ОПРЕДЕЛЕНИЕ                        

Гр. Сливен, 15.06.2018г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гр.отд., в закрито заседание на петнадесети юни през две хиляди и осемнадесета година в състав

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА,

             ЧЛЕНОВЕ: ХРИСТИНА МАРЕВА,

ВАНЯ АНГЕЛОВА

 

като се разгледа докладваното  от ХРИСТИНА МАРЕВА ч. гр.д.№ 246 описа на съда за 2018г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по жалба срещу действията на съдия – изпълнител на основание чл. 435 ал.2 от ГПК и се движи по реда на чл. 436 и чл. 437 от ГПК.

Подадена е жалба от „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД като взискател по и.д. № 625/2017г. по описа на ЧСИ П. Г.,*** действие – СлОС.

В жалбата се поддържа, че е отказът на ЧСИ с постановление изх. № 11175/26.03.2018г. да спре публичната продан на недвижим имот по посоченото изпълнително дело, насрочена за 11.04.2018г.

Поддържа се, че взискателите в изпълнителното производство са равнопоставени съгласно чл. 457 ГПК и всеки от тях може да иска спиране на изпълнението съгласно чл. 432, т. 2 ГПК, без да е необходимо искането да бъде мотивирано. Оспорва се като неоснователен аргументът на ЧСИ, че е необходимо искане за спиране да са направили всички взискатели в производството, каквото изискване законът няма.

Иска се съдът да отмени обжалвания отказ за спиране на насрочената публична продан по и.д. № 20178370400625 по описа на ЧСИ П. Г.

 Препис от жалбата е бил връчен на длъжника и останалите присъединени взискатели в срока по чл. 436 ал.3 от ГПК, които не са изразили становище по жалбата.

В мотивите на ЧСИ П. Г., представени съгласно чл. 436 ал.3 от ГПК по обжалваните действия, са развити съображения, че докато всеки от взискателите може да иска извършването на изпълнителни действия, искането за спиране на изпълнението по чл. 432, т. 2 ГПК следва да е направено от всички тях, предвид възможното противоречие на интереси, като искания могат да правят само кредитори, разполагащи с изпълнителен титул, независимо дали са хирографарни или – ипотеканрни.

Въз основа на данните от представеното копие от и.д. № 20178370400625 по описа на ЧСИ П. Г. *** действие – СлОС се установява следното от фактическа страна:

Изпълнителното производство е образувано по молбата на взискател – О.Г.В., хирографарен кредитор, въз основа на представени изпълнителен лист срещу Г.К.А. и „П.-БГ“ ЕООД за заплащане на сумата от 8 000 евро., ведно със законна лихва върху главницата, считано от 17.07.2013г. до изплащане на вземането.

Жалбоподателят „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД  е присъединен взискател спрямо длъжника „П.-БГ“ ЕООД, ипотекарен кредитор, с представен изпълнителен титул-.

На 26.03.2018г. по изпълнителното дело от „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД е подадена молба с искане за спиране на публичната продан, насрочена за периода от 10.03.2018г. – 10.04.2018г.

По съображенията – посочени и в мотивите по жалбата, ЧСИ с постановление от 26.03.2018г. е отказал спиране на публичната продан, като с протокол от 11.04.2018г. е обявил същата за нестанала, поради липсата на надлежно регистрирани наддавателни предложения.

Жалбата е била подадена на 05.04.2018г., като е изпратена за разглеждане от ОС – Сливен, с писмо от 11.05.2018г.

Въз основа на така установеното от фактическа страна съдът намира, че жалбата е недопустима.

Същата е подадена е в срока по чл. 436 ал.2 от ГПК от надлежно легитимирана страна – длъжник в изпълнителното производство, но при липса на основание – предвидено в разпоредбата на чл. 435 ГПК за „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД като  взискателя за обжалване постановлението на ЧСИ, с което е отказано спиране на изпълнително действие.

Съгласно чл. 435, ал. 1 ГПК взискателят може да обжалва: 1. отказа на съдебния изпълнител да извърши исканото изпълнително действие; 2. отказа на съдебния изпълнител да извърши нова оценка по реда на чл. 468, ал. 4 и чл. 485; 3. спирането, прекратяването и приключването на принудителното изпълнение.

Присъединеният взискател, каквото качество има само лице, разполагащо с изпълнителен титул, съгласно чл. 457, ал. 1 ГПК има същите права, каквито има и първоначалния взискател, включително да иска спиране на изпълнението. Съгласно чл. 432, т. 2 от ГПК, изпълнителното производство се спира по искане на взискателя.

От естеството на това основание за спиране, следва, че същото не следва да се мотивира. За съдебният изпълнител съществува задължение само да установи наличието на направено от взискателя искане и да постанови спиране, без да мотивира действието си. Законодателят не е регламентирал при какви предпоставки може да се спре изпълнението, когато взискателите са повече от един, какъвто е и настоящия случай. Действително не е възможно, нито е допустимо от закона спирането на изпълнението само с оглед вземането на един от присъединените взискатели, като упражняването на това право в ущърб на останалите, без реален и защитен правен интерес е обвързано с отговорност за вреди съгласно чл. 3 ГПК във вр. с чл. 45 ЗЗД

Изчерпателно, обаче, са изброени случаите относно подлежащите на обжалване от взискател (било той първоначален или присъединен) действия на съдебния изпълнител, като отказът да бъде спряно изпълнителното производство, не е измежду тях. Тълкуването на разпоредбите на чл. 435, ал. 1, т. 1 – 3 ГПК налагат извода, че законът регламентира защитата на взискателя в изпълнителното производство с оглед иманентното му право да бъда извършвани активно действия, насочени към удовлетворяване на вземането по изпълнителният лист. Извън този интерес в полза на взискателя не съществува възможност да атакува действията и постановленията на съдебния изпълнител. В случай на колизия с интересите на други взискатели, в процесуалният закон са уредени други възможности, но не и чрез обжалване на изпълнителните действия, само с оглед на неудовлетвореното искане на един от взискателите по чл. 432, ал. 1, т. 2 ГПК

Освен поради изложеното по-горе, в конкретния случай жалбата на взискателя е лишена от правен интерес включително поради изпращането й (15.05.2018г.) за разглеждане след извършване на действията на принудително изпълнение (протокол от 11.04.2018г. за обявяване на публичната продан за нестанала) , чието спиране взискателят цели.

Водим от гореизложеното съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената от „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК *********, седалище и адрес на управление: гр. София, Община Столична, Район Витоша, *** ** срещу постановление от 26.03.2018г. по и.д. № 625/2017г. по описа на ЧСИ П. Г. *** действие – СлОС, с което е отказано спирането на изпълнението, като НЕОДОПУСТИМО.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред Апелативен съд – Бургас.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

     2.