О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

       Гр.Сливен, 21.06.2018г

 

    СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на  двадесет и  първи юни, двехиляди и осемнадесета година,  в състав:

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: ВАНЯ АНГЕЛОВА

       като разгледа докладваното гр.дело № 244 по описа за 2018г, за да се произнесе, взе  предвид  следното:

 

         Производството е по реда на чл. 122 ГПК.

         Съгласно определение №1027/18.04.2018г по гр.д. № 1640/2018г на СлРС, делото бе изпратено  по подсъдност на СлОС поради цената на предявения иск.

         В настоящия съд бе образувано гр.дело № 244/2018г по описа на СлОС.

    След като се запозна с т.нар. „тъжба“ и  двете уточняващи молби от 25.05.2018г и от15.06.2018г, съдът  намира, че Н.Т.Д.  не  е предявил искова молба за обезщетение за неимуществени вреди в размер на 100 000лв, а тъжба по реда чл. 81 НПК. След двукратно обездвижване на исковата молба, същият заяви, че желае производството да продължи като наказателно дело от частен характер, образувано по подадена от него тъжба срещу П.К.Н.и в качеството си на частен тъжител предявява граждански иск за неимуществени вреди в размер на 100 000лв.

    Компетентният съд, който разглежда този вид наказателни дела от частен характер е районния съд по местоизвършване на деянието, поради което, настоящият съд намира, че делото не му е родово подсъдно.  Ето защо,  на основание  чл. 122 ГПК, следва да повдигне  препирня за подсъдност пред АС-Бургас, който да определи  кой е компетентния съд да се произнесе по тъжбата, респ. исковата молба на Н.Т.Д.- гражданския или  наказателния  съд.

   Същевременно, съдът установи, че Н.Т.Д. е подал втора тъжба, напълно идентична с настоящата, за същите вреди и на същото основание, но срещу друг ответник, по която е образувано гр.дело № 245/2018г по описа на СлОС.

   С определение №338/20.06.2018г, постановено по същото дело, съдът е постановил съединяване на двете дела, като производството продължава под  общ № 244/2018г по описа на СлОС, така че повдигайки настоящата препирня за подсъдност, АС-Бургас ще се произнесе кой е компетентния съд  да  разгледа и  двете дела.    

    На основание чл. 122 ГПК, съдът 

 

 

 О П Р Е Д Е Л И :

 

   ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 244/2018г по описа на СлОС   

   ПОВДИГА препирня за подсъдност между Сливенски Окръжен Съд и Сливенски Районен Съд.

   ИЗПРАЩА делото на Апелативен Съд –Бургас за разрешаване на спора за подсъдност.  

   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: