О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

 

гр.Сливен, 15.05.2018г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

         

Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на петнадесети май през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                            ЧЛЕНОВЕ:  МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                                   СТЕФКА МИХАЙЛОВА

като разгледа докладваното от съдия М. Сандулов въззивно гр.д.№ 240 по описа на съда за 2018г., за да се произнесе съобрази следното:

 

          Производството е по реда на чл.121 от ГПК.

         

Постъпила е частна жалба от процесуалният представител на ищеца, с която се обжалва определение № 1041/19.04.2018 г. по гр. д. № 1034/2018 г. на Районен съд – Сливен, с което е прекратено производството по делото и същото е изпратено по подсъдност на РС – Пловдив.

В жалбата се твърди, че определението е неправилно и незаконосъобразно. В трудовия договор не е посочено място на работа, а ищецът е работел на длъжност „шофьор на товарни автомобили – международни превоз. Така мястото на работа, по смисъла на чл. 66 ал. 3 от КТ, не съвпада със седалището на предприятието и не на това място работникът предоставя работна сила и изпълнява трудовите си задължения.  В конкретния случай за място на работа следва да се приеме шофьорското място в кабината на автомобила, а ищецът е извършвал дейност като шофьор в страните от ЕС.  Налице е особена местна изборна подсъдност при трудови спорове и делото следва да бъде разгледано от Сливенския районен съд.

Постъпил е писмен отговор на частната жалба,  в   която се сочи, че определението е правилно и законосъобразно. Правилно съдът позовавайки се на чл. 66 ал.3 от КТ е приел, че мястото на работа следва да се приеме седалището на предприятието-работодател – с. Марково, обл. Пловдив, което се намира в съдебния район на РС – Пловдив. Освен това Пловдив е градът, в който дружеството осъществява дейността си по извършване на международен превоз на товари в страни членки на ЕС и на територията на който град се намира автомобилният парк и експлоатационния център. Законът дава право на ищеца да определи пред кой съд да предяви иск по трудово дело, дали пред съда по седалището на ответника или пред съда по мястото където той обичайно полага своя труд. Искът не може да бъде предявен в друг съд по усмотрение на ищеца.

 

Настоящият състав след като се запозна с жалбата и представените по делото доказателства, я намира за неоснователна, поради следните съображения: Разпоредбата на чл. 114 от ГПК предвижда избор на подсъдност при трудови спорове, като работникът разполага с правната възможност да предяви иска срещу работодателя и по мястото където той обичайно полага своя труд. В случая е безспорно, че в трудовия договор не е посочено мястото на работа. Съгласно разпоредбата на чл. 66 ал.3 от КТ когато не е определено с трудовия договор мястото на работа съвпада със седалището на предприятието, освен ако не е уговорено друго или не следва от характера на работа. Районният съд е приел, че в случая за място на работа следва да се приеме седалището на работодателя и този извод е правилен и законосъобразен. Не се отрича от ищеца, че е работил на длъжност шофьор като е извършвал международни превози в страни от ЕС. Не се твърди мястото му на работа да съвпада с постоянния му адрес, както и да е извършвал транспортни услуги на територията на гр. Сливен.  Поради това с оглед на своевременното направено възражение от ответника, правилно и законосъобразно РС е приел, че делото не е подсъдно на РС – Сливен и следва да бъде изпратено на РС – Пловдив.

 

 

Ръководен от изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 1041/19.04.2018 г. по гр. д. № 1034/2018 г. на РС – Сливен.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

                                                                

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                          

ЧЛЕНОВЕ: