О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Сливен, 16.04.2018г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

           

Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на шестнадесети април през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                                 ЧЛЕНОВЕ:          МАРИЯ БЛЕЦОВА

СТЕФКА МИХАЙЛОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Стефка Михайлова въззивно гр. дело №140 по описа на съда за 2018 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

            Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 258 и сл. от ГПК.

Образувано е по въззивна жалба против Решение №932/25.10.2017г. по гр.д.№1565/2017г. на Сливенски районен съд, с което е отхвърлена като неоснователна претенцията на Г.И.Г. против Т.Ж.Г. с правно основание чл.59, ал.9 от СК за изменение на постановените с решение по гр.д.№7498/2011г. на СлРС мерки относно упражняване на родителските права спрямо малолетното дете и. Г., роден на ***г., чрез предоставянето им за упражняване на бащата и за определяне местоживеенето на детето при него. С решението са присъдени разноски на ответницата Т.Г. в размер на 400лв.

Въззивната жалба е подадена от ищеца в първоинстанционното производство Г.Г. чрез адв.А.С. и с нея се обжалва първоинстанционното решение изцяло.

Производството пред въззивния съд е във фазата на съдебното дирене. В проведеното пред въззивната инстанция открито съдебно заседание, двете страни са изявили желание за извънсъдебно уреждане на спора, поради което съдът е дал възможност за това и е отложил разглеждането на делото.

На 13.04.2018г. по делото е постъпила молба лично от въззивника – ищец в първоинстанционното производство Г.И.Г., който заявява, че оттегля исковете си за предоставяне на родителските права върху детето и. Г. и за определяне местоживеенето на детето при него, по които е образувано гр.д.№1565/2017г. на СлРС. Моли въззивният съд да обезсили решението на СлРС и да прекрати производството по делото.

На 13.04.2018г. по делото е постъпила нарочна молба и от въззиваемата – ответница в първоинстанционното производство Т.Ж.Г., с която лично и изрично дава съгласие Г.И.Г. да оттегли исковете си по гр.д.№1565/2017г. по описа на СлРС. Дава съгласие за прекратяване на производството по исковете, поради тяхното оттегляне. Заявява изрично, че няма претенции за присъждане на разноски по делата пред двете съдебни инстанции.

Съдът, след като взе предвид подадената на 13.04.2018 год. по делото молба от ищеца Г.И.Г. за оттегляне на исковата му претенция по чл.59, ал.9 от СК и даденото изрично съгласие за това оттегляне от страна на ответницата по иска Т.Ж.Г., намира, че е валидно десезиран от страната, разполагаща с правото на иск и не може да разгледа спора. За извършеното процесуално действие е дадено изрично необходимото, съгласно разпоредбата на чл.232 от ГПК, съгласие на друга страна. Изявлението за оттегляне на исковата претенция е направено лично от ищеца в първоинстанционното производство и по отношение на искането в цялост. Поради това, с оглед надлежното десезиране, съгласно разпоредбата на чл. 232 от ГПК, съдът следва да обезсили постановеното по делото първоинстанционно решение и да прекрати производството по делото.

С оглед изричното изявление на ответницата в първоинстанционното производство – въззиваема в настоящото, че няма претенции за присъждане на разноски при прекратяване на производството, то съдът не следва да се произнася в тази насока.

С оглед изложеното и на осн.чл. 232 от ГПК, съдът

 

                                               О П Р Е Д Е Л И :

 

ОБЕЗСИЛВА първоинстанционно Решение №932/25.10.2017г., постановено по гр.д.№1565/2017г. по описа на Сливенски районен съд, поради оттегляне на исковата претенция.

 

ПРЕКРАТЯВА, поради оттегляне на исковата претенция, производството по гр. дело № 1565/2017год. по описа на СлРС, образувано по искова молба, с която е предявена претенция с правно основание чл.59, ал.9 от СК за изменение на постановените с решение по гр.д.№7498/2011г. на СлРС мерки относно упражняване на родителските права спрямо малолетното дете и. Г., роден на ***г., чрез предоставянето им за упражняване на бащата и за определяне местоживеенето на детето при него.

 

ПРЕКРАТЯВА, поради оттегляне на исковата претенция, производството по въззивно гр. дело №140/2018 год. по описа на Сливенски окръжен съд.

 

 

Определението може да бъде обжалвано от страните с частна жалба пред ВКС на РБългария в едноседмичен срок, считано от връчването му.

 

 

                                                         

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                

 

 

                                                                ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                         

 

                                                                                      2.