О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

 

гр.Сливен, 21.03.2018г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

         

Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и първи март през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                            ЧЛЕНОВЕ:  МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                                   СТЕФКА МИХАЙЛОВА

като разгледа докладваното от съдия М. Сандулов въззивно гр.д.№ 157 по описа на съда за 2018г., за да се произнесе съобрази следното:

 

          Производството се движи по реда на чл.274 и сл. от ГПК вр. чл. 32а – 32в от ПВ.

          Постъпила е жалба от нотариус Е.Ш.против определение № 12/09.03.2018 г. издадено по преписка вх. № 1345/09.03.2018 г. на съдията по вписванията В.А., с което е направен отказ за вписване на нотариален акт. В жалбата се твърди, че отказът е неправилен и незаконосъобразен. За да постанови отказа съдията по вписванията е следвало да укаже че декларацията по чл. 264 от ДОПК следва да бъде подпечатана с печата на дружеството и да даде срок за изпълнение на тези указания. На следващо място съдията по вписванията не се е съобразил с обстоятелството, че декларацията представлява изявление на физическо лице и за валидността на удостоверяването не следва да бъде използван печат. Развиват се съображения и относно това, че не е необходимо изходящите от търговеца документа да бъдат подпечатвани. Освен това, отказът е постановен и на основание, че в нотариалния акт не е бил посочен съдът на регистрация и номерът на фирменото дело на юридическото лице – продавач. Това обаче съдията по вписванията е можел да провери чрез достъпа до Търговския регистър.

          Настоящия състав намира жалбата за основателна. В обжалваното определение съдията по вписванията е приел, че в подадената декларация липсва печат на продавача и че не е посочен съдът по регистрация, номерът на фирменото дело за юридическото лице – продавач. Тези изводи са изцяло незаконосъобразни и неправилни.Подадената декларация, която деклараторът е подписал лично и в качеството на управител на търговското дружество, се съдържат всички изискуеми от закона реквизити, а ако съдията по вписванията е имал някакви съмнения относно статута на дружеството е следвало да извърши достъпната за всеки справка до Търговския регистър.

Предвид изложеното определението следва да бъде отменено и преписката да бъде върната за извършване на исканото вписване.

 

Ръководен от изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ определение № 12/09.03.2018 г. издадено по преписка вх. № 1345/09.03.2018 г. на съдията по вписванията В.А., с което е отказано вписване на нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот вх. № 1345/09.03.2018 г. по описа на Служба по вписванията гр. Сливен.

 

ЗАДЪЛЖАВА  съдията по вписванията при служба по вписвания при РС – Сливен  да извърши вписването на нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот вх. № 1345/09.03.2018 г.  съгласно разпоредбата на чл.32 б.В от Правилника за вписванията.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: