О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

 

гр.Сливен, 14.05.2018г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

            Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на четиринадесети май през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                  

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                            ЧЛЕНОВЕ:    МАРТИН САНДУЛОВ

СТЕФКА МИХАЙЛОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Стефка Михайлова въззивно ч.гр.д.№200 по описа на съда за 2018г., за да се произнесе съобрази следното:

 

 

Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 274 и сл. от ГПК.

Образувано е по частна жалба, подадена от Н.С.И. против Разпореждане №995/10.04.2018г. по ч.гр.д.№463/2018г. на Новозагорски районен съд, с което е отхвърлено заявлението по чл.417 от ГПК за издаване на заповед за незабавно изпълнение и на изпълнителен лист на заявителя Н.С.И. срещу длъжника Д.Д.И. за сумата от 9000 евро.

            Жалбоподателката Н.И. твърди, че атакуваното разпореждане е неправилно и незаконосъобразно. Районният съд, за да откаже издаването на заповед за изпълнение е посочил в мотивите си, че по делото не са представени доказателства дали сумата от 9000 евро действително е предадена на заемателя, така, както е уговорено и дали въобще му е предадена. Посочва, че въпросната сума е платена по банков път и представя доказателство за банковия превод. Счита, че съдът е следвало да издаде поисканата заповед за изпълнение, като за длъжника съществувала възможността да възрази срещу нея. Поради това, жалбоподателката моли съда да отмени обжалваното разпореждане и да постанови ново, с което да уважи искането за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист против длъжника.

            След преценка на приложените доказателства, съдът прие следното от фактическа страна:

            Новозагорски районен съд е бил сезиран със заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК, подадено от Н.С.И., с което се иска от съда издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист въз основа на нотариален акт за учредяване на договорна ипотека против длъжника Д.Д.И. *** за заплащане на сумата от 9000 евро – заем.

Към заявлението е приложено заверено от заявителката копие от нотариален акт за учредяване на договорна ипотека №18, том І, рег.№267, дело №18 от 31.01.2018г., в п.І от който е изрично посочено, че Н.С.И. предоставя на Д.Д.И. паричен заем в размер на 9000 евро, който ще бъде преведен по банковата сметка на заемателя в „Юробанк България“ АД в срок от пет дни от подписване на нотариалния акт. Срокът за издължаване е уговорен до 30.03.2018г. по банковата сметка на заемодателя в „Юробанк България“ АД. За предоставения заем не се дължи лихва.

От представения с частната жалба препис от преводно нареждане, заверен от  „Юробанк България“ АД, е видно, че на 02.02.2018г. Н.С.И. е извършила превод от своята сметка в „Юробанк България“ АД по сметката на Д.Д.И. в същата банка на сумата от 9000 евро, като превода е изпълнен на същата дата.

С атакуваното Разпореждане №995 от 10.04.2018г. по ч.гр.д.№463/2018г. НЗРС е отхвърлил заявлението като неоснователно. В мотивите си съдът е приел, че от представения нотариален акт не може да се изведе извода, че сумата действително е предадена на заемателя, както е уговорено, като не са представени документи, удостоверяващи това.

Разпореждането е връчено на заявителя на 11.04.2018г., като жалбата против него е подадена на 12.04.2018г.

Въз основа на така приетото от фактическа страна съдът направи следните правни изводи:

            Съдът намира жалбата за процесуално допустима, като подадена от лице, имащо правен интерес от обжалването и в законоустановения срок.

            Разгледана по същество, жалбата е основателна.

При издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист съдът е длъжен да провери дали документът е редовен от външна страна и дали удостоверява подлежащо на изпълнение вземане срещу длъжника.

Представения от заявителя към заявлението по чл.417 от ГПК документ - нотариален акт представлява документ по чл. 417,  т.3 от ГПК, с който се установява в п.І от същия вземане на заявителя към длъжника по договор за заем. От представения препис от преводно нареждане /представен с частната жалба/ безспорно се установява предаване на сумата по уговорения с нотариалния акт договор за паричен заем на 9000 евро чрез извършен банков превод по сметката на заемателя на посочената сума. Срокът за връщане на заема е изрично посочен в п.І на нотариалния акт – 30.03.2018г. и същият безспорно е изтекъл. Поради това, съдът намира, че посочените документи, преценени в тяхната съвкупност, могат да бъде преценени като редовни от външна страна и удостоверяващи подлежащо на изпълнение вземане срещу длъжника.

Тъй като представените документи са редовни от външна страна и удостоверяват подлежащо на изпълнение вземане спрямо длъжника – изискуемо вземане за връщане на дадена в заем сума от 9000 евро, то направеното искане за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист е основателно и следва да се уважи.

Като е достигнал до друг правен извод, районният съд е постановил неправилен и незаконосъобразен акт, който следва да се отмени и делото да се върне на районния съд за издаване на заповед за незабавно изпълнение по чл.417 от ГПК и на изпълнителен лист в полза на заявителя против длъжника за посочената в заявлението сума.

Жалбоподателката не е претендирала присъждане на направените в производството по частната жалба разноски, поради което съдът няма да се произнася в тази насока.

Ръководен от изложените съображения и на основание чл.278 от ГПК, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

ОТМЕНЯ Разпореждане №995/10.04.2018г., постановено по ч.гр.д.№463/2018г. по описа на Новозагорски районен съд, като неправилно и незаконосъобразно.

           

ВРЪЩА делото на Новозагорски районен съд за издаване на заповед за незабавно изпълнение по чл.417 от ГПК и на изпълнителен лист в полза на заявителя Н.С.И. против длъжника Д.Д.И. за посочената в заявлението сума.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                         ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                2.