ОПРДЕЛЕНИЕ                                      

гр. Сливен, 20.06.2018г.

 

Сливенски окръжен съд, гражданско отделение в закрито заседание на двадесети юни през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНА МАРЕВА,

 

като се запозна с докладваното гр.д. № 245 по описа на съда за 2018г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по искова молба, подадена от Н.Т.Д., с искане за осъждането на ответника – Добрин Койчев, на длъжност инспектор при ОД на МВР – Сливен, да му заплати сумата от 100 000 лв., за причинени страдания в следствие на дискриминиращи и увреждащи спрямо ищеца действия.

С оглед дадени от съда последователно разпореждания от 16.05.2018г. и 31.05.2018г. ищецът е изложил обстоятелствата, въз основа на които иска ангажирането на отговорността на посочения ответник, извършени в периода 20.10.2017 – 24.10.2017г., изразяващи се в заплаха, клевета и телесни повреди – описани подробно в представеното на15.06.2018г. уточнение към молба.

В това уточнение, както и представеното с оглед указанията на съда от 16.05.2018г., във връзка с описаното деяние, е поискано исковата молба да се счита, като тъжба – подадена в срока по чл. 81 НПК.

От извършената служебно справка съдът установи, че за същите деяния – описани в уточнението, пред ОС – Сливен е образувано и друго производство под № 244/2018г., в което като участник е посочено друго лице, също на длъжност инспектор при ОД на МВР – Сливен.

Предвид изложеното, се налага извода, че по описа на съда за едно и също противоправно поведение, извършено в съучастие, са налице две дела пред един и същи съд, между които е налице връзка с оглед идентичния фактически състав. С оглед така установената връзка между двете дела, по които ищец е едно и също лице и отговорността на ответниците е с оглед на едно и също деяние и едни и същи вреди – причинени на ищеца, то са налице предпоставките по чл. 213 ГПК за съединяване на двете дела за постановяване на общо решение по тях.

Водим от гореизложеното съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

СЪЕДИНЯВА гр.д. № 245/2018г. и гр.д. № 244/2018г. и двете висящи по описа на Окръжен съд – Сливен за постановяване на общо решение по тях, като производството по съединените дела следва да се движи като общо под № 244/2018г. по описа на Окръжен съд - Сливен

 

Делото да се докладва заедно с гр.д. № 244/2018г.!

 

Определението не подлежи на обжалване!

 

Окръжен съдия: