О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

 

гр.Сливен, 22.02.2018г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

                   

Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и втори февруари през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                            ЧЛЕНОВЕ:  МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                                   СТЕФКА МИХАЙЛОВА

 

като разгледа докладваното от съдия М. Сандулов въззивно ч.гр.д.№ 112 по описа на съда за 2018г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл. 274 във вр. с чл.248 от ГПК.

 

Постъпила е частна жалба от „Стар пост“ ООД, ЕИК 175157550, със седалище и адрес на управление ****, срещу определение № 2486/03.11.2017г. по гр.д. № 5055/2016г. на СлРС. В жалбата се твърди, че по делото не са представени доказателства за заплащане на твърдения, уговорен между ищеца и неговия процесуален представител, хонорар и че изписването в договора за правна помощ и съдействие, че дължимият хонорар е изплатен не представлява доказателство за действителното му изплащане. Не е вярно и констатацията на съда, че страната имала процесуална възможност да се запознае и да го оспори за прекомерност. Съдът не е взел предвид, че част от предявените искове за прекратени, поради плащане, и не се дължи адвокатско възнаграждение за оттеглените искови претенции. Поради това се иска да бъде отменено определението, с което е оставено без уважение искането за изменение, в частта на разноските, на решение № 345/24.04.2017г. на РС – Сливен по гр.д. № 5055/2016г., като същото бъде намалено.

Постъпил е писмен отговор на тази частна жалба, в който се твърди, че определението е правилно и законосъобразно. Излагат се контрааргументи в подкрепа на тезата за правилността на определението. Сочи се още, че първоинстанционното решение е било обжалвано и същото следва да бъде разгледано от въззивната инстанция.

Настоящият състав намира за установено следното от фактическа страна:

По гр.д. № 5055/2016г. на РС – Сливен е постановено решение № 345/24.04.2017г. Това решение е било връчено на ответника, в случая частен жалбоподател, на 07.06.2017г. На 23.06.2017г. в деловодството на съда е постъпила молба за изменение на решението в частта за разноските. Неизвестно защо, съдът е постановил определение № 2486 едва на 03.11.2017г., което няма данни по делото да е било връчено на страните. Междувременно на 23.06.2017г. е била подадена и въззивна жалба от „Стар пост“ ООД, по която въззивна жалба е било образувано въззивно гр.д № 524/2017г., което е образувано на 14.11.2017г. и по това въззивно гражданско дело е постановено решение № 25/09.02.2018г., с което е отменено първоинстанционно Решение №345 от 24.04.2017г., постановено по гр.д. №5055/2017г. по описа на Сливенски районен съд в частта, с която е признато за незаконно уволнението на М.С.М. с ЕГН ********** и е отменена Заповед №310/21.10.2016г. на Управителя на „Стар пост“ ООД, гр.София, ЕИК 175157550; в частта, с която е осъдено „Стар пост“ ООД, гр.София, ЕИК 175157550 да заплати на М.С.М. с ЕГН ********** сумата от 650лв., представляваща дължима наемна цена за периода м.септември 2015г. – м.септември 2016г. за ползване на лек автомобил за служебни цели, ведно със законната лихва, считано от подаване на исковата молба на 18.11.2016г. до окончателното й изплащане; в частта, с която е осъдено „Стар пост“ ООД, гр.София да заплати на М.С.М. разноски по делото за първата инстанция над размера от 757,20лв. до присъдения размер от 1600лв. и в частта, с която „Стар пост“ ООД, гр.София е осъдено да заплати по сметка на СлРС държавна такса над размера от 50лв., като неправилно и незаконосъобразно и вместо това е постановено отхвърляне на предявения от М.С.М. с ЕГН **********,*** против „СТАР ПОСТ“ ООД, ЕИК 175157550, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.“Околовръстен път“ №106 иск с правно основание чл.344, ал.1, т.1 от КТ за признаване уволнението за незаконно и отмяна на Заповед №310/21.10.2016г. на Управителя на „Стар пост“ ООД, гр.София, ЕИК 175157550, с която е наложено на М.С.М. с ЕГН ********** дисциплинарно наказание „уволнение“, като неоснователен и е отхвърлен предявения от М.С.М. с ЕГН ********** *** против „СТАР ПОСТ“ ООД, ЕИК 175157550, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.“Околовръстен път“ №106 иск с правно основание чл.232, ал.2, вр. с чл.228 от ЗЗД за заплащане на сумата от 650лв., представляваща дължимо наемно възнаграждение за ползване на собствен лек автомобил за служебни цели за периода м.септември 2015г. – м.септември 2016г., ведно със законната лихва за забава, считано от подаване на исковата молба, като неоснователен и  недоказан.

Първоинстанционното Решение №345 от 24.04.2017г., постановено по гр.д. №5055/2017г. по описа на Сливенски районен съд е потвърдено в останалата обжалвана част и страните са осъдени да заплатят разноски съобразно уважените и отхвърлените части.

Така с въззивното решение е ревизирано първоинстанционното в частта за разноските, поради което подадената частна жалба следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото бъде прекратено.

 

Ръководен от изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба от „Стар пост“ ООД, ЕИК 175157550, със седалище и адрес на управление ****, срещу определение № 2486/03.11.2017г. по гр.д. № 5055/2016г. на СлРС.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.гр.д. № 112/2018г. по описа на Окръжен съд – Сливен.

 

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му пред БАС.

 

 

                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: