ОПРЕДЕЛЕНИЕ№

Гр. Сливен, 26.02.2018г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гр. отделение в закрито заседание на двадесет и шести февруари, през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНА МАРЕВА,

 

като се запозна с докладваното ч.гр.д.№ 115 по описа на съда за 2018г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по „Искане за директно събиране на доказателства“ съгласно Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела. Искането е отправено от първоинстанционен съд на Испания, Доностия/Сан Себастиян, за събиране на гласни доказателства, чрез разпит на свидетел – Г.С.И. ***.

Видно от съдържанието на постъпилия формуляр А и приложението към него, искането не е за директно събиране на доказателството по смисъла на чл. 17 от Регламента и чл. 617, ал. 2 от ГПК, а е за неговото събиране чрез замоления съд. При това положение и съгласно чл. 617, ал. 1 от ГПК компетентен да изпълни искането е Районен съд - гр. Сливен, на когото делото следва да бъде изпратено, а настоящото производство- прекратено.

Водим от гореизложеното, съд

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

 ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д.№ 115/2018г. по описа на Окръжен съд – Сливен.

 

ИЗПРАЩА делото по компетентност на Районен съд гр.Царево.

 

ДА СЕ ИЗПРАТИ съобщение на посочения в искането факс до молещият съд – Първоинстанционен съд на Доностия/Сан Себастиян, Испания за изпращане на искането на компетентния Районен съд – Сливен, в съответствие с изискването на чл. 7, т. 2 от Регламент (ЕО) № 1206/2001 г. на Съвета от 28.05.2001 г. относно сътрудничеството между съдилища на държавите  - членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела, на посочения в искането факс.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: