О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  № 442

 

Гр. Сливен, 30.05.2019г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито  заседание на тридесети май през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОСЛАВА  КОСТОВА

 

          като разгледа докладваното от съдия Костова гр.д. № 237 по описа на СлОС за 2018г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Пред СлОС е депозирана искова молба от К.И.Б. срещу Й.А.Ф., в качеството й на физическо лице за заплащане на обезщетение в размер на сумата 146.50 лв. - материални вреди и 600 000 лева – неимуществени вреди, вследствие на прикриване на виновни и престъпни действия на съдии от СРС, допуснати по повод издаване на изп. лист от 29.06.2017г. в полза на „Топлофикация София“ ЕАД и образуване на ИД  № 20177860402163 по описа на ЧСИ М.М.с рег.№ 786 в КЧСИ.

С разпореждане от 11.09.2018г. съдът е оставил без движение производството по делото и е дал указания към ищеца да изправи нередовности по исковата молба, а именно: бъдат посочени конкретни действия на ответника Й.Ф., които са увредили ищеца и от които действия са произлезли имуществени и неимуществени вреди за ищеца.

Ищецът е депозирал молба от 17.10.2018г., в която е посочил, че ответницата е съгласувала методика за изчисляване на дяловото разпределение при Топлоснабдяването, която е била отменена с Решение № 4777/13.04.2018г. по адм. д. № 1372/2016г. на ВАС/представено на л.71/.

С определение № 509/18.10.2018г. на ищецът е предоставена правна помощ, изразяваща се в безплатна адвокатска защита в производството във всички съдебни инстанции по гр.д. № 237/2018г. на СлОС.

С определение № 522/25.10.2018г. и след назначаване на процесуален представител, съдът е дал повторни указания към ищеца, както и към назначения процесуален представител, за уточнение качеството на ответника, както и пряката причинно – следствена връзка между увреждащите действия на ответника и настъпили вреди в правната сфера на ищеца.

Ищецът е депозирал молба на 05.12.2018г. в която отново е посочил, че исковата претенция е насочена срещу ответницата, в качеството й на физическо лице, като навежда и нов довод в основанията на претенцията си, а именно – липсата на отговор на писмо от 22.11.2017г.  адресирано от ищеца до Кмета на Столична община с искане за прекратяване на ИД  № 20177860402163.

С определение № 320/01.04.2019г. на осн. чл. 96, ал.1, т.1 от ГПК допусната правна помощ на ищеца е прекратена. Определението е влязло в законна сила.

Предвид гореизложеното, съдът намира, че ищецът К. Иван Б. не е изпълнил указанията за отстраняване на нередовностите на исковата молба. В пояснителните молби не са посочени конкретни действия, които ответницата Й.Ф. е извършила в лично качество като физическо лице и които действия да са нанесли материални и емоционални вреди на ищеца. Липсва уточнение и на причинно – следствената връзка между увреждащи действия на Й.Ф. и настъпилите за ищеца вреди, а без тези уточнения и при положение, че в обстоятелствената част на ИМ са посочени множество действия на съвсем други лица, исковата молба се явява нередовна. Липсва конкретно, ясно и систематизирано изложение на фактически обстоятелства, които да кореспондират с петитума на исковата молба и допълните пояснителни молби.

За прецизното изясняване на тези въпроси съдът не може да се основава на догадки или предположения. Настоящия съдебен състав положи усилия за изясняване естеството на исковата претенция, като остави без движение исковата молба и двукратно даде подробни указания за отстраняване на визираните в нея неясноти. Даването на по-нататъшни указания би представлявало оказване на своеобразно съдействие в полза на ищеца, което би нарушило принципите на равенство на страните в процеса.

Предвид горното и на осн. чл.129, ал.3 от ГПК исковата молба следва да бъде върната, а производството по делото прекратено.

На основание изложеното, Сливенски окръжен съд

 

                                       О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 237/2018 г. по описа на СлОС.

 

ВРЪЩА на К.И.Б. като нередовна искова молба вх.№ СД-02-05-2854/11.05.2018г.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението на ищеца пред Апелативен съд Бургас.

 

                                                                

 

 

 ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: