамки не е допустимо да се разрешават правни спорове.  Целта е оповестяване на актове, с които се извършват сделки с недвижими имоти, на други актове, които имат значение за вещни права, както и наличието на спорове относно права върху вещите. Нотариусът, който е съставил акта е бил длъжен да провери противоречи ли сделката, която е сезиран да удостовери, на закона и добрите нрави. Съдията по вписванията не е орган който има правомощие да контролира дейността на нотариуса, а ако се приеме, че и той е овластен с правото да проверява съответствието на сделката с императивните законови правила или добрите нрави, би се достигнало фактически до такъв резултат. Отказът на съдията по вписванията може да бъде мотивиран с обстоятелството, че представения акт не подлежи на вписване, като се изхожда от неговото съдържание. Или пък на съображения за местна некомпетентност на съдията по вписванията. Така в случая съдията по вписванията действително е излязъл от своята компетентност, което е довело до постановяване на неправилно определение.

В случая съдията по вписвания е постановил отказ именно с оглед изследване на материалноправните предпоставки и последици на представения за вписване акт, като се е позовал на материалноправна норма и с право на такава преценка съдията по вписвания не разполага. Представения за вписване акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот е измежду подлежащите на вписване актове и със спазена от външна страна форма. Посочено е обезпеченото вземане, както е ясно и самото обезпечение, като е ясно и подробно описан ипотекирания недвижим имот при спазване на всички законови изисквания за индивидуализацията му. Поради това съдът намира, че е налице подлежащ на вписване акт, отговарящ на формалните изисквания на закона относно форма и съдържание.

Като е постановил отказ за вписване, съдията по вписвания е постановил един незаконосъобразен акт, който следва да се отмени и вместо него да се постанови извършване на вписването.

Във връзка със заявената от жалбоподателя претенция за присъждане на разноски, следва да се посочи, че се касае за акт, постановен в охранително едностранно производство, по което разноските са за сметка на молителя /чл.541 от ГПК/. Не е налице насрещна страна, която да бъде осъдена да заплати разноските на молителя и той следва да си ги понесе, така, както ги е направил.

Ръководен от изложените съображения и на основание чл.278 от ГПК, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

ОТМЕНЯ Определение №2 от 19.01.2018г. на съдия по вписванията при Сливенски районен съд, с което е отказано вписване на ипотека, вх.№318/19.01.2018г. по описа на Служба по вписванията гр. Сливен, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

 

 

            ДА СЕ ИЗВЪРШИ ВПИСВАНЕ на представения със заявление вх.№318/19.01.2018г. по описа на Служба по вписванията гр.Сливен нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот №18, том І, рег.№203, нот. дело №14/2018г. на нотариус Н.К., рег.№514 и район на действие СлРС.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                         ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                2.