ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Гр. Сливен, 21.03.2018г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гр.отд., в закрито заседание на двадесет и първи март през две хиляди и осемнадесета година в състав

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА,

ХРИСТИНА МАРЕВА,

ВАНЯ АНГЕЛОВА,

 

като се разгледа докладваното  от ХРИСТИНА МАРЕВА ч.гр.д. № 113 описа на съда за 2018г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по жалба срещу действията на съдебен изпълнител и се движи по реда на чл. 436 и сл. от ГПК

Жалбата – именувана „възражение“, е подадена от „ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД, срещу разноските по изпълнението – на основание чл. 435, ал. 2, т. 7 ГПК, по и.д. № 20179150409045 по описа на ЧСИ Г. Г..

Твърди се, че адвокатския хонорар в размер на 710 лв., който жалбоподателя като длъжник в производството е поканен да заплати на взискателя, се явява прекомерен, с оглед поведението на длъжника – който не бил дал основание за завеждане на изпълнителното дело, както и с оглед реално извършените действия в изпълнителното производство.

Жалбата е подадена с вх. №  4786/09.02.2018г.

Препис от жалбата е връчен на насрещната страна, която в тридневния срок по чл. 436, ал. 3 ГПК е подала възражение за недопустимост на жалбата като просрочена и евентуално – за неоснователност.

В мотивите на ЧСИ по чл. 436, ал. 3 ГПК също са развити доводи, че жалбата е подадена след изтичане на срока по чл. 436, ал. 1 ГПК – започнал да тече от връчване на ПДИ.

Видно от приложеното копие на Жалбата е подадена срещу постановление от 09.12.2013г. за прекратява на и.д. № 20179150409045 по описа на ЧСИ Г. Г., призовката за доброволно изпълнение е връчена на 15.01.2018г. (обратна разписка л. 59), с оглед на което едноседмичният срок по чл. 436, ал. 1 ГПК е изтекъл на 22.01.2018г.

С вх. № 2546/24.01.2018г., с куриерска пратка подадена на 23.01.2018г., по и.д. № 20179150409045 по описа на ЧСИ Г. Г. е постъпило молба-възражение до ЧСИ, с искане за намаляване на адвокатското възнаграждение като прекомерно. По повод на това, с разпореждане от 24.01.2018г. ЧСИ са дадени указания – съобщени на длъжника „ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД на 02.02.2018г., че може да обжалва разноските по изпълнението съгласно чл. 435, ал. 2, т. 7 ГПК в едноседмичен срок от съобщаването.

Въз основа на гореизложеното се налага извода, че жалбата като просрочена е недопустима и производството по нея подлежи на прекратяване.

С оглед измененията на ГПК с ДВ бр. 86/27.10.2017г., действията на съдебния изпълнител относно разноските по изпълнението подлежат на обжалване от длъжника, без да е необходимо произнасяне с постановление по изрично искане на страната. Следователно срокът по чл. 436, ал. 1 ГПК тече от деня на съобщението – в случая ПДИ, в която се съдържа покана към длъжника да заплати направените от взискателя разноски.

Жалбата, по която е образувано производството по настоящото дело, е подадена на 09.2.2018г. и е подадена след изтичане на едноседмичния по чл. 436, ал. 1 ГПК, предвид съобщаването размера на дължимите разноски по изпълнението с връчената на 15.01.2018г.

В случая с пощенска пратка от 23.01.2018г. длъжникът е подал молба-възражение – адресирана до ЧСИ, във връзка с която липсва основание за ЧСИ да съобщава на длъжника възможността по чл. 435, ал. 2, т. 7 ГПК. Съгласно чл. 436, ал. 4 ГПК по отношение на жалбите се прилагат съответно разпоредбите на чл. 260, чл. 261 и чл. 262 ГПК. Следователно, ако е подадена в срок и, ако прецени, че искането следва да бъде отправено до ОС – Сливен като жалба по чл. 435, ал. 2, т. 7 ГПК, съдебният изпълнител е следвало по аргумент от чл. 262, ал. 1 ГПК да даде указания за отстраняване на нередовността. В конкретния случай, обаче, молбата за намаляване на разноските, поради прекомерност, е подадена на 23.01.2018г. – след изтичането на срока по чл. 436, ал. 1 ГПК на 22.01.2018г. Следователно, на основание чл. 436, ал. 4 във вр. с чл. 262, ал. 2, т. 1 ГПК съдебният изпълнител е следвало да я върне като просрочена, а не да я администрира.

Водим от гореизложеното съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. № 113\2018г. по описа на ОС – гр. Сливен и ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата/възражение на „ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД, ЕИК 121718407, със седалище и адресна управление: *********, подадена срещу разноските по и.д. № 20179150409045 по описа на ЧСИ Г. Г. като просрочена и НЕДОПУСТИМА!

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му пред Бургаски апелативен съд.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

   

 

 

   ЧЛЕНОВЕ: 1.

                     

      

 

2.