П Р О Т О К О Л

 

гр. Сливен, 28.02.2018 година

 

Сливенският окръжен съд, гражданско отделение в публично съдебно заседание на двадесет и осми февруари две хиляди и осемнадесета година в  състав:

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

             ЧЛЕНОВЕ:     МАРТИН САНДУЛОВ

СТЕФКА МИХАЙЛОВА

                                                                                   

в присъствието на секретар Елена Христова и прокурор …. сложи за разглеждане в.гр.д. № 93 по описа за 2018 година, докладвано от съдия-докладчик М.Сандулов.

 

На поименното повикване в 09:30 часа се явиха:

Въззивниците, редовно призовани, не се явяват. Представляват се от процесуален представител по пълномощие по чл.32 т.1 от ГПК – адв.В., редовно упълномощен от първата инстанция и приет от днес пред тази.

Въззиваемият, редовно призован, не се явява.

АДВ.В.: Да се даде ход на делото.

При условията на чл.142, ал.1 и чл.56, ал.2 от ГПК и поради липса на процесуални пречки за това съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД на делото и го докладва.

Производството е въззивно. Образувано е по жалба срещу решение № 1040/23.11.2017г. по гр.д. № 5474/2017г. на СлРС, с което е оставена без уважение молбата на Д.Т.Т. за защита от домашно насилие по чл.8 ал.1 от ЗЗДН за упражнено спрямо нея на 15.10.2017г. физическо насилие от С.С.С., като неоснователно и недоказано. Със същото решение е оставена без уважение молбата на К.Й.Б. за защита от домашно насилие по чл.8 ал.1 от ЗЗДН за упражнено спрямо нея на 15.10.2017г. физическо насилие от С.С.С., като неоснователно и недоказано. С решението е отказано да се издаде заповед за защита на Д.Т.Т. и К.Й.Б. и двете са осъдени да заплатят държавни такси.

С определение от з.з. от 14.02.2018г. съдът е изготвил доклад жалбата и отговора, което определение е връчено на страните.

Със същото определение съдът се е произнесъл и по направените с въззивната жалба доказателствени искания, като е намерил същите за частично основателни и е приел по делото Постановление за отказ да се образува ДП, а останалите – допълнително писмено сведение от Д.Т. и заверени преписи от изпратени съобщения, е оставил без уважение.

АДВ.В.: Депозираме две молби, от името на доверителките ми, с които оттегляме въззивната жалба, с която атакуваме решението.

С оглед постъпилата по делото молба и на основание на чл.264 ал.1 от ГПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. № 93/2018г. по описа на ОС – Сливен, поради оттегляне на въззивната жалба.

В този момент се явява въззиваемият С.С.С..

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от днес пред БАС.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието по делото се закри в 09:40 часа.

 

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

             ЧЛЕНОВЕ:

 

 

 

 

 

                                             СЕКРЕТАР: