О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 26.04.2018 г.

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание в състав:                

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                            МАРТИН САНДУЛОВ                                                                                                                                           

                                                                              СТЕФКА МИХАЙЛОВА

като разгледа докладваното от  Надежда Янакиева въззивно ч. гр. д.  N 216 по описа за 2018  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Поизводството е образувано по частна жалба вх. № 5117 от 09.03.2018г. на „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД, гр. Пловдив по гр.д. № 2350/2017г. на СлРС и се движи по реда на 274 и сл. от ГПК.

Частният жалбоподател – ищец в първоинстанционното производство, заявява, че е подал на 09.01.2018г. до слРС молба по чл. 248 от ГПК за изменение на решението в частта на разноските с искане за намаляне поради прекомерност на адвокатското възнаграждение на насрещната страна, но до момента нямало произнасяне по тази молба. Тъй като бил подал и въззивна жалба, тя била разгледана от СлОС и затова частният жалбоподател иска въззивният съд или да допълни своето решение в частта за разноските в първоинстанционното производство, като намали присъдения размер на адвокатския хонорар, или да обезсили своето решение, да отмени определението си за даване ход по същество на делото и го върне на СлРС за произнасяне по молбата по чл. 248 от ГПК за прекомерност на присъденото адвокатско възнаграждение.

Ответната по частната жалба страна е подала в срока по чл. 276 ал. 1 от ГПК писмен отговор, с който заявява, че определение № 682/12.03.2018г. на СлРС, с което е отхвърлена молбата по чл. 248 от ГПК, е правилно и законосъобразно. Развива доводи, иска разноски за това производство.

Настоящият състав намира частната жалба за недопустима, поради липса н апредмет на обжалване, поради което следва да я остави без разглеждане и прекрати образуваното по нея въззивно частно производство.

На 18.12.2017г. е постановено обжалваемото решение на първоинстанционния съд по гр.д. № 2350/17г. на СлРС.

В срока за обжалване и съгласно чл. 248 ал. 1 от ГПК ищецът е подал до СлРС на 09.01.2018г. молба за изменение на решението в частта за разноските.

Също в срока за обжалване недоволният и от решението ищец е подал въззивна жалба до СлОС – на 10.01.2018г.

Въззивната жалба е била администрирана, изпратена и разгледана от СлОС, който постановил необжалваемото си решение на 22.02.2018г.

На 09.03.2018г. чрез СлРС до СлОС е подадена настоящата частна жалба от страна на ищеца-въззивник, с която се оплаква, че първостепенният съд не се е произнесъл по молбата му по чл. 248 от ГПК и иска въззивният съд или да допълни своето решение в частта за разноските в първоинстанционното производство, тъй като бил обжалва изцяло решението, или да си обезсили решението, да отмени определението за даване ход по същество на делото и го върне на СлРС за произнасяне по молбата по чл. 248 от ГПК.

В хода на администриране на тази частна жалба, на 12.03.2018г. СлРС е държал определение № 682 по гр.д. № 2350/17г. на СлРС, с което се е произнесъл по същество по молбата на ищеца по чл. 248 от ГПК, като я е оставил без уважение.

Съобщението за това определение е връчено на молителя-ищец на 22.03.2018г.

На 20.04.2018г. е подаден писмен отговор на частната жалба от ответната по нея страна – ответник в първоинстанционното производство, в който се коментира определение № 682/12.03.18г. на СлРС, по което няма подадена жалба.

С оглед тази хронология, настоящият въззивен състав намира, че частната жалба, по която е образувано настоящото производство, е лишена от предмет.

От една страна, още към момента на подаването й не е имало годен обжалваем акт, но с оглед съдържанието й и предвид наличието на подадена молба по чл. 248 от ГПК до компетентния съд – частната жалба би могла да се интерпретира като молба за определяне на срок при бавност по чл. 255 от ГПК.

От друга страна поисканото с частната жалба от въззивния съд е недопустимо, тъй като той не може да допълва и изменя решението на първоинстанционния в частта за разноските щом е подадена молба до последния по чл. 248 от ГПК, а доколкото производството по чл. 248 от ГПК е също инстанционно и самостоятелно, няма пречка въпросът за разноските да се разгледа в отделно от исковото производство, до окончателното му решаване.

На последно място, към момента на постъпване на администрираната частна жалба в деловодството на СлОС – 25.04.2018г., първоинстанционният съд вече е държал определение на 12.03.18г., с което се е произнесъл по молбата по чл. 248 от ГПК, и това определение подлежи на обжалване с частна жалба.

Въззивният съд по никакъв начин не е компетентен в настоящото частно производство да преразглежда въпроса за разноските в първоинстанционното производство или да контролира акта на СлРС по този въпрос, доколкото той не е надлежно обжалван.

Поради това частната жалба е недопустима и следва да се остави без разглеждане, а производството – прекрати също като недопустимо.

Претенцията за разноски за това производство, направено от насрещната страна в писмения отговор не следва да се уважава. Отговорът не касае настоящата частна жалба, а неподадена такава, тъй като с него се коментира определението на СлРС от 12.03.2018г., което не е предмет на обсъжданата частна жалба.

Ръководен от гореизложеното, съдът

 

 

                                        О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И:

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна жалба вх. № 5117 от 09.03.2018г. на „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД, гр. Пловдив по гр.д. № 2350/2017г. на СлРС като НЕДОПУСТИМА.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по въз.ч.гр.д. № 216/18г. на СлОС като НЕДОПУСТИМО.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред БАС в едноседмичен срок от връчването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                           ЧЛЕНОВЕ: