О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

 

гр.Сливен, 07.03.2018г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:               

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              СНЕЖАНА БАКАЛОВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                          НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                                   МАРТИН САНДУЛОВ                                                                                                                                            

 при участието на прокурора ……...………….и при секретаря ……………, като разгледа докладваното от  Надежда Янакиева въз.ч.гр.  д.  N 136  по описа за 2018  год., за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е образувано по частна жалба против разпореждане, с което е уважено заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение въз основа на документ по чл. 417 от ГПК и се движи по реда на 274 и сл. от ГПК вр. чл. 418 ал. 4 от ГПК.

Частният жалбоподател заявява, че разпореждането е неправилно и незаконосъобразно,  постановено в противоречие с установената тълкувателна и задължителна практика на ВКС, тъй като съгласно т. 1 от  ТР № 4/2013г. заповедният съд може да оставя без движение подадено заявление по чл. 410 от ГПК само поради невнесена държавна такса или в изрично уредената хипотеза на чл. 425 ал. 2 от ГПК. Той следи за редовността на заявлението, но не дава указания за поправянето му, освен в горните случаи. Поради това СлРС, като е констатирал нередовност, свързана с надлежното процесуално представителство на заявителя, е следвало да отхвърли искането, а не да го оставя без движение и да дава указания за отстраняване на нередовности. Поради това произнасянето му по заявление, с което съдът не е бил надлежно сезиран, съдът е постановил незаконосъобразен и неправилен съдебен акт. Частният жалбоподател развива подробни съображения и във връзка с процесуалната и материалноправната легитимация по спора, като заявява, че заявлението, подадено от лице, упълномощено от кмета на общината, не следва да се уважава, понеже кметът не представлява РИМ, който е юридическо лице на бюджетна издръжка, второстепенен разпоредител с бюджет, който се представлява от неговия директор.

С оглед изложеното моли въззивния съд да обезсили разпореждането като недопустимо, евентуално – да го отмени като неправилно и обезсили издадения изпълнителен лист. Претендира разноските за това производство.

Заявителят в заповедното производство – РИМ – Сливен, не е подал отговор на частната жалба в законовия срок.

Такъв е постъпил от община Сливен, която не е страна в заповедното производство и то няма да бъде обсъждано от въззивния съд.

Настоящият състав намира частната жалба за допустима и основателна, поради което следва да я уважи.

Производството по ч.гр.д. № 2538/17г. на СлРС е образувано по заявление от 29.05.2017г. на Регионален исторически музей - Сливен за издаване на заповед за незабавно изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 т.8 от ГПК – акт за начет, против длъжника Н.Т.С.,*** за сумата 5 487, 21 лв. главница по акт за начет № 11-04-4 от 30.01.2017г. издаден от АДФИ и 187, 49 лв. лихва от 27.01.2017г. до датата на подаването на заявлението.

С разпореждане РС е оставил без движение заявлението, понеже е констатирал нередовност във връзка с представителството на страната и е дал указания за отстраняването й, като е поискал то да се подпише от изрично упълномощен от кмета на община Сливен представител на РИМ, различен от директора. След подписването на заявлението от А. Р.-К., заемаща дъжност „началник на отдел ПНО“ при община Сливен, упълномощена от кмета на общината на 08.06.2017г., първоинстанционният съд е постановил незабавно изпълнение, разпоредил е издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК и изпълнителен лист на РИМ-Сливен срещу Н.Т.С. за посочените суми и за разноските по заповедното производство.

 Настоящият въззивен състав счита, че атакуваното разпореждане следва да се отмени като незаконосъобразно.

Легитимиран да предяви вземането по акта за начет не е второстепенният разпоредител с бюджетни средства, какъвто е РИМ-Сливен, тъй като той само прилага делегиран бюджет, съгласно чл. 11 ал. 12 от ЗПФ. Такъв е първостепенният разпоредител, тъй като той е този, който изпълнява бюджета съгласно чл. 11 ал. 3 от ЗПФ – община Сливен, която обаче не е подала заявлението.

Поради това то не следва да бъде уважавано, тъй като представеният с него акт не удостоверява подлежащо на изпълнение вземане на лицето, което го е подало – РИМ-Сливен, макар то да притежава процесуална правосубектност като ЮЛ. В случая е без значение действието по упълномощаване на лице от структурата на община Сливен, което да подпише заявлението, тъй като неговият подател не е носителят на материалната и съответно – на процесуалната легитимация в заповедното производство.

Поради това, като е уважил заявлението,          първостепенният съд е постановил неправилно и незаконосъобразно разпореждане, което следва да се отмени, заявлението – да се отхвърли, а издаденият изпълнителен лист – обезсили.

С оглед изхода на процеса в настоящото производство, на частния жалбоподател следва да бъдат присъдени действително направените в него разноски в размер на 265 лв. за държавна такса и адвокатско възнаграждение.

 

Ръководен от гореизложеното, съдът

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ОТМЕНЯ разпореждане за незабавно изпълнение № 10558 от 09.06.2017г., постановено по  ч.гр.д.№ 2538/2017г. по описа на СлРС, относно издаване на Заповед 1900/09.06.2017г. за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 т. 8 от ГПК в полза на заявителя  РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – СЛИВЕН срещу Н.Т.С. ЕГН ********** за вземания по акт за начет № 11-04-4 от 30.01.2017г. издаден от АДФИ, като НЕПРАВИЛНО и НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

       

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ заявление вх. № 10211/29.05.2017г., подадено от РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – СЛИВЕН, БУЛСТАТ 000582910 с адрес **********, с което е поискано издаване на заповед за незабавно изпълнение по чл.417 от ГПК и изпълнителен лист спрямо длъжника Н.Т.С.,  ЕГН ********** ***.

 

ОБЕЗСИЛВА изпълнителен лист от 09.06.2017г., издаден по ч.гр.д. № 2538/2017г. на СлРС, в полза на РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – СЛИВЕН спрямо длъжника Н.Т.С. ЕГН **********, за сумите: 5 487, 21 лв. главница, представляваща задължение по акт за начет № 11-04-4 от 30.01.2017г. издаден от АДФИ, ведно с обезщетение за забава в размер на законовата лихвата от 29.05.17г. до окончателното изплащане, сумата 187, 49 лв., представляваща обезщетение за забава в размер на законовата лихва от 27.01.2017г. до датата на подаването на заявлението на 29.05.2017г. и разноски по делото в размер на 109, 74 лв.

 

ОСЪЖДА Регионален исторически музей – Сливен да заплати на Н.Т.С. направените разноски за настоящото производство в размер на 265 лв.

 

Определението   не подлежи на  касационно обжалване.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                           ЧЛЕНОВЕ: