О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

 

гр.Сливен, 26.04.2018г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

         

Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и шести април през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                            ЧЛЕНОВЕ:  МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                                   СТЕФКА МИХАЙЛОВА

като разгледа докладваното от съдия М. Сандулов въззивно гр.д.№ 217 по описа на съда за 2018г., за да се произнесе съобрази следното:

 

          Производството се движи по реда на чл.274 и сл. от ГПК.

          Постъпила е частна жалба от ищците по гр.д. № 1/2018 г. на РС – Нова Загора, чрез процесуалния им представител адв. В.М., срещу определение № 100/08.03.2018 г. постановено по същото дело, с което е прекратено производството по делото поради недопустимост на иска.

В жалбата се твърди, че постановеното определение е назаконосъобразно. Съдът е преценил, че на практика се иска да се признае за установено друга правна воля на страните, а не тази, която е изразена в договора, тъй като не е претендирано, че договорът е нищожен. Сочи се, че не е претендирана нищожност на договора, тъй като договорите, с които се прехвърля чужд имот или част от него не ща нищожни, а не пораждат правно действие, доколкото прехвърлителят не може да прехвърли това, което не притежава. Ищците са имали правен интерес съдът да установи точно размерът на идеалната част на дарителката и от там каква идеална част е била прехвърлена чрез договора за дарение. Съдът е приел също, че в съдебното решение по делбата имотите са били поставени в общ дял без да има определени квоти. Именно това се явява и част от предмета на настоящото дело като се развиват съображение в тази насока. В обобщение се иска определението да бъде отменено като незаконосъобразно и неправилно.

Постъпил е писмен отговор на частната жалба от процесуалния представител на първата ответница по делото, в който се сочи, че жалбата е неоснователна. Развиват се контрааргументи срещу аргументите изложени в частната жалба. В обобщение се иска определението да бъде потвърдено, като се претендират разноски.

Настоящият състав след като се запозна с жалбата и представените по делото доказателства, я намира за основателна, поради следните съображения:

За да прекрати производството съдът е приел, че исковата молба и предявените с нея искове се явяват недопустими, ищците не са претендирали посоченият от тях договор да е нищожен, а твърдят, че първата ответница е прехвърлила на втората без основание повече отколкото е притежавала идеални части от поземлените имоти предмет на договора за дарение. Поради това е върнал подадената искова молба поради недопустимост на предявените с нея искове и е прекратил производството по делото.

На първо място процесуално съдът е допуснал опущение, тъй като връщането на исковата молба е възможно след като е дал някакви указания за отстраняване на нередовности, която хипотеза в случая не е на лице.

На второ място настоящият състав намира, че предявените искове не се явяват недопустими. Безспорно е, че не са нищожни договори, с които примерно се продава имот, който не е собственост на продавача, като същото важи и при договорите за дарение. Освен това, всеки от съсобствениците може да предяви установителен иск, с който да поиска от съда да се произнесе по квотите от правото на собственост на всеки от съсобствениците.

В случая действително районният съд е имал основание да остави без движение исковата молба, тъй като в нея е било поискано на първо място, че първата ответница не е собственик на 1/22 идеални части от процесните земеделски земи, а на второ място е поискал от съда да бъде признато, че първата ответница е собственик на 78,54/1728 идеални части от земеделските земи. Така е следвало ищците са уточнят в какво точно се изразява претенцията им. Дали в това, че първата ответница не притежава 1/22 от правото на собственост или пък, че тя притежава посочения от тях обем от съсобствеността.

Ръководен от изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ определение № 100/08.03.2018 г. по гр.д. № 1/2018 г. на Районен съд – Нова Загора, с което е прекратено производството по делото поради недопустимост на иска.

 

ВРЪЩА делото на Районен съд – Нова Загора за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

                                                                  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                            

ЧЛЕНОВЕ: