О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Сливен, 12.03.2018г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

        

 

Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на дванадесети март през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                                 ЧЛЕНОВЕ:МАРТИН САНДУЛОВ

СТЕФКА МИХАЙЛОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Мартин Сандулов въззивно гр. дело №146 по описа на съда за 2018 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

            Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 258 и сл. от ГПК.

Образувано е по въззивна жалба, подадена от П.В.В., ЕГН ********** ***, чрез процесуалния си представител адв. Ж.Г. ***, срещу решение № 22/0902.2018 г. по гр.д. № 1140/2017 г. на РС – Нова Загора, с което е осъдено „Руми транс – 76“ ЕООД, ЕИК 201419882 със седалище и адрес на управление **********, представлявано от управителя М.И.Н. да заплати на П.В.В. сумата от 2 618,30 лв. представляваща неизплатено обезщетение за командировка ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане, като искът в останалата му част е отхвърлен като неоснователен и недоказан. Със същото решение е отхвърлен от П.В.В. против ответното дружество иск по чл.128 от КТ за осъждане на дружеството да му заплати сумата от 3 802,50 лв., като неоснователен и недоказан. С решението са осъдени страните да заплатят съразмерно разноски на другата страна, а ищецът е осъден да заплати и държавна такса върху уважената част от исковете, както и разноски за вещо лице.

Във въззивната си жалба П.В.В. посочва изрично, че обжалва решението на районния съд в частта, с която е осъден да заплати на дружеството ответник сумата в размер на 800,80 лв. представляваща адвокатско възнаграждение съобразно отхвърлената част от иска, в частта, в която ответното дружество е осъдено да му изплати сумата в размер 218,50лв. представляваща адвокатско възнаграждение съобразно уважената част от иск както и в частта с която е осъден да заплати по сметка на РС - Нова Загора сумата 154,73 лв. държавна такса върху уважената част от исковете и сумата от 276,98 лв. разноски за вещо лице. 

         По делото е постъпил писмен отговор на насрещната на въззивната жалба страна, в която заявява, че въззивната жалба е неоснователна и излага подробни съображения относно присъдените разноски.

         При извършване на проверката за редовност и допустимост на въззивната жалба по реда на чл.267, ал.1 от ГПК, констатира, че същата е недопустима.

         Предмет на въззивната жалба е единствено и само частта за разноски на първоинстанционното решение. Въззивникът не атакува произнасянето на съда по съществото на спора, а и следва само да се посочи, че с оглед изхода на спора, то той и няма правен интерес от такова. За разлика от отменения ГПК, то новия процесуален закон е предвидил изрично отделен, самостоятелен ред, по който следва да се преразгледа /измени/, респ. допълни постановения съдебен акт в частта относно разноските – чл.248 от ГПК. Не е предвидена процесуална възможност решението на съда да се обжалва по реда на въззивното производство единствено и само в частта на разноските, извън произнасянето по съществото на спора. Поради това, настоящата въззивна жалба, имаща за предмет единствено произнасянето на районния съд по въпроса за разноските в производството /първоинстанционото установително производство/, се явява недопустима и като такава следва да се остави без разглеждане. Въззивното производство, образувано въз основа на нея също е недопустимо и като такова следва да бъде прекратено.

         Тъй като въззивната жалба, с оглед изложените в нея съображения и направеното искане, се явява по същество искане за изменение на постановеното първоинстанционно решение в частта относно разноските в установителното съдебно първоинстанционно производство, то като такова искане следва да се разгледа от компетентния за това съд – Новозагорски районен съд по установения за това ред – чл.248 от ГПК.  

         Ръководен от изложеното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

        

         ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ въззивната жалба, подадена от П.В.В., ЕГН ********** ***, чрез процесуалния си представител адв. Ж.Г. ***, срещу решение № 22/0902.2018 г. по гр.д. № 1140/2017 г. на РС – Нова Загора, като НЕДОПУСТИМА.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по въззивно гр. дело №146/2018 г. по описа на Сливенски окръжен съд, като недопустимо.

 

         ВРЪЩА гр.д. № 1140/2017 г. по описа на РС – Нова Загора на НОВОЗАГОРСКИ РАЙОНЕН СЪД за разглеждане и произнасяне по искането за изменение на Решение № 22/09.02.2018 г. по гр.д.№1140/2017 г. на РС – Нова Загора в частта относно разноските, съдържащо се в жалбата от 21.02.2018 г., рег.№ 985 на РС – Нова Загора, по реда на чл.248 от ГПК.

 

 

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред АС – Бургас в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                          

           

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                

 

 

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: