ОПРЕДЕЛЕНИЕ№                                     

Гр. Сливен, 19.04.2018г.

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на деветнадесети април през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНА МАРЕВА,

 

като се запозна с докладваното гр.д.№ 51 по описа на съда за 2018г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по искова молба подадена от А.С.А. ***, с която предявява иск против „ЕОС Матрикс“ ЕООД – гр. София, за оспорване на изпълнението в изпълнително производство, в което ответното дружество е конституирано като взискател след прехвърляне на вземанията по изпълнителния лист от „Банка Пиреос България“ АД.

В срока по чл. 131, ал. 1 от ГПК ответникът е подал отговор, в който съгласно чл. 119, ал. 3 от ГПК е направено възражение за местна подсъдност.

Във връзка с възражението за местна подсъдност посочва, че следва да  намери приложение разпоредбата на чл. 105 от ГПК, според която компетентен да разгледа предявения иск е Софийски градски съд, където е седалището на дружеството.

Съдът намира, че възражението за местна подсъдност е заявено своевременно и съдът дължи произнасяне по него.

Съдът намира, че възражението следва да се уважи.

Предявеният иск намира правното си основание в чл. 439 ГПК, поради което се подчинява на общите разпоредби за местна подсъдност по чл. 105 и чл. 108 ГПК, съгласно които местно компетентен да разгледа спора е съдът по седалището, съответно управлението, на ответника. Извършената към настоящия момент справка с вписванията по партидата на ответното дружество показва, че седалището и адреса на управление са в гр. София, поради което и с оглед цената на предявения иск компетентен да разгледа делото и да се произнесе по исковете е Софийски градски съд.

Водим от гореизложеното и на основание чл. 118, ал.2 от ГПК съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА пред себе си производството по гр.д. № 51/2018г. по описа на ОС – гр. Сливен и ИЗПРАЩА делото за разглеждане по подсъдност на СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му пред Бургаски апелативен съд!

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: