ОПРЕДЕЛЕНИЕ№                                             

Гр. Сливен, 15.02.2018г.

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гр. отделение в закрито заседание на петнадесети февруари през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНА МАРЕВА,

 

като се запозна с докладваното гр.д. № 90 по описа на съда за 2018г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по искова молба подадена от „ВиК – Сливен“ ООД, с която са предявени в условията на пасивно обективно съединяване специални искове по реда на чл. 422 ГПК против Д.С.А. в размер на общо 642.59 лв.

Цената на нито един от отделните обективно и субективно съединени искове не надхвърля 25000лв., поради което, по правилата на родовата подсъдност, делото е от компетентността на районния съд, а с оглед правилото за местна подсъдност по чл. 105 ГПК - делото следва да се изпрати за разглеждане от Сливенски районен съд.

Водим от гореизложеното, на основание чл. 118, ал. 2 от ГПК съгласно чл. 103 във връзка с чл. 104 т. 4 от ГПК съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 90 по описа за 2018г. на ОС – гр. Сливен и съобразно правилата на родовата и местна подсъдност ИЗПРАЩА делото за разглеждане от компетентния РАЙОНЕН СЪД – СЛИВЕН!

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му пред Апелативен съд – гр. Бургас!

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: