О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

 

гр.Сливен, 12.03.2018г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

                   

Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на дванадесети март през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                            ЧЛЕНОВЕ:  МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                                   СТЕФКА МИХАЙЛОВА

 

като разгледа докладваното от съдия М. Сандулов въззивно гр.д.№ 141 по описа на съда за 2018г., за да се произнесе съобрази следното:

 

          Въззивното производство е образувано по въззивна жалба на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ – София, чрез процесуалния представител ст.юриск.П.С., против решение № 63/30.01.2018г. по гр.д. № 4939/2017г. на СлРС, с което е осъдена ГД „ИН“ – София при Министерство на правосъдието, със седалище и адрес на управление *********да заплати на А.Д.В. ЕГН ********** *** сумата от 274 лева, представляваща възнаграждение за извънреден труд, положен ІV-тото тримесечие на 2014г. за 50 часа, ведно със законната лихва ,считано от датата на предявяване на иска 09.10.2017г. до окончателното изплащане на сумата, както и сумата от 74,80 лева, представляваща мораторна лихва върху главницата, считано от датата на изискуемостта – 01.02.2015г. до датата на подаване на исковата молба – 09.10.2017г., и е осъдена ответната дирекция да заплати на ищеца направените по делото разноски, както и д.т. и възнаграждение за вещо лице.

          Производството по делото е образувано в СлОС на 08.03.2018г.

          На 08.03.2018г. процесуалният представител на въззиваемия – ищец, адв.Н. Попова е депозирал молба вх.№ СД-05-01-1540/08.03.2018г., с която на основание на чл.233 от ГПК заявява от името на доверителя, че прави отказ от предявените искове и моли делото да бъде прекратено.

          Съгласно разпоредбата на чл.233 от ГПК ищецът може да се откаже от спорното право във всяко положение на делото, а когато отказът е направен пред въззивната инстанция обжалваното решение се обезсилва. При направен отказ от иска не се изисква изрично съгласие на ответника. Ето защо въззивното производство следва да бъде прекратено, решението на РС следва да бъде обезсилено и производството по предявения иск бъде прекратено. Поради направения отказ от иска и тъй като във въззивната жалба са претендирани разноски на въззивника-ответник следва да бъдат присъдени направените разноски в първоинстанционното производство в размер на 100 лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение, както и направените разноски във въззивното производство в размер на 100 лева за юрисконсултско възнаграждение и д.т. в размер на 50 лева.

 

Ръководен от изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. № 141/2018г. на Окръжен съд - Сливен.

ОБЕЗСИЛВА  решение № 63/30.01.2018г. по гр.д. № 4939/2017 г. на Районен съд - Сливен, поради отказ от иска.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 4939/17г. на Районен съд - Сливен като недопустимо.

 

ОСЪЖДА  А.Д.В. ЕГН ********** *** да заплати на ГД „Изпълнение на наказанията“ – София при Министерство на правосъдието, със седалище и адрес на управление *********сумата от 100 /сто/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение за първата инстанция, както и направените разноски във въззивното производство в размер на 100 /сто/ лева за юрисконсултско възнаграждение и д.т. в размер на 50 /петдесет/ лева.

 

 

Определението  подлежи на обжалване с частна жалба пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от връчването му.

 

 

 

                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: