ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

16.03.2018 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение ……в закрито   заседание на…шестнадесети март през две хиляди и осемнадесета година в състав:

Председател:  СНЕЖАНА БАКАЛОВА

при секретаря……………………………….…..и с участието на .прокурора…………..…………..………..…… като изслуша докладваното от ………..…Снежана Бакалова………...…гр..дело № 107 по описа за 2018 година, за да се произнесе съобрази:

Предявен е иск с правно основание чл. 124 от ГПК. 

Ищецът М.С.М. твърди в исковата си молба, че не е член на ответното НЧ „Пробуда 1907“ с. Биково, общ. Сливен. На 31.03.2017г. било проведено Общо събрание на читалището. За неговото провеждане той узнал на следващия ден, видно от уточняващата молба. Твърди, че на това Общо събрание на читалището било прието решение за изменение и допълнение на Устава на читалището – чл. 12 ал.1 от същия, като към текста: „Членовете на читалището са индивидуални, колективни и почетни“ било добавено „ и живеят с постоянен адрес на територията на Сливенска община“. Твърди че този текст прегражда пътя му към подаване на заявление за членство в ответното читалище, поради което има интерес от обявяването му за незаконосъобразен чрез настоящия иск. Излага съображения относно незаконосъобразността на взетото решение за изменение и допълнение на устава на читалището в посочения смисъл. Излага съображения относно редовността на процедурата по свикването, провеждането и гласуването на Общото събрание на читалището.  Моли съда да постанови решение, с което признае за установено, че взетото решение на ОС на читалището на 31. 03.2017г. в частта му относно посоченото изменение на устава е незаконосъобразно, тъй като противоречи на материалния закон и не поражда правно действие.

След установяване на твърденията на ищеца от фактическо естество и на неговите искания до съда, съдът намира, че предявеният иск е недопустим. Разпоредбата на чл. 124  от ГПК предвижда, че всеки може да предяви иск за да възстанови правото си, когато то е нарушено или за да установи съществуването  или несъществуването на едно правно отношение  или на едно право, или факт, когато има интерес от това. Безспорно предявеният от ищеца иск не е осъдителен или конститутивен в първата хипотеза на чл. 124 ал. 1 от ГПК. Ищецът не може да предяви иск за отмяна на решението на ответното читалище, тъй като той не е член на същото, искът е ограничен със срок и той не е спазен, легитимацията за този иск е на 2/3 от членовете на читалището  - чл. 15 ал.5 и 6 от ЗНЧ.

Предявеният от ищеца установителен иск е недопустим. С него се иска признаването за установено по отношение на ответника „незаконосъобразност на взето решение на ОС“ т.е. признаването на факт, но това с оглед чл. 124 ал.4 пр. второ е допустимо само в изрично предвидените от закона случаи. В конкретния случай такъв иск не е предвиден, поради което се явява и недопустим. Той е недопустим и тъй като за постигането на същата правна последица е предвиден конститутивен иск за отмяна на решение на ОС.

          Само прокурорът, извън членовете на читалището, е легитимиран да предяви иск за отмяна на решение на ОС, което противоречи на устава или закона, в едномесечен срок от узнаването му, но не по-късно от една година от неговото приемане – чл. 15 ал. 7 от ЗНЧ. 

По изложените съображения, съдът намира, че следва да прекрати настоящото производство на основание чл. 130 от ГПК, като недопустимо, като върне исковата молба на подателя й.

          Ръководен от изложените съображения, съдът

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л    И   :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 107/2018 г. по описа на Окръжен съд –Сливен, образувано по исковата молба на М.С.М. ЕГН **********,*** срещу НЧ „Пробуда 1907“ с. Биково, общ. Сливен с правно основание чл. 124 от ГПК, с която се иска признаване за установено, че взетото решение на ОС на читалището на 31. 03.2017г. в частта му относно изменение и допълнение на чл. 12 ал. 1 от Устава на същото е незаконосъобразно, като НЕДОПУСТИМО.

ВРЪЩА исковата молба на М.С.М..

Определението подлежи на обжалване с частна жалба, в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца пред Апелативен съд - Бургас.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: