О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

 

гр.Сливен, 19.03.2018г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

            Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на деветнадесети март през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                  

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:        НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                            ЧЛЕНОВЕ:          МАРТИН САНДУЛОВ

СТЕФКА МИХАЙЛОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Стефка Михайлова въззивно ч.гр.д.№160 по описа на съда за 2018г., за да се произнесе съобрази следното:

 

 

Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 274 и сл. от ГПК.

         Образувано е по частна жалба, подадена от ГППИМП „Медик Биг“ ООД, гр.Сливен чрез пълномощника адв. Д. *** против Определение №9729 от 17.01.2018г. на Сливенски районен съд, постановено по гр.д.№5622/2017г. по описа на съда, с което е прекратено производството по делото и делото е изпратено по подсъдност на АдмС – Сливен.

            Жалбоподателят посочва, че определението на районния съд е неправилно и незаконосъобразно. Счита, че е неправилен извода на районния съд за наличие на спор относно изпълнението на сключения между страните административен договор, който спор, съгл. чл.80 от ЗЗО и чл.128, ал.1, т.3 от АПК е подведомствен на административните съдилища. В случая обаче бил предявен иск с правно основание чл.45 от ЗЗД за заплащане на обезщетение за причинени имуществени вреди от бездействието на директора на РЗОК – Сливен да поиска допълнително средства за специализирани медицински дейности /СМД/ и медико-диагностични дейности /МДД/. Именно в резултат на това негово бездействие на ищцовото дружество са причинени имуществени вреди в размер на 5180,74лв., представляващи превишение на определената и възложена СМД и МДД по договор от 13.02.2015г. Като е приел, че е налице спор относно сключения между страните административен договор, районният съд е постановил незаконосъобразен съдебен акт, който моли въззивния съд за отмени и да върне делото на СлРС за продължаване на съдопроизводствените действия по него.

            Препис от частната жалба е връчен редовно на другата страна – РЗОК – Сливен, която в  законоустановения срок е представила отговор по нея. В същия се излагат доводи относно законосъобразността на атакувания съдебен акт. Посочено е, че всички действия, предмет на спора, са във връзка с един административен договор и реда за разглеждане на всички възникнали по него спорове е по АПК и споровете подсъдни на Административен съд – Сливен. След преценка на приложените доказателства, съдът прие следното от фактическа страна:

         Пред РС - Сливен е предявен иск от ГППИМП „Медик Биг“ ООД, гр.Сливен против Директора на РЗОК – Сливен за заплащане на обезщетение за имуществени вреди в размер на 5180,74лв., представляващи превишение на определената и възложена с протокол от 13.02.2015г. и протокол от 11.03.2015г. към договор №200459/13.02.2015г. СМД и МДД по бл. МЗ-НЗОК №4 за първо тримесечие на 2015г. на основание влязла в сила покана от 08.10.2015г. на директора на РЗОК – Сливен. Изложените фактически основания на иска се изразяват в неизпълнение на задължение на директора на РЗОК – Сливен да поиска отпускане на допълнителен брой/стойност СМД и МДД от управителя на НЗОК, съгласно цитирани разпоредби на Правилата за реда за определяне на броя на назначените специализирани медицински дейности и стойността на назначаваните медико-диагностични дейности към договорите с изпълнители на първична и специализирана медицинска помощ, приети с решение №РД-НС-04-8/27.01.2015г.. Посочено е, че директорът на РЗОК – Сливен въпреки, че е разполагал с информация за превишаване на определените от НЗОК на РЗОК – Сливен регионални параметри за календарната 2015г. не е  поискал отпускане на допълнителен брой/стойност СМД и МДД. Твърдението е че чрез бездействието на директора на РЗОК - Сливен да поиска допълнително средства за СМД и МДД са причинени въпросните имуществени вреди на ищцовото дружество.

Исковата молба е връчена на ответната страна РЗОК - Сливен,  която в законоустановения срок е депозирала отговор.

С обжалваното Определение №9729 от 17.01.2018г. по гр.д.№5622/2017г., Сливенски районен съд е прекратил производството по делото пред СлРС като неподсъдно и е изпратил делото по подсъдност на АдмС – Сливен. В определенето са изложени съображения за наличие на спор относно изпълнението на сключен между страните административен договор, който съгласно разпоредбата на чл.80 от ЗЗО, вр. с чл.128, ал.1, т.3 от АПК е подведомствен на административните съдилища.

Определението е връчено на ищеца на 23.01.2018г., като в законоустановения срок - на 30.01.2018г. по пощата е депозирана и разглежданата частна жалба против него.

Въз основа на така приетото от фактическа страна съдът направи следните правни изводи:

            Съдът намира частната жалба за процесуално допустима, като подадена от лице, имащо интерес от обжалването и в законоустановения срок.

            Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Предмет на производството, образувано пред СлРС въз основа на подадената от ГППИМП „Медик Биг“ ООД, гр.Сливен искова молба всъщност е претенция за заплащане на обезщетение за имуществени вреди в резултат на незаконосъобразно бездействие на административен орган - Директора на РЗОК – Сливен. Безспорно, видно от подробната обстоятелствена част на исковата молба, се касае за вреди, настъпили в резултат на бездействия, които безспорно се определят като административна дейност. Въззивният съд приема възраженията на жалбоподателя, че в случая не се касае за спор относно изпълнение на административен договор, каквито съображения районният съд е развил в обжалвания си акт.

Съгласно разпоредбите обаче на чл.1, т.3 от АПК, чл.128, ал.1, т.6 и чл.203, ал.1 от АПК, исковете за обезщетения за вреди, причинени на граждани или юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица, се разглеждат по реда на АПК /по реда на гл.11/, като делата по тези искове са подведомствени на административните съдилища.

Поради това и съгласно разпоредбата на чл.128, ал.1, т.6 от АПК спорът, с който е бил сезиран СлРС е подведомствен на Административен съд, като местно компетентен е АдмС – Сливен.

От изложеното следва, че районния съд, макар и с неправилна мотивировъчна част на обжалвания акт, като краен резултат правилно е прекратил производство по делото и го е изпратил за разглеждане пред АдмС- Сливен.

Тъй като крайния извод на двете инстанции съвпада, частната жалба се явява неоснователна и като такава следва да се остави без уважение.

Ръководен от изложените съображения и на основание чл.278 от ГПК, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ подадената от ГППИМП „Медик Биг“ ООД, със седалище и адрес на управление: *********** чрез пълномощника адв.Ж.Д. *** частна жалба против Определение №9729 от 17.01.2018г. на Сливенски районен съд, постановено по гр.д.№5622/2017г. по описа на съда, с което е прекратено производството по делото пред СлРС като неподсъдно и делото е изпратено по подсъдност на АдмС - Сливен, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                         ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                2.