О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Сливен, 14.02.2018г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

         

Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на четиринадесети февруари през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРТИН САНДУЛОВ      

                                                              ЧЛЕНОВЕ:       МАРИЯ БЛЕЦОВА

 СТЕФКА М.

 

като разгледа докладваното от съдия Ст. М. гражданско дело №97 по описа за 2018 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

            Производството се движи по реда на чл.435 и сл. от ГПК.

            Образувано по жалба на наддавач в проведена публична продан на недвижим имот Н.Г.Ч. срещу Протокол за обявяване на постъпили наддавателни предложения и на купувач от 22.12.2017г. по изп.д.№20172220400186 по описа на ДСИ при НЗРС.

В жалба си жалбоподателят твърди, че не е доволен от действията на съдебния изпълнител по издаването на обжалваното постановление. Посочва, че неговото наддавателно предложение неправилно е обявено за невалидно и протоколът за това е незаконосъобразен. При съставянето на протокола липсвала пълна индивидуализация на имота. Законът не изисквал посочване в наддавателното предложение на ЕГН, данни от лична карта, адрес и подпис под наддавателното предложение. В приложеното банково бордеро за внесен задатък били посочени въпросните данни, а на плика бил посочен номера на изпълнителното дело. От самото предложения било ясно, че предложената от него цена е 4192лв., която безспорно не е задатък, който е внесъл и документирал. По отношение на липсата на подпис, посочва, че присъствал при отварянето на предложенията лично и потвърдил направеното от него наддавателно предложение. Поради това счита, че наддаването не е извършено надлежно и имуществото не било възложено  по най-високата цена, която е предложената от него. Моли съда да отмени обжалвания протокол и вместо него да постанови решение, с което да го обяви за купувач на имота, като наддавач, предложил най-висока цена.

В законоустановения срок не е подадено становище по жалбата от страните в изпълнителното производство.

На основание чл.436, ал.3 от ГПК съдебния изпълнител е депозирал писмени обяснения, в които е посочил хронологично извършените по делото действия и е изложил своето становище по жалбата – недопустимост на същата, тъй като протоколът за обявяване на наддавателни предложения и купувач и обективираните в него действия не подлежат на самостоятелно обжалване.

След като се запозна с жалбата и с документите, съдържащи се в изпратеното от съдебния изпълнител копие от изпълнително дело №186/2017г. по описа на СИС при НЗРС, съдът констатира следното:

В СИС при НЗРС е образувано изпълнително дело изп.д.№186/2017г. със страни: взискатели С.К.С. и Ж.С.С. и длъжник Г.К.Ч. въз основа на издаден изпълнителен лист от 08.09.2015г. по гр.д.№662/2014г. на НЗРС за изнасяне на публична продан на допуснат до съдебна делба недвижим имот, находящ се в с.Кортен, общ.Нова Загора – дворно място с площ 780кв.м., съставляващо УПИ №ІІ-208, кв.46, ведно с находящите се в имота сгради: полумасивна жилищна сграда с площ 32кв.м.; паянтова жилищна сграда с площ 56кв.м., ведно с прилежащото й избено помещение с полезна площ 18 кв.м.; паянтова стопанска сграда с площ 40кв.м., трите сгради – търпими строежи и паянтова стопанска сграда с площ 16кв.м., с посочени квоти на страните от правото на собственост.

Извършен е опис на въпросния недвижим имот на 24.10.2017г. и е обявена публична продан на същия в периода 21.11.2017г. – 21.12.2017г.

Жалбоподателят Н.Ч. е подал наддавателно предложение в обявената публична продан и е внесъл определения по делото задатък.

На 22.12.2017г. ДСИ в присъствието на явилите се наддавачи е отворил постъпилите наддавателни предложения по обявената публична продан и е съставил нарочен протокол от същата дата, с който е обявила постъпилите наддавателни предложения, отразил е кои приема за валидни и кои за невалидни и е обявил купувач на имота. Наддавателното предложение на Н.Ч. е прието за невалидно.

Протоколът е връчен на Н.Ч. на 22.12.2017г.

Жалбата против протокола е подадена на 28.12.2017г.

            С оглед така установеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

            Подадената от наддавача Н.Ч., внесъл задатък за участие в  обявената публична продан по изп.д.№186/2017г. по описа на ДСИ при НЗРС,  жалба против Протокол за обявяване на постъпили наддавателни предложения и на купувач от 22.12.2017г. по посоченото изп. дело, е недопустима.

Обжалваните действия на съдебния изпълнител са извън изчерпателно изброените в чл. 435 от ГПК, изм. ДВ бр.86/2017г. действия и актове по изпълнителното производство, които подлежат на съдебен контрол.

Наддавачът в публична продан, какъвто е настоящия жалбоподател, може да обжалва единствено и само постановлението за възлагане на посочените в разпоредбата на чл.435, ал.3 от ГПК основания.

При публична продан на недвижим имот, какъвто е настоящия случай, законодателят е предвидил обжалване само по отношение на крайния акт – постановлението за възлагане. Междинните действия, сред които е отварянето на наддавателните предложения, обявяването им и обявяването на купувач, не подлежат на самостоятелно обжалване, извън крайния акт. В настоящия случай все още не е налице съставено постановление за възлагане, което е акта, подлежащо на съдебен контрол при осъществяване на процедурата по публична продан.

            С оглед изложеното, жалбата, насочена срещу протокол за обявяване на наддавателни предложения и купувач, обективиращ действия на съдебния изпълнител, които не подлежат на самостоятелно обжалване, е процесуално недопустима и като такава следва да се остави без разглеждане, а производството по делото – да се прекрати.          

С оглед на изложеното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

          ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от наддавача в проведена публична продан на недвижим имот, внесъл зататък Н.Г.Ч. срещу Протокол за обявяване на постъпили наддавателни предложения и на купувач от 22.12.2017г. по изп.д.№20172220400186 по описа на ДСИ при НЗРС, като НЕДОПУСТИМА.

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по възз.гр.д.№97/2018г. по описа на  Сливенски окръжен съд, като недопустимо.

 

           

            Определението може да бъде обжалвано в едноседмичен срок от връчването му на страните пред Бургаски апелативен съд.

 

 

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                          

 

 

                                                                      ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                           2.