О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

Гр. Сливен, 22.04.2019г.

 

                                     

Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и втори април  през две хиляди и деветнадесета година, в състав

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ : СВЕТОСЛАВА КОСТОВА,

 

         След като извърши проверка на исковата молба, образувана в гр.д. № 54/2018г. по описа на Сливенски окръжен съд, за да се произнесе съобрази следното :

Производството по делото е било спряно с определение № 233/17.04.2018г. до приключване на гр.д. № 545/2016г. на СлОС, по което към настоящия момент е налице влязло в сила съдебно решение.

След възобновяване на производството, съдът с определение от 02.04.2019г. е оставил производството без движение и указал на ищеца да уточни правния си интерес предвид твърденията си, че исковата сума в размер на 35 000лева е върната/преведена по банков път в деня на процесната сделка. Указанията на съда са редовно, лично съобщени на 09.04.2019г., като в посочения от съда едноседмичен срок същите не са изпълнени.

Предвид това, че ищецът е предупреден за неблагоприятните последици при неизпълнение на указанията, но не е изпълнил същите, то исковата молба следва да бъде върната, а производството по делото прекратено.

Мотивира от гореизложеното и на осн. чл.129, ал.4 от ГПК, съдът

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

ВРЪЩА исковата молба на ищеца Й.С.Й..

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 54/2018г. по описа на СлОС.

         Определението може да бъде обжалвано в едноседмичен срок от съобщаването му на страните с частна жалба пред АС – Бургас.

             

                                 ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :