О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Сливен, 16.04.2018 г.

 

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

         Сливенският окръжен съд, граждански състав, в закрито заседание на шестнадесети април, през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАДИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

                                                                   СТЕФКА МИХАЙЛОВА

 

 

като разгледа докладваното от М.БЛЕЦОВА ч. гр. дело № 169 по описа за 2018 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството се движи по реда на чл.274 и сл. от ГПК.

 

         Образувано е по частна жалба, подадена от адв. Й., в качеството му на пълномощник на Б.А.Б., ЕГН **********, Д.А.Б., ЕГН ********** и Р.В.А. ЕГН ********** против определение №407/13.02.2018г. на Сливенския районен съд, постановено по гр.д.№6548/2017г. по описа на същия съд, с което прекратено производството поради липса на местна подсъдност.

В жалбата е посочено, че обжалваното определение е неправилно и незаконосъобразно. Посочва се, че жалбоподателите – ищци по делото са с настоящ адрес ***, че същите са потребители на застрахователни услуги, поради което местната подсъдност може да избира от потребителя . Той може да избира между подсъдността по чл. 105 от ГПК, тази по 113 от ГПК или тази по чл. 115 ал. 2 от ГПК. Посочва се , че е налице задължителна съдебна практика според, която местната подсъдност по чл. 113 от ГПК е приложима, когато ищецът има качеството на „потребител“ по смисъла на §13 т. 1 от ДР на ЗЗП. Моли се да се отмени обжалваното определение.

По делото е депозиран отговор на частната жалба от юриск.К. пълномощник на ответника по иска – ЗАД „ ОЗК – Застраховане“АД, с което жалбата е оспорена като неоснователна. Посочва се , че в срок ( с отговора на исковата молба) страната е направила възражение за липса на местна подсъдност . Правилно съдът бил приел, че с приемането на разпоредбата на чл. 115 ал.2 от ГПК съдебната практика по прилагане на разпоредбата на чл. 113 от ГПК е вече неприложима. Моли се определението да бъде потвърдено.

От събраните по делото доказателства съдът установи следното от фактическа страна:

Пред РС – Сливен е било образувано гр.д. № 6548/2018г. във връзка с депозирана искова молба от адв. Й., в качеството му на пълномощник на Б.А.Б., ЕГН **********, Д.А.Б., ЕГН ********** и Р.В.А. ЕГН ********** всички с настоящ адрес *** против ЗАД „ ОЗК – Застраховане“АД, със седалище и адрес на управление ********. Предявените искове били с правно основание чл.432 от ЗК и чл. 86 от ЗЗД. С отговора на исковата молба било направено възражение за липса на местна подсъдност. С определение № 407/13.02.2018 г. РС – Сливен приел, че възражението е основателно и прекратил делото пред себе си като го изпратил по компетентност в СРС.

Обжалваното определение било съобщено на жалбоподателите на 20.02.2018 г., а процесната частна жалба е била депозирана на 22.02.2018г.  в законоопределения едноседмичен срок.

Частната жалба е допустима като депозирана в законния срок от лице с правен интерес от обжалване на съдебния акт. Разгледана по същество същата се явява неоснователна.

Следва да се посочи, че в случая се касае за преки искове предявени от увредени лица срещу застраховател. Преди изменението на ГПК от 27.10.2017 г., съгласно трайната установена съдебна практика е съществувала възможност увреденото лице да предяви искова молба или по правилата на общата подсъдност регламентирани в разпоредбата на чл. 105 от ГПК или в качеството си на „потребител“ по реда на чл. 113 от ГПК, т.е. по неговия настоящ или постоянен адрес. След изменението на ГПК от 27.10.2017 г. се създаде изрична алинея касаеща предявяването на преки искове от увредените лица и това е разпоредбата на чл. 115 ал. 2 от ГПК, съгласно която такива искове се предявяват „и по постоянния адрес на ищеца или по местонастъпване на застрахователното събитие“. При тълкуването на разпоредбата се налага извода, че освен по общата местна подсъдност регламентирана в чл. 105 от ГПК, ищецът може да предяви иск и по постоянен адрес или пред съда по местонастъпване на застрахователното събитие. Няма спор, че ищците нямат постоянен адрес ***, нито че произшествието, от което черпят права не е настъпило на територията на Община Сливен. С оглед на това, правилно РС е определил местна подсъдност по общия ред пред СРС. Съдебната практика касаеща подсъдността по този вид дела е загубила своето значение, тъй като при постановяването и не е било в сила изменението на чл. 115 ал. 2 от ГПК.

С оглед на изложеното, депозираната жалба следва да бъде оставена без уважение.

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

 

         ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частна жалба, подадена от адв.Й., в качеството му на пълномощник на Б.А.Б., ЕГН **********, Д.А.Б., ЕГН ********** и Р.В.А. ЕГН ********** против определение №407/13.02.2018г. на Сливенския районен съд, постановено по гр.д.№6548/2017г. като неоснователна.

 

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

          ЧЛЕНОВЕ: