О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

 

гр.Сливен, 12.03.2018г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

            Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на дванадесети март през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                  

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                            ЧЛЕНОВЕ:          МАРТИН САНДУЛОВ

СТЕФКА МИХАЙЛОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Стефка Михайлова въззивно ч.гр.д.№129 по описа на съда за 2018г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 274 и сл. от ГПК.

         Образувано е по частна жалба, подадена от Г.И.Г. чрез пълномощника адв. А.С. против Определение №2627 от 22.11.2017г. на Сливенски районен съд, постановено по гр.д.№5941/2017г. по описа на съда, с което е обявено, че Районен съд – Сливен не е компетентен да разгледа и реши гр.д.№5941/2017г. по описа на съда и е прекратено производството по делото, като международно неподведомствено на български съд.

            Жалбоподателят посочва, че не е уведомен за подадената от Т.Г. искова молба и не е уведомен за обжалваното определение от 22.11.2017г., за което разбрал чрез устна справка. Делото било образувано по искова молба, подадена от Т.Г. против него за промяна местоживеенето на детето И. Г.. Счита, че неправилно съдът е приел, че не е компетентен да разгледа иска за промяна на местоживеенето на детето. Посочва, че Българският съд запазва компетентността си по въпросите за родителската отговорност за детето И., съобразно разпоредбите на чл.10, чл.11 и чл.12, т.3 от Регламент /ЕО/ №2201/2003г. на Съвета от 27.11.2003г. и те, страните по делото приемали тази компетентност – майката с подаване на иск, а той с настоящата жалба. Моли въззивният съд да отмени обжалваното определение за прекратяване на производството по делото, като незаконосъобразно.

            Препис от частната жалба е връчен редовно на ищцата в първоинстанционното производство Т.Ж.Г., която в  законоустановения срок е депозирала писмен отговор чрез пълномощника си адв.Г.Х.. С отговора адв. Х. посочва, че частната жалба е процесуално недопустима, поради което следва да се остави без разглеждане. Посочва, че въпросното определение може и е следвало да се обжалва само от нея, като ищца, но не и от ответника. Последният можел ако иска да депозира иск по чл.59, ал.9 от СК. Излага съображения за правилност на определението, при постановяването на което районният съд се е съобразил с разпоредбите на Регламент №2201/2003г. /ЕО/ на съвета от 27.11.2003г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност.

 

 

 

            Съдът констатира следното от фактическа страна:

Производството по гр.д.№5941/2017г. по описа на Сливенски районен съд е образувано на 21.11.2017г. въз основа на искова молба, подадена от Т.Ж.Г. против Г.И.Г., с която е предявен иск за промяна местоживеенето на дете, определено със съдебно решение. В исковата си молба майката е изложила твърдения, че вече повече от девет месеца детето живее и учи във Великобритания, където самата тя се е установила да живее и работи, като успешно детето се е адаптирало към новата среда.

След запознаване с докладваната искова молба, съдията-докладчик е приел, че предявения иск  не е международно подведомствен на българския съд, съгласно разпоредбите на Регламент /ЕО/ №2201/2003г. на Съвета от 27.11.2003г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност и с Определение №2627 от 22.11.2017г. по гр.д.№5941/2017г. е обявил, че СлРС не е компетентен да разгледа и реши делото и е прекратил производството по него, като международно неподведомствено на български съд.

Към момента на постановяване на обжалваното прекратително определение, препис от исковата молба и приложенията не е бил връчван, нито е било разпореждано връчването, на посочения в исковата молба ответник.

Определението е връчено на ищцата Т.Г. на 27.11.2017г. Против това определение ищцата не е подавала жалба. Препис от определението не е връчван на ответника.

Въз основа на установеното от фактическа страна, съдът намира подадената от Г.Г. частна жалба за недопустима,   като подадена от нелегитимирано да обжалва процесното определение лице.

            Обжалваното определение е постановено хода на първоинстанционното производство още при подготвителните действия на съда – запознаване с исковата молба, проверка на нейната редовност и допустимост на предявения иск. При тази първоначална проверка съдът служебно следи на първо място за подведомствеността на спора, а едва след това и за подсъдността на същия. Именно при тази предварителна проверка, съдът е констатирал своята некомпетентност да разгледа предявения иск, поради международна неподведомственост на спора пред български съд. Проверката по чл.15, ал.1 от ГПК и относно редовността на исковата молба се развива само между съда и ищеца, като в нея ответникът не взема участие. Към този момент в производството по гр.д.№5941/2017г. по описа на СлРС не е налице конституиран надлежен ответник. Конституирането на посочения като ответник в исковата молба такъв става с връчването на исковата молба. Такова действие не е извършвано и разпореждано по делото. Поради неучастието на ответника в посочена предварителна проверка на исковата молба и неконституирането му все още по делото, то и правилно на него не му е връчен препис от обжалваното определение. Правен интерес от обжалването му на този етап от процеса има само ищцата, а видно от данните по делото, тя не го е обжалвала и същото е влязло в сила. С влизането му в сила, са отпаднали и всички правни последици на предявения иск.

            Поради това, въззивният съд приема, че жалбоподателят, тъй като към момента на постановяване на обжалваното от него определение, не е бил конституиран като страна в производството чрез връчване на исковата молба, то той не е легитимиран и няма правен интерес да обжалва процесното определение. Поради това подадената от него частна жалба е недопустима. Като такава съдът следва да я остави без разглеждане и да прекрати производството по делото.   

Ръководен от изложените съображения и на основание чл.278 от ГПК, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба, подадена от Г.И.Г. с ЕГН ********** чрез адв. А.С. против Определение №2627 от 22.11.2017г., постановено по гр.д.№5941/2017г. по описа на Сливенски районен съд, като НЕДОПУСТИМА.

 

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д.№129/2018г. по описа на Сливенски окръжен съд, поради недопустимост на жалбата.

 

 

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред АС – Бургас в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                         ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                               

                                                                                              2.