О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

гр.Сливен, 16.05.2018г.

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

         

Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на шестнадесети май през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                                ЧЛЕНОВЕ:  МАРТИН САНДУЛОВ                                                                                          СТЕФКА МИХАЙЛОВА

като разгледа докладваното от съдия М. Сандулов въззивно гр.д.№ 242 по описа на съда за 2018г., за да се произнесе съобрази следното:

 

          Производството е по реда на чл.274 във вр. с чл. 415 ал.5 от ГПК.

          Постъпила е частна жалба от „Профи Кредит България“ ЕООД ЕИК 175074752 със седалище и адрес на управление *********, чрез пълномощника Е.К. срещу определение № 2978 /28.12.2017 г. по ч. гр.д. № 4620/2017 г. на РС Сливен, с което е обезсилена заповед № 2885/19.09.2017 г. и е прекратено делото.

В жалбата се твърди, че определението е неправилно. На 11.12.2017г., чрез куриер към РС Сливен, е изпратена искова молба с приложение доказателства за платена държавна такса и документите са получени на регистратурата на съда на 12.12.2017 г. Твърди се, че по този начин е изпълнено разпореждане от 31.10.2017 г. за предявяване на установителен иск в едномесечен срок от получаване на съобщението, като в исковата молба жалбоподателят е поискал и прилагането  на ч.гр.д. № 4620/2017 г., което представлява доказателство, че са представени доказателства за предявения иск.  Заключението на съда, че щом в деловодството на съда не е представено доказателство за предявен иск, то такъв  не е заведен, е неправилно. Твърди се, че искът е предявен с постъпването на исковата молба и доплащането на държавната такса, което само по себе си е доказателство по частното гражданско дело  за предявения иск. Поради това се иска да се приеме, че искът е предявен с определение в едномесечен срок и да бъде отменено определението.

Настоящият състав след като се запозна с жалбата и представените по делото доказателства, я намира за неоснователна, поради следните съображения: Не е спорен въпросът,у че по  ч. гр. д. 4620/2017 г. на СлРС не са били представени доказателства, че искът е предявен в дадения от заповедния съд едномесечен срок. По отношение на задължението за пред0ставяне на доказателства за предявяването на иск за установяване на вземането, съществува установена съдебна практика на ВКС и тази практика е в смисъл, че в едномесечен срок заявителят е длъжен да  предяви иск за установяване на вземането си, но в същия срок следва да представи доказателства за това свое действие пред съда, който е издал заповедта за изпълнение. Уведомяването би могло да се осъществи както изрично, например със заявление придружено с копие от исковата молба и данни за депозирането й, така и със съдебно удостоверение издадено то съда, пред който е образувано исковото производство.  Съдът издал заповедта не е задължен служебно да извършва проверка дали искова молба, с предмет съвпадащ с претенцията по заявлението, е постъпила в съответния съд и да събира данни за датата на депозирането. Така в случая правилно и законосъобразно заповедният районен съд, след като е констатирал, че не са представени доказателства, че искът е  предявен, правилно е обезсилил заповед № 2885/19.09.2017 г. по ч. гр.д. № 4620/2017 г. на СлРС за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК и е прекратил производството по делото.

 

Ръководен от изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 2978/28.12.2017 г. по ч. гр.д. № 4620/2017 г. на Районен  съд – Сливен.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

                                                                

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                          

ЧЛЕНОВЕ: