О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

гр. Сливен, 09.03.2018 г.

 

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:               

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                               НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                        МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                              ВАНЯ АНГЕЛОВА

като разгледа докладваното от  Надежда Янакиева в.гр.д. N 134 по описа за 2018  год., съобрази:

 

Производството е въззивно, образувано по жалба против първоинстанционно решение № 42/22.01.2018 г. по  гр.д. № 4938/2017 г. на СлРС, с което Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при МП, със седалище и адрес на управление гр. София, бул.“ Ген. Н. Столетов“ № 21 е осъдена на основание чл.48 ал.5 от Конституцията на РБ във вр. с чл.124, чл. 242 и чл. 262 от КТ, да заплати на Т.К.Д. ЕГН ********** *** сума в размер на 164, 46 лв. представляваща възнаграждение за положен 30 10/60 часа извънреден труд над допустимите 70 часа за  четвърто тримесечие на 2014 г. – от 01.10.2014 г. до 31.12.2014 г., заедно с обезщетение за забава в размер на законовата лихва, считано от 09.10.2017 г. до окончателното й изплащане, осъдена е да заплати на основание на чл. 86 от ЗЗД сума в размер на 44, 90 лв., представляваща обезщетение за забавено изпълнение на парично задължение за изплащане на извънреден труд положен над 70 часа за отчетен период четвърто тримесечие за 2014 г. за периода на забавата 01.02.2015г. – 09.10.2017г., осъдена да заплати държавна такса в размер на 200 лв. и направените по делото разноски на ищеца в размер на 300 лв.

Решението на СлРС е атакувано с въззивна жалба от ответника в първоинстанционното производство по която е образувано настоящото въззивно гр.д. № 134/18г. по описа на СлОС.

Ищецът – въззиваем в това производство, е подал чрез процесуалния си представител по пълномощие по чл. 32 т. 1 от ГПК  в деловодството на СлОС писмена молба на 08.03.18г., с която заявява, че се отказва от предявените искове на основание чл. 233 от ГПК и моли делото да бъде прекратено.

Настоящият състав намира, че молбата е допустима и редовна – подадена от страна, имаща право да направи такова изявлене във всяко положение на делото, чрез процесуален представител, надлежно упълномощен и разполагащ с изрично пълномощно за такова правно действие, изготвена е в писмена форма.

Направеният отказ от иск касае целият предмет на делото и изхожда от единствения ищец по него, предвид правния му характер не е необходимо съгласието на противната страна, поради което, с оглед пълното десезиране на съда с този спор между тези страни, първоинстанционното производство следва да бъде прекратено. Тъй като, обаче, то е приключило с решение, и изявлението е направено пред въззивния съд, последният следва и да обезсили изцяло постановения съдебен акт, който се явява недопустим, с оглед отказа на ищеца спорът да бъде разрешен от съда.

С оглед изхода на процеса и съгласно правилата на чл. 78 от ГПК, въз основа на своевременно направени искания в тази насока, на ищеца-въззиваем следва да се възложат разноските по делото, като неговите останат за негова сметка, както са направени, а той бъде осъден да заплати тези на насрещната страна, както следва – 150 лв. ю.к. възнаграждение за първоинстанционното и 200 лв. /150 лв. за ю.к. възнаграждение и 50 лв. за д.т./ за въззивното производство.

Ръководен от изложеното и на основание чл. 233 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. № 134/18г. на слОС.

 

ОБЕЗСИЛВА  първоинстанционно решение № 42/22.01.2018 г. по  гр.д. № 4938/2017 г. на СлРС, поради ОТКАЗ ОТ ИСКА.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 3938/17г. на СлРС, като НЕДОПУСТИМО.

 

ОСЪЖДА  Т.К.Д. да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при МП, ГР. София направените разноски по делото в размер на 150 лв. за първоинстанционното и 200 лв. за въззивното производство.

 

 

Определението  подлежи на обжалване с частна жалба пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от връчването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                               

         ЧЛЕНОВЕ: