О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

Гр.Сливен, 30.04.2018г.

 

       СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на тридесети април, две хиляди и осемнадесета година, в състав:

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: ВАНЯ АНГЕЛОВА

като разгледа докладваното  гр.дело № 222 по описа  на съда за 2018г, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

        Производството  е образувано по предявен иск с правно основание чл. 200 КТ и цена 80 000лв за първия ищец и по 60 000лв- за  втория и третия ищец.

       Ищците твърдят, че са законни наследници на  Ж.И.П., починала на 22.05.2008г при трудова злополука, поради което предявяват иск срещу нейния работодател за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди в резултат на настъпилата й смърт.

       Настоящият съд намира, че не е родово компетентен да разгледа настоящия иск, поради което следва да  прекрати делото и го изпрати за разглеждане на родово компетентния съд като първа инстанция - Районен съд гр.Сливен.

       С исковата молба се претендира заплащане на обезщетение за неимуществени вреди, настъпили от смъртта на наследодателя на ищците, който  починал при  трудова злополука.

       Правната квалификация на  иска е чл. 200 КТ.  Чрез предявяването му се  цели реализирането на имуществената отговорност на работодателя при  смърт на работник, респ.служител, настъпила при трудова злополука. Тази отговорност се основава на трудово правоотношение между предприятието и починалия работник, което определя спора по чл. 200 КТ като трудов.

       Съгласно чл. 357 КТ, спорът за вреди от трудова злополука е трудов спор, а според чл. 104 т.4 ГПК, трудовите спорове се разглеждат винаги от районния съд като първа инстанция, независимо от цената на иска.

       Така мотивиран , съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

        ПРЕКРАТЯВА производството по  гр.дело № 222/2018г  на СлОС.

        ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Сливенския Районен Съд.    

        ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване от ищците пред Апелативен Съд –гр.Бургас,  в 1- седмичен срок от връчването му.

        ПРЕПИС от определението да се връчи на ищците по съдебен адрес.

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ:

 

 

 

: