О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 13.04.2018 г.

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание в състав:                

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                            МАРТИН САНДУЛОВ                                                                                                                                           

                                                                              СТЕФКА МИХАЙЛОВА

като разгледа докладваното от  Надежда Янакиева въззивно ч. гр. д.  N 193 по описа за 2018  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Поизводството е образувано по частна жалба против определение, с което е оставена без разглеждане като недопустима молба за отмяна или намаляне на наложена глоба от наложилия я съд и се движи по реда на 274 и сл. от ГПК.

Частният жалбоподател обжалва определението, като заявява, че то е незаконосъобразно. Твърди, че първоинстанционният съд неправилно е счел за недопустима молбата и я е оставил без разглеждане, вместо да се я разгледа и да признае или не нейната основателност. Развива и аргументи по същество във връзка с причините за налагане на глобата. Моли въззивния съд да отмени атакуваното определение с всички, произтичащи от това последици.

Ответната по частната жалба страна не е подала в срока по чл. 276 ал. 1 от ГПК писмен отговор.

Настоящият състав намира частната жалба за допустима, подадена в законовия срок, чрез постановилия атакувания акт РС.

Разгледана по същество същата се явява и основателна, поради което следва да бъде уважена.

С определение, държано в о.с.з. на 06.03.2018г. по гр. д. № 1281/13г. на СлРС съдията-докладчик е наложил по реда на чл. 89 от ГПК глоба в размер на 300 лв. на адвокат И.П. ***, мотивирана с непристойното поведение на последната.

На 12.03.2018г. до първоинстанционния съд е подадена молба по чл. 92 от ГПК за отмяна или намаляване на наложената глоба. Молбата е подадена от „АСФА“ ООД, гр. Стара Загора – ответник по гр.д. № 1281/13г. на СлРС, чрез адвокат И.П..

С атакуваното определение съдът е счел молбата за недопустима, тъй като глобата е наложена на адвоката като физическо лице, а не на дружеството-страна в производството, поради което я е оставил без разглеждане.

Определението е незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

Действително, страна в материалното правоотношение, свързано с наложената глоба, е лицето, на което тя е наложена – адвокат И.П.. Единствено за нея възниква това парично притезание, тъй като на нея е възложена тежестта от заплащането на сумата. Тъй като действията на страната-ответник по делото – „АСФА“ ООД, гр. Стара Загора /чийто процесуален представител по пълномощие по чл. 32 т. 1 от ГПК е адв. П./, не са санкционирани от съда, за нея не се поражда отговорност за заплащане на глобата.

В случая молбата за отмяна или намаляване на наложената глоба е подадена от лице, което не е носител на материалноправното задължение, но това не се отразява на процесуалната му легитимация, тъй като молителят е правосубектно лице, нито прави молбата недопустима, тъй като той е властен да търси защита на свое право, за което счита, че е накърнено.

Липсата на тъждество между участника в процесуалното и материалното правоотношение е въпрос не по допустимостта, а по основателността на молбата и може да обуслави само нейното отхвърляне, не и оставянето й без разглеждане.

Поради това частната жалба се явява основателна и следва да се уважи, а обжалваният акт – да се отмени и делото се върне на първостепенния съд за произнасяне по молбата по чл. 92 от ГПК.

 

Ръководен от гореизложеното, съдът

 

 

                                        О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И:

 

 

ОТМЕНЯ определение от  14.03.2018г. по гр.д. № 1281/13г. на СлРС, с което е оставена без разглеждане молба по чл. 92 от ГПК като недопустима, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

ВРЪЩА гр.д. № 1281/13г. на СлРС на РАЙОНЕН СЪД – СЛИВЕН за произнасяне по молбата по чл. 92 от ГПК, подадена от „АСФА“ ООД, гр. Стара Загора, чрез процесуалния му представител адвокат И.П..

 

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                           ЧЛЕНОВЕ: