О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Сливен, 23.04.2018г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

          Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и трети април през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                              ЧЛЕНОВЕ:          МАРИЯ БЛЕЦОВА

СТЕФКА МИХАЙЛОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Ст. Михайлова гражданско дело №207 по описа за 2018 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

            Производството се движи по реда на чл.274 и сл. от ГПК.

            Образувано по частна жалба на длъжника „А. инвест груп“ ЕООД срещу разпореждане от 30.11.2017г. на ЧСИ Г.Г.с район на действие СлОС по изп. дело №20179150408071 за връщане на жалба вх.№33230 от 15.11.2017г.

В жалбата си жалбоподателят твърди, че обжалваното разпореждане за връщане на подадената от него жалба е незаконосъобразно. Посочва, че преценката на съдебния изпълнител за неотстраняване в срок на нередовностите е неправилна, тъй като срокът за отстраняване на нередовностите не е изтекъл към момента на постановяване на обжалваното разпореждане. Това било така, защото  с постановление по делото изпълнителното производство е спряно на основание чл.432, т.2 от ГПК, а съгласно чл.61 от ГПК със спиране на производството се спират и всички започнали да текат, но неизтекли още срокове.  Посочва, че е получил съобщението за отстраняване на нередовностите на 20.11.2017г., когато производството по делото е било спряно, поради и което срокът за отстраняване на нередовностите в жалбата му е спрял да тече, считано от постановлението за спиране на производството по делото. С оглед изложеното, жалбоподателят моли съда да отмени обжалваното разпореждане за връщане на жалбата му като неправилно и незаконосъобразно.

В законоустановения срок не е подадено становище по частната жалба от другата страна в изпълнителното производство – взискателя К.Д.Г..  

Съдебният изпълнител е депозирал писмени обяснения, в които хронологично описва извършените действия и постановени актове по делото, а по отношение на жалбата счита, че същата макар и допустима е неоснователна. Посочва, че до момента на влизане в законна сила на постановление на ЧСИ за спиране на производството, не е налице спряно изпълнително производство. Едва след влизане в сила на този акт – след изтичане на срока за обжалване на акта, ще е налице спряно изпълнително производство, за да се приложи разпоредбата на чл.61 от ГПК. Разпореждането за спиране на производството не е било влязло в сила към момента на подаване на първата жалба от страна на длъжника, нито към момента на получаване от него на съобщението за отстраняване на нередовности, нито към получаване на съобщението за връщане на жалбата. Взискателят бил търсен многократно на адреса, с цел връчване на съобщението за спиране, но същите били върнати с отбелязване „непотърсен“. Същевременно съобщението до длъжника за отстраняване на допуснати нередовности е получено на 20.11.2017г., като на 27.11.2017г. е изтекъл срока за отстраняването им.

След като се запозна с жалбата и с документите, съдържащи се в изпратеното от съдебния изпълнител изпълнително дело №8071/2017г. на ЧСИ Г.Г.с район на действие СлОС, съдът констатира следното:

Производството по изпълнително дело №8071/2017г. на ЧСИ Г.Г., с район на действие СлОС, е образувано по молба на взискателя К.Д.Г. против „А. *** за събиране на суми по изпълнителен лист от 04.09.2017г., издаден по ч.гр.д.№6419/2017г. на РС – Бургас, както следва: главница в размер на 30000лв., дължима по запис на заповед, издаден на 03.01.2017г. в гр.Бургас, с падеж на 18.08.2017г., ведно със законната лихва, считано от 28.08.2017г. до изплащане на вземането.

На 12.10.2017г. на длъжника „А. инвест груп“ ЕООД е връчена ПДИ чрез ЧСИ Делян Николов с район на действие БОС.

На 08.09.2017г. е наложен запор на вземанията на длъжника „А. инвест груп“ ЕООД от „Марвин“ ООД, гр.Сливен, в т.ч. и по изп. дело №20168780401056 по описа на ЧСИ Ирина Христова с район на действие ЯОС.

На 01.11.2017г. по делото е постъпило удостоверение по чл.191 от ДОПК за наличие на публични задължения на длъжника в размер на 89465,90лв.

С разпореждане от 01.11.2017г. ЧСИ Г. е присъединила на основание чл.458 от ГПК държавата като взискател по изпълнителното дело за публично вземане в размер на 89465,90лв., като е определила дължима такса по т.26 от ТТРЗЧСИ върху него в размер на 5038,64лв. с ДДС.

До длъжника е изпратено съобщение за присъедняването на държавата като взискател, като няма данни същото кога е връчено на „А. инвест груп“ ЕООД.

На 14.11.2017г. по делото е депозирана молба от взискателя К.Д.Г. за спиране на производството по делото на основание чл.432, т.2 от ГПК.

С разпореждане от 14.11.2017г. ЧСИ Г. е разпоредила спиране на производството и уведомяване на страните, като на 15.11.2017г. е издадена отново разпореждане за спиране на изпълнителното производство на основание чл.432, т.2 от ГПК. Изпратени са съобщения до страните за спирането.

Разпореждането за спиране на изп. производство е изпратено до взискателя К.Д.Г. по пощата на посочения от него в молбата за образуване на изп. производство адрес, но същото е върнато като непотърсено. С разпореждане от 12.12.2017г. ЧСИ Г. е разпоредила връчване по телефона и отново по пощата. Няма отбелязване за съобщаване по телефона.

На 05.01.2018г., след връщането на съобщението до Г. като непотърсено, ЧСИ Г. отново е разпоредила връчване по пощата.

На 15.11.2017г. по делото е постъпила жалба вх.№33230/15.11.2017г., с пощенски клеймо от 13.11.2017г. от длъжника „А. инвест груп“ ЕООД против  постановлението, с което към задължението му се добавя такса по т.26 от ТТРЗЧСИ в размер на 5038,64лв. за публично задължение към НАП в размер на 89465,90лв.

С разпореждане но 15.11.2017г. ЧСИ Г. е оставила жалбата без движение като нередовна, с дадени указания за отстраняване на нередовностите.

На 20.11.2017г. длъжникът „А. инвест груп“ ЕООД е получил както съобщението за спиране на изпълнителното производство, така и съобщението с указанията  за отстраняване на нередовностите в жалбата.

С разпореждане от 30.11.2017г., след като е констатирала неотстраняване в срок на нередовностите, ЧСИ Г. е върната жалбата на „А. инвест груп“ ЕООД. Разпореждането е връчено на длъжника по пощата на 18.12.2017г.

На 28.12.2017г. по пощата е подадена настоящата частна жалба против връщането на жалба вх.№33230/15.11.2017г.

            С оглед така установеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

            Подадената от длъжника „А. инвест груп“ ЕООД частна жалба против разпореждане от 30.11.2017г. по изп.д. №8071/2017г. по описа на ЧСИ Г. за връщане на жалба вх.№33230/15.11.2017г. е допустима, като подадена в срок от субект имащ правен интерес от обжалването и насочена срещу подлежащ на обжалване с частна жалба акт.

Разгледана по същество частната жалба е основателна.

Предмет на настоящото производство е разпореждане на съдебния изпълнител за връщане на подадена чрез него до СлОС жалба, поради неизпълнение на указани от ЧСИ нередовности в жалбата.

            Частната жалба е подадена на 15.11.2017г., след като ЧСИ Г. вече е постановила спиране на изпълнителното производство по делото с разпореждане от 14.11.2017г., въз основа на подадена от взискателя молба от 14.11.2017г.

            Съгласно разпоредбата на чл.61, ал.1 от ГПК, при спиране на производството се спират и всички започнали да текат, но неизтекли още срокове. В този случай спирането на срока започва от онова събитие, по повод на което е било спряно производството. При спряно производство съдебният изпълнител не следва да извършва никакви действия по него, в т.ч. не е следвало да извършва проверка на редовност, даване на указания и съответно администриране на постъпила по делото против негови действия жалба, докато производството е спряно.

            Действително, спирането на изпълнителното производство подлежи на обжалване от взискателя, съгласно разпоредбата на чл.435, ал.1, т.3 от ГПК, но при влизане в сила на постановеното спиране /с изтичане на срока за обжалване от страна на взискателя/, то съгласно цитираната разпоредба на чл.61, ал.1, изр.второ от ГПК, спирането на срока ще започне от онова събитие, по повод на което е било спряно производството, т.е. в случая спирането на срока започва от подаване на молбата за спиране от страна на взискателя Г. на 14.11.2017г., преди ЧСИ Г. да постанови разпореждане за оставяне без движение на жалбата на длъжника, съответно и преди постановяване на обжалваното разпореждане за връщане на жалбата от 30.11.2017г. Друг е въпросът, че съдебният изпълнител не е приложил разпоредбите на чл.41 от ГПК относно връчване на съобщението за спиране на взискателя, отсъстващ повече от месец от адреса, който той лично е посочил по делото и на който са му били връчвани книжа, а неясно защо многократно е разпореждала връчване отново и отново по пощата, при безспорно отсъствие за продължителен период от време на взискателя от адреса. Освен това, въпреки разпореждането на съдебния изпълнител за съобщаване по телефона, посочен в молбата за образуване на изп. дело, няма отбелязване за изпълнение на това разпореждане. Прилагайки разпоредбите на чл.41 от ГПК, настоящият състав намира, че съобщението за спиране на изпълнителното производство е било връчено още в края на м.ноември 2017г.на взискателя и съгласно разпоредбата на чл.61, ал.1 от ГПК са спрени всички срокове по процесното изпълнително производство, считано от 14.11.2017г. /подаване на молбата от взискателя за спиране на изпълнителното производство/. Това положение ще е така до възобновяване на производството с нарочен акт на съответното законово основание от страна на съдебния изпълнител и едва след това, ЧСИ следва да предприеме действия по проверка на редовност и администриране на жалбата на длъжника  против определяне на такса по т.26от  ТТРЗЧСИ върху присъединеното вземане на държавата.

С оглед изложеното, разпореждането на ЧСИ Г. за връщане на подадената чрез него до СлОС жалба вх.№33230/15.11.2017г., поради неотстраняване в срок на нередовностите, се явява незаконосъобразно и следва да се отмени.

            Ръководен от гореизложеното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

           

            ОТМЕНЯ Разпореждане от 30.11.2017г. на ЧСИ Г.Г.с район на действие СлОС по изп. дело №20179150408071 за връщане на жалба вх.№33230/15.11.2017г., подадена от длъжника „А. инвест груп“ ЕООД, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

 

            Определението е окончателно.

 

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                          

 

 

                                                                      ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                           2.