О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

 

гр.Сливен, 08.05.2018г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

           

Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на осми май през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                  

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:        МАРТИН САНДУЛОВ

                                                            ЧЛЕНОВЕ:  СВЕТОСЛАВА КОСТОВА       

  СТЕФКА М.

 

като разгледа докладваното от съдия Стефка М. въззивно ч.гр.д.№228 по описа на съда за 2018г., за да се произнесе съобрази следното:

 

 

Производството се движи по реда на чл.577, ал.1, вр с чл. 274 и сл. от ГПК.

Образувано е по частна жалба, подадена от „ИМО Пропърти Инвестмънтс София“ ЕАД, гр.София против Определение №15 от 17.04.2018г. на съдия по вписванията при Сливенски районен съд, с което е отказано отбелязване на заличаване, вх.№2273/17.04.2018г. на заявлението по описа на Служба по вписванията - гр. Сливен.

Жалбоподателят намира атакувания отказ за вписване за незаконосъобразен, като противоречащ на материалния закон и неправилен. Посочва, че към молбата е представил всички налични и относими писмени доказателства относно собствеността на недвижимия имот, който е придобит с постановление за възлагане в производство по несъстоятелност. Посочва, че в случая е приложима задължителната съдебна практика, каквато представлява Определение №607/04.08.2014г. на ВКС по гр.д.№3745/2014г., ІІІ г.о., визираща приложимостта на разпоредбата на ч.738, ал.1 и ал.2 от ТЗ. Посочено било в цитираното определение, че служебното заличаване в хипотезата на чл.738, ал.1 от ТЗ следва да се възприема като функция на съдията по вписвания въз основа на представеното, вписано в ТР, решение на съда по несъстоятелността за прекратяване на производството, без да е нужен друг изричен акт по чл.31, ал.2 от Правилника за вписванията. Поради това, с оглед законовата последица на решението за прекратяване на производството по несъстоятелност, каквото е налице в случая, неправилен е извода на съдията по вписвания, че липсва акт, в който да е материализирано разпореждане за заличаване на обща възбрана. Неправилна била и констатацията, че не са посочени конкретни номера на вписване на възбраната, тъй като същата е обективирана в Решение №26/14.07.2011г. по т.д.№22/2011г. и е вписана с вх.рег.№2658/07.05.2012г., акт №189, том 1. С оглед изложеното, жалбоподателят моли съда да отмени обжалвания отказ като неправилен и да разпореди извършване на исканото вписване.  

След преценка на приложените доказателства, съдът прие следното от фактическа страна:

С молба, вх.№2273/17.04.2018г. „ИМО Пропърти Инвестмънтс София“ ЕАД, гр.София, в качеството си на собственик на недвижим имот, придобит с постановление за възлагане от 11.12.2012г. по т.д.№22/2011г. на СлОС, влязло в сила на 19.12.2012г. и вписано в СлВП – Сливен, е поискал заличаване на обща възбрана, постановена с Решение №26/14.07.2011г. по т.д.№22/2011г. на СлОС, вписана с СлВП – Сливен с вх.рег.№2658/07.05.2012г., акт №189, том 1, като се е позовал на Решение №10/17.02.2014г. по т.д.№22/2011г. на СлОС, с което прекратено производството по несъстоятелност и е заличено от ТР несъстоятелното дружество.

С молбата са представени Решенията за откриване и прекратяване на  производството по несъстоятелност по т.д.№22/2011г. на СлОС и постановлението за възлагане на недвижим имот в производството по несъстоятелност по т.д.№22/2011г. на СлОС.

С Решение №26/14.07.2011г. по т.д.№22/2011г. на СлОС, вписано в СлВП – Сливен с вх.рег.№2658/07.05.2012г., дв.вх.рег.№2656, акт №189, том І, е обявена неплатежоспособността на „Натали – Комерс“ ЕООД, гр.Сливен; обявена е начална дата на неплатежоспособността – 01.01.2011г.; открито е производство по несъстоятелност на „Натали – Комерс“ ЕООД, гр.Сливен; постановено е прекратяване на предприятието на търговеца; постановена е обща възбрана и запор върху имуществото на „Натали – Комерс“ ЕООД, гр.Сливен; обявен е търговеца в несъстоятелност.

С Постановление от 11.12.2012г. по т.д.№22/2011г. на СлОС, вписано в СлВП с вх.№732/04.02.2013г., акт №78, том ІV, дв.вх.рег. №724/04.02.2013г., съдът по несъстоятелността е възложил на „ИМО Пропърти Инвестмънтс София“ ЕАД, гр.София, на основание чл.717з, ал.1 от ТЗ, недвижим имот, състоящ се от терен от 4092кв.м., представляващ ПИ с идентификатор №67338.865.19 по кадастралната карта на гр.Сливен, находящ се в кв.Речица, м. „Кованлъка“, ведно с построените в имота сгради.

С Решение №10/17.02.2014г. по т.д.№22/2011г. на СлОС е прекратено производството по несъстоятелност на „Натали – Комерс“ ЕООД, гр.Сливен и е постановено заличаване в ТР на „Натали – Комерс“ ЕООД, в несъстоятелност.

С Определение №190/28.06.2017г. по т.д.№22/2011г. на СлОС е оставена без разглеждане, поради  липса на правен интерес, молбата на „ИМО Пропърти Инвестмънтс София“ ЕАД, гр.София за отмяна на наложената и вписана на основание чл.715, ал.2 от ТЗ всеобща възбрана на имуществото на „Натали – Комерс“ ЕООД, гр.Сливен, заличено, като съдът се е позовал на законовото действие на решението за прекратяване на производството по несъстоятелността и служебното заличаване, което следва да се извърши всъщност от СлВП въз основа на представено решение на съда по несъстоятелността за прекратяване  на производството.

 

С обжалваното определение №15/17.04.2018г. съдията по вписвания при РС – Сливен е отказал отбелязване на заличаване по подадената молба от „ИМО Пропърти Инвестмънтс София“ ЕАД, гр.София, като се е мотивирал с това, че не са спазени всички законови изисквания – не е представен официален акт, с който наложилият възбраната да е постановил вдигането и/или пък е разпоредил заличаването й; не било ясно за кой акт се иска вписване/отбелязване.

Определението е връчено на молителя на 27.04.2018г.

Частната жалба против определението е подадена на 03.05.2018г.

Въз основа на така приетото от фактическа страна съдът направи следните правни изводи:

Съдът намира жалбата за процесуално допустима, като подадена от лице, имащо правен интерес от обжалването и в законоустановения срок.

Разгледана по същество, жалбата е основателна.

В случая безспорно е налице правно легитимиран субект, подал молбата за заличаване на вписана в производство по несъстоятелност обща възбрана върху имотите на обявения в несъстоятелност търговец „Натали – Комерс“ ЕООД, гр.Сливен по чл.715 от ТЗ – лице, което е придобило недвижим имот, включен в МН с надлежно постановление на съда по несъстоятелността, влязло в сила и надлежно вписано в СлВП.

Действително, налице е вписана обща възбрана върху имуществото на търговеца „Натали – Комерс“ ЕООД, гр.Сливен, постановена с решението за откриване на производството по несъстоятелност и обявяване на търговеца в такава. Производството по несъстоятелност обаче е прекратено и търговеца е заличен в ТР с Решение №10/17.02.2014г. по т.д.№22/2011г. на СлОС. Прекратяването на действието на общата възбрана, наложена в производството по несъстоятелност, е последица от прекратяване на производството по несъстоятелност с решение по чл.735, ал.1 от ТЗ, каквото е налице в случая. Съгласно разпоредбата на чл.735, ал.2 от ТЗ, с решението за прекратяване на производството по несъстоятелност по ал.1, съдът постановява заличаване на търговеца, освен ако са удовлетворени всички кредитори и е останало имущество. Именно по тези въпроси съдът по несъстоятелността е задължен да се произнесе с решението си по чл.735 от ТЗ, но не и относно прекратяване действието на наложената обща възбрана, което прекратяване настъпва по силата на закона /чл.738, ал.1 от ТЗ/. Поради това, дали съдът ще го посочи или не в решенето си като последица от прекратяване на производството по несъстоятелност, е без правно значение за настъпване на тази последица. Съгласно разпоредбата на чл.738, ал.2 от ТЗ, общата възбрана се заличава служебно от момента на вписване на решението за прекратяване на производството по несъстоятелност. Служебното заличаване следва да се разбира, че е относимо до съдията по вписванията за техническото му оформяне, като не се налага изричен акт, съгласно чл.31, ал.2 от ПВп. В тази насока е категоричната задължителна съдебна практика, постановена от ВКС. Като е приел, че следва в случая да е налице изричен, официален /както е наречен в обжалвания отказ/ акт на органа, наложил възбраната, съдията по вписвания е нарушил императивната разпоредба на закона и е постановил незаконосъобразен акт.

Вторият мотив за постановения отказ – липсата на яснота за кой акт се иска вписване, е изцяло неправилен и голословен. Изрично в молбата е посочено решението на СлОС, с което е вписана общата възбрана, с номерата му в СлВП, като същото е и приложено с поставения от службата по вписвания печат, съдържащ съответните индивидуализиращи номера - Решение №26/14.07.2011г. по т.д.№22/2011г. на СлОС, вписано в СлВП – Сливен с вх.рег.№2658/07.05.2012г., акт №189, том І, дв.вх.рег.№2656 от 07.05.2012г.

С оглед изложеното, като е постановил отказ за отбелязване на заличаване, съдията по вписвания е постановил един незаконосъобразен акт, който следва да се отмени и вместо него да се постанови извършване на вписването.

Ръководен от изложените съображения и на основание чл.278 от ГПК, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

ОТМЕНЯ Определение №15 от 17.04.2018г. на съдия по вписванията при Сливенски районен съд, с което е отказано отбелязване на заличаване, вх.№2273/17.04.2018г. на заявлението по описа на Служба по вписванията - гр. Сливен, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

 

 

ДА СЕ ИЗВЪРШИ, на основание чл.32 от ПВп, заличаване на обща възбрана, вписана върху имуществото на „Натали – Комерс“ ЕООД, заличено, по молба, вх.№2273/17.04.2018г. по описа на Служба по вписванията - гр. Сливен, подадена от „ИМО Пропърти Инвестмънтс София“ ЕАД, гр.София.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                         ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                2.