О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

 

гр.Сливен, 07.02.2018г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

                   

Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на седми февруари през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                            ЧЛЕНОВЕ:  МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                                       МАРИЯ БЛЕЦОВА

 

като разгледа докладваното от съдия М. Сандулов въззивно ч.гр.д.№ 72 по описа на съда за 2018г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл. 413 ал.2 от ГПК.

 

Постъпила е частна жалба от „Билдинг Кънстръкшън Рипеър“ ЕООД ЕИК 202483724 със седалище и адрес на управление *****с управител Ю.Р.Д. чрез процесуален представител по пълномощие адв. Х. В. против разпореждане №23268 от 20.12.2017г. по ч.гр.дело № 5967/2017г. на СлРС.

В жалбата се твърди, че с обжалваното разпореждане е отхвърлено подаденото от заявителя, сега жалбоподател, заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл.410 от ГПК. Единственият мотив за отхвърляне на заявлението е, че заявителят не е изпълнил разпореждането на съда да посочи банкова сметка ***. 410 от ГПК. Излагат се подробни съображения и доводи за неправилност на обжалваното разпореждане.

Настоящият състав с оглед приложените по делото доказателства констатира следното:

На 23.11.2017г. „Билдинг Кънстръкшън Рипеър“ ЕООД чрез адв. Х. В., е подало заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл.410 от ГПК. С разпореждане вероятно, поради нечетливост на ръкописния текст, от 28.11.2017г. районния съдия е оставил без движение подаденото заявление и е указал на заявителя в тридневен срок от съобщаването да посочи банкова сметка ***. Това разпореждане е било връчено на процесуалния представител на 08.12.2017г. петък. На 11.12.2017г., видно от приложените документи, е била изпратена молба от адв. Х. В., в която е посочена банкова сметка ***. С разпореждане №23268 от 20.12.2017г. съдът е приел, че не са отстранени нередовностите и е отхвърлил подадено заявление.

Този извод обаче е неправилен. Новелата на чл.60 ал.5 от ГПК определя, че срокът, който се брои на дни, се изчислява от деня, следващ този, от който започва да тече срокът, и изтича в края на последния ден. Така в случая тридневният срок започва да тече на 09.12.2017г. и  изтича на 11.12.2017г. В чл. 62. ал.1 се уточнява, че последният ден на срока продължава до края на двадесет и четвъртия час, ако трябва да се извърши действие или представи нещо в съда, срокът изтича в момента на приключване на работното време, но в ал.2 се сочи, че срокът не се смята за пропуснат, когато изпращането на молбата е станало по пощата. В случая молбата е била изпратена чрез фирма, извършваща пощенски услуги, но това е без значение, тъй като самата молба е била входирана в деловодството на съда с вх. №24042 от 11.12.2017г. Така тя е постъпила в указания от съда срок и приетото от съда, че не са отстранени нередовностите е неправилно.

Обжалваното разпореждане следва да бъде отменено като незаконосъобразно и необосновано и делото да се върне на съда за продължаване на процесуалните действия по подаденото заявление.

 

 

 

 

 

Ръководен от изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ разпореждане № 23268 от 20.12.2017г. по ч.гр.дело № 5967/2017г. на СлРС като неправилно и незаконосъобразно.

 

ВРЪЩА делото на Районен съд – Сливен за продължаване на процесуалните действия по ч.гр.дело № 5967/2017г. на СлРС.

 

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: