О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

 

гр.Сливен, 06.02.2018г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

           

Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на шести февруари през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                  

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:    НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                            ЧЛЕНОВЕ:       МАРТИН САНДУЛОВ

  СТЕФКА МИХАЙЛОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Стефка Михайлова въззивно ч.гр.д.№69 по описа на съда за 2018г., за да се произнесе съобрази следното:

 

 

Производството се движи по реда на чл.577, ал.1, вр с чл. 274 и сл. от ГПК.

Образувано е по частна жалба, подадена от нотариус Н.В., рег.№522 и район на действие СлРС против Определение №6 от 29.01.2018г. на съдия по вписванията при Сливенски районен съд, с което е отказано отбелязване на молба-съгласие за заличаване на договорна ипотека по вх.№480/29.01.2018г. на заявлението за вписване по описа на Служба по вписванията - гр. Сливен на нотариус №522 на нот. камара и район на действие СлРС.

Жалбоподателят намира атакувания отказ за вписване за незаконосъобразен, неправилен и необоснован.  Посочва, че съгласно чл.17, ал.1 от Правилника за вписванията ипотеката се заличава въз основа на писменото съгласие на кредитора, дадено в нотариално заверена форма или въз основа на влязъл в сила съдебен акт, с който се постановява заличаването. Други изисквания няма поставени. Не следва пред съдията по вписвания да се представят доказателства, необходими за извършване на нотариалното удостоверяване. Щом нотариусът е извършил удостоверяването, съдията по вписвания следва да приеме, че същият е спазил изискванията на закона, волята на упълномощителя и вменените му задължения. Отговорността и санкцията при неизпълнение е на самият нотариус и не са обект на проверка от съдията по вписвания. Счита, че са налице всички законови изисквания за уважаване на молбата му, поради което моли съда да отмени изцяло, като незаконосъобразно, обжалваното определение и се произнесе по същество, като задължи съдията по вписвания да разпореди отбелязването на заявлението в съответните книги.

След преценка на приложените доказателства, съдът прие следното от фактическа страна:

Със заявление, вх.№480/29.01.2018г. нотариус Н.В., рег.№522, с район на действие СлРС е представил в Служба по вписванията – гр. Сливен за вписване нотариално заверено заявление за заличаване на ипотека акт №67, том І, рег.№ 638/2018г.

С молбата са представени следните документи: нотариално заверената молба-съгласие за заличаване на договорна ипотека, рег.№636/29.01.2018г.; пълномощно на М.П.М.– директор на ОББ АД – Централен клон Сливен в качеството му на представител на двамата изпълнителни директори на ОББ АД, с нотариално заверени подписи на изп. директори С.А.Г.и Т.В.М., рег.№8093 и №8094 от 27.10.2017г. на нотариус В.К., №269 и район на действие РС – София и документ за платена държавна такса.

С молбата-съгласие за заличаване на договорна ипотека, адресирана до съдията по вписванията при РС-Сливен, „ОББ“ АД, гр. София е заявило, че поради пълно изплащане на задълженията от страна на Х.П.З. по договор за кредит от 08.12.2003г., обезпечен с учредяване на договорна ипотека, обективирана в н.а.№ 195, т.ІІ, рег.№ 12384, дело № 1186/2003г. на нотариус рег. № 128 на НК, вписана в СВп- Сливен с акт №6695 от 09.12.2003г., акт №55, том ІV, дело №4484/2003г., подновена на 03.12.2013г. с акт №62, т.ІV, дв.вх.рег.№8999/03.12.2013г. на СлВп – Сливен, като кредитор дава съгласие учредената договорна ипотека върху имота, подробно описан в цитирания н.а, да бъде изцяло заличена.

Молбата е подадена от „ОББ“ АД, гр. София, чрез М.П.М.- директор на ОББ АД – Централен клон Сливен, упълномощен да представлява банката от двамата й изпълнителни директори и законни представители на търговеца с посочено по-горе пълномощно с нотариално заверени подписи.

С обжалваното определение №6/29.01.2018г. съдията по вписвания при РС – Сливен е отказал отбелязване в книгите на СВп при СлРС на представената молба-съгласие за заличаване на договорната ипотека, като се е мотивирал с това, че не са спазени всички законови изисквания – липса на валидно съгласие, липса на оригинали и официално заверени преписи на приложени доказателства. Посочил е, че е представено не заявление, а молба – съгласие за заличаване на договорна ипотека, като всички, приложени в охранителното производство писмени документи, е необходимо да бъдат в оригинал или официално заверен препис. Освен това, съгласно пълномощното, е предвидено потвърждение от юрисконсулт на банката кредитор ОББ АД, което следва да се даде преди подписването и удостоверяването на подписа на упълномощеното лице от нотариус, а в представените – молба-съгласие и заявление не е удостоверено потвърждение, нито пък е представен такъв акт на потвърждение. Следователно липсвала ясно изразена воля на кредитора за заличаването.

Определението е връчено на помощник-нотариус М.З.при нотариус Н.В. на 29.01.2018г.

Частната жалба против определението е подадена на 05.02.2018г.

Въз основа на така приетото от фактическа страна съдът направи следните правни изводи:

Съдът намира жалбата за процесуално допустима, като подадена от лице, имащо правен интерес от обжалването и в законоустановения срок.

Разгледана по същество, жалбата е основателна.

Безспорно, се касае до акт, подлежащ на вписване, съгласно разпоредбите на чл.4 от Правилника за вписванията.

Съгласно разпоредбата на чл.19, ал.1 от Правилника за вписванията, заличаване на вписването на ипотеката става въз основа на писменото съгласие на кредитора, дадено в нотариално заверена форма, или на влязъл в сила съдебен акт, с който се постановява заличаването.

В случая безспорно е налице писмено съгласие на кредитора – ОББ АД, представляван от двамата си законни представители, действащи чрез надлежно упълномощен пълномощник, дадено в нотариално заверена форма. Други изисквания приложимата правна норма не предвижда.

Проверката, която съдията по вписванията извършва съгласно чл.32а, ал.1 от Правилника за вписванията относно това, дали представеният за вписване акт отговаря на изискванията на закона, се ограничава до това, дали актът подлежи на вписване, съставен ли е съобразно изискванията за форма и има ли предвиденото в Правилника за вписванията съдържание. Не се проверяват материалноправните предпоставки на акта, освен ако това е изрично предвидено в закон. В тази насока за задължителните указания, дадени с Тълкувателно решение №7/2012 на ОСГТК на ВКС в т.6 и т.7. Това е така, тъй като вписването е едностранно охранително производство, в чийто рамки не е допустимо да се разрешават правни спорове. Целта е оповестяване на актове, с които се извършват сделки с недвижими имоти, на други актове, които имат значение за вещни права, както и наличието на спорове относно права върху вещите. Нотариусът, който е съставил акта е бил длъжен да провери противоречи ли сделката, която е сезиран да удостовери, на закона и добрите нрави. Съдията по вписванията не е орган който има правомощие да контролира дейността на нотариуса, а ако се приеме, че и той е овластен с правото да проверява съответствието на сделката с императивните законови правила или добрите нрави, би се достигнало фактически до такъв резултат. Отказът на съдията по вписванията може да бъде мотивиран с обстоятелството, че представения акт не подлежи на вписване, като се изхожда от неговото съдържание. Или пък на съображения за местна некомпетентност на съдията по вписванията. Така в случая съдията по вписванията действително е излязъл от своята компетентност, което е довело до постановяване на неправилно определение.

Следва да се посочи, че за учредената представителна власт следи единствено нотариусът, не и съдията по вписванията. По тази причина не е необходимо на последния да се представи оригиналът от пълномощното на представителя, подписал молбата – съгласие за заличаване на договорната ипотека, тъй като то е от значение за нотариуса, който извършва заверката на подписа на пълномощника и е оторизиран в рамките на нотариалното производство да извърши преценка дали упълномощаването е надлежно, съответно – отговорността за допуснато в тази връзка нарушение, е негова.

Що се отнася до довода, касаещ неприлагането към молбата на потвърждение от юрисконсулт на „ОББ“ АД, гр. София, че ипотеката може да бъда заличена, той също е напълно несъстоятелен. Както е посочил и органът по вписването – в текста на пълномощното изрично е записано, че това потвърждение следва да се изпрати до нотариуса, който ще завери подписа на упълномощеното лице върху съгласието за заличаване. Тоест – тази проверка не е включена в дискресионната власт на съдията по вписванията, нито от правната норма /чл. 19 ПВп/, нито от едностранното волеизявление на упълномощителя. Единственото лице, което е длъжно да съобрази действията си с това условие, е нотариусът, поради което за него не съществува и задължение да уведомява за извършената от него предварителна познавателна дейност съдията по вписванията.

В случая съдията по вписвания е постановил отказ именно с оглед изследване на материалноправните предпоставки и последици на представения за вписване акт, с право на каквато преценка съдията по вписвания не разполага. Правомощията му не се простират в никакъв случай до проверка и изследване на материалноправните отношения между страните по договора за учредяване на ипотеката, вписване заличаването на която се иска. Единственото негово задължение, регламентирано в ПВп, е да провери дали му е представен акт, подлежащ на вписване, и дали той от външна страна отговаря на изискванията за форма. Представеното за вписване писмено съгласие на кредитора за заличаване на учредена договорна ипотека, дадено в нотариално заверена форма е измежду подлежащите на вписване актове и със спазена от външна страна форма. Поради това съдът намира, че е налице подлежащ на вписване акт, отговарящ на формалните изисквания на закона относно форма и съдържание.

Като е постановил отказ за вписване, съдията по вписвания е постановил един незаконосъобразен акт, който следва да се отмени и вместо него да се постанови извършване на вписването.

Ръководен от изложените съображения и на основание чл.278 от ГПК, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

ОТМЕНЯ Определение №6 от 29.01.2018г. на съдия по вписванията при Сливенски районен съд, с което е отказано отбелязване на молба-съгласие за заличаване на договорна ипотека по вх.№480/29.01.2018г. на заявлението за вписване по описа на Служба по вписванията - гр. Сливен на нотариус №522 на нот. камара и район на действие СлРС, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

 

 

ДА СЕ ИЗВЪРШИ на основание чл. 19 ал. 1 от Правилника за вписванията заличаване на вписването на договорна ипотека, обективирана в н.а. № 195, т.ІІ, рег.№ 12384, дело № 1186/2003г. на нотариус Е.Ш., рег. № 128 на НК, вписана в СВп - Сливен с акт №6695 от 09.12.2003г., акт №55, том ІV, дело №4484/2003г., подновена на 03.12.2013г. с акт №62, т.ІV, дв.вх.рег.№8999/03.12.2013г. на СлВп – Сливен, по молба-съгласие от 29.01.2018г. на кредитора „ОББ“ АД, гр. София, образувана в преписка с вх. №480/29.01.2018г. по описа на Служба по вписванията гр.Сливен, чрез отбелязване в книгите на службата на представеното заявление за заличаване на ипотека, акт №67, т. І, рег. №636/2018г. по описа на нотариус Н.В., рег.№522 и район на действие СлРС.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                         ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                2.