О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е    222

 

гр.Сливен, 13.04.2018г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

        

 

Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на тринадесети април през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                                 ЧЛЕНОВЕ:МАРТИН САНДУЛОВ

СТЕФКА МИХАЙЛОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Мартин Сандулов въззивно гр. дело №197 по описа на съда за 2018 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

            Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 258 и сл. от ГПК.

Образувано е по въззивна жалба, подадена от М.Д.Х. ЕГН ********** ***, чрез пълномощника адв. Е.Х., срещу  решение № 195 от 08.03.2018 г. по гр. д. № 3084/2016 г. на РС Сливен, с което на основание на чл. 64 от ЗС е определен на М.Д.Х. като собственик на сграда № 3 в ПИ с идентификатор № 67338.512.133 по КК на гр. Сливен с площ от 429 кв.м., находящ се на адм. Адрес ********, със собственици на който ПИ са П.И.Р., Г.П.К., В.М.К. и С.П.К., а ответницата Н.П.К. си е запазила право на ползване върху 1–3 ид.ч. от ½ ид.ч. от него режим на ползване на ПИ , както следва: ползване на площ от 22.7 кв.м. за достъп до сградата с идентификатор № 67338-512.133.3 формирана от пътека ширина 2 м. по дължината на  ограждащите стени на тази сграда към двора на ответниците, която зона достига до входа на пристроеното към сградата складово помещение, която площ за достъп еа  защрихована от вещото лице на скицата, представляваща приложение № 1 на допълнителното заключение, изготвено по настоящото дело, които се считат неразделна част на това решение. С решението е отхвърлено като неоснователно искането на М.Д.Х. да й бъдат присъдени разноски по делото, а е осъдена да заплати на ответниците сторените от тях разноски.

Във въззивната си жалба ищцата твърди, че не е доволна от така постановеното решение в частта, с която е осъдена да заплати на ответниците направените от тях разноски по делото, както и в частта, с която не е уважено нейното искане за заплащане на направените от нея разноски, поради което обжалва решението изцяло в тази частта, като излага подробни съображения за това.

         По делото са постъпили насрещни писмени отговори от ответниците, които ос порват жалбата в частта за разноските и излагат съображения относно правилността на решението в обжалваната му част.

         При извършване на проверката за редовност и допустимост на въззивната жалба по реда на чл.267, ал.1 от ГПК, констатира, че същата е недопустима.

         Предмет на въззивната жалба е единствено и само частта за разноски на първоинстанционното решение. Въззивникът не атакува произнасянето на съда по съществото на спора, а и следва само да се посочи, че с оглед изхода на спора, то той и няма правен интерес от такова. За разлика от отменения ГПК, то новия процесуален закон е предвидил изрично отделен, самостоятелен ред, по който следва да се преразгледа /измени/, респ. допълни постановения съдебен акт в частта относно разноските – чл.248 от ГПК. Не е предвидена процесуална възможност решението на съда да се обжалва по реда на въззивното производство единствено и само в частта на разноските, извън произнасянето по съществото на спора. Поради това, настоящата въззивна жалба, имаща за предмет единствено произнасянето на районния съд по въпроса за разноските в производството, се явява недопустима и като такава следва да се остави без разглеждане. Въззивното производство, образувано въз основа на нея също е недопустимо и като такова следва да бъде прекратено.

         Тъй като въззивната жалба, с оглед изложените в нея съображения и направеното искане, се явява по същество искане за изменение на постановеното първоинстанционно решение в частта относно разноските в установителното съдебно първоинстанционно производство, то като такова искане следва да се разгледа от компетентния за това съд – Сливенски районен съд по установения за това ред – чл.248 от ГПК.  

         Ръководен от изложеното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

        

         ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ въззивната жалба подадена от  М.Д.Х. ЕГН ********** ***, чрез пълномощника адв. Е.Х., срещу  решение № 195 от 08.03.2018 г. по гр. д. № 3084/2016 г. на РС Сливен,  като НЕДОПУСТИМА.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по въззивно гр. дело №197/2018 г. по описа на Сливенски окръжен съд, като недопустимо.

 

         ВРЪЩА гр.д. № 3084/2016 г. по описа на РС – Сливен на СЛИВЕНСКИЯ  РАЙОНЕН СЪД за разглеждане и произнасяне по искането за изменение на Решение № 195/08.03.2018 г. по гр.д.№3084/2016 г. на РС – СЛИВЕН в частта относно разноските, съдържащо се в жалбата от 20.03.2018г., рег.№ 3832 на РС – Сливен, по реда на чл.248 от ГПК.

 

 

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред АС – Бургас в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                          

           

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                

 

 

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: